Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Zarządzanie oświatą z elementami coachingu

  /  Zarządzanie oświatą z elementami coachingu

Zarządzanie oświatą z elementami coachingu, to specjalność ukierunkowana na kształcenie kadry kierowniczej i menedżerskiej w sektorze oświaty, wychowania i opieki. W trakcie nauki studenci zdobywają pogłębioną wiedzę m.in. z zakresu: zarządzania placówkami oświatowymi, formułowania strategii rozwoju instytucji oświatowej i opiekuńczo- wychowawczej, planowania, organizowania i ewaluacji procesu kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych, zasad zarządzania kadrą w placówkach oświatowych, zasad kierowania i wspomagania rozwoju zawodowego nauczyciela, zasad kierowania własnym rozwojem zawodowym i karierą zawodową, metod i technik komunikacji interpersonalnej, metod i technik coachingu, przepisów prawa oświatowego regulującego funkcjonowanie placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, a także zasad funkcjonowania nadzoru pedagogicznego w systemie oświaty.

Głównym celem studiów magisterskich w tej specjalności jest kształcenie umiejętności zarządzania instytucjami kształcenia, wychowania i opieki. Absolwent specjalności zarządza-nie oświatą z elementami coachingu będzie przygotowany do profesjonalnego i nowoczesnego zarządzania szkołą oraz innymi placówkami oświatowymi. Zdobyta wiedzy i umiejętności pozwolą absolwentowi na nowoczesne kierowanie instytucją oświatową zgodnie z aktualnymi wymogami reformy edukacji uwzględniając potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży oraz uwarunkowania środowiska lokalnego.
Absolwent specjalności jest przygotowany do wykonywania obowiązków kierowniczych na stanowiskach w instytucjach systemu oświaty i wychowania. Umie planować, organizować i realizować procesy kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Podstawy prawne zarządzania placówką oświatową
  • Zarządzanie personelem w placówkach oświatowych
  • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
  • Trening komunikacji interpersonalnej
  • Nadzór pedagogiczny
  • Metody i techniki coachingu
  • Coaching w edukacji