Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Zarządzanie kryzysowe

  /  Zarządzanie kryzysowe

Czas trwania: 2 semestry
Liczba ECTS: 60
Liczba godzin:180

 

Głównym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych).
Zakres i tematyka kształcenia obejmie wybrane zagadnienia z zasad Zarządzania Kryzysowego wynikające z zadań pełnionych na różnych szczeblach administracji rządowej jak i samorządowej oraz wynikających ze specyfiki środowiska lokalnego.
Celem proponowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach, w powiatach oraz w województwie.

Dla kogo ?

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem (pierwszego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym licencjata; drugiego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra; jednolitych studiów magisterskich, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra).
Studia są skierowane do przedstawicieli takich grup jak Policja, Wojsko ,ABW, Straż Miejska, Straż Pożarna, służby więziennej ,służba zdrowia, pracownicy obrony cywilnej, kadra kierownicza terenowej administracji państwowej i samorządowej.

Zakres tematyczny:
Elementy polityki bezpieczeństwa państwa
Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
Metody zarządzania kryzysowego
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie bezpieczeństwem
Wykorzystanie Wojska, sił Policji i Straży Pożarnej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof
Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w sytuacjach kryzysowych
Zasady prowadzenia akcji ratunkowych
Cyberterroryzm i cyberprzestępczość jako nowy wymiar zagrożenia bezpieczeństwa
Finanse publiczne w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa
Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu
Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego
Organizacja pomocy humanitarnej
Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
Media oraz ich rola w bezpieczeństwie publicznym i w sytuacjach kryzysowych
Warsztat – przygotowanie i organizacja konferencji i informacji prasowej

Korzyści studiowania

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie przygotowania do realizacji zadań w strukturach: administracji samorządowej oraz państwowej, policji, straży granicznej, straży miejskiej, wojska polskiego, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, służby więziennej, zespołów zarządzania kryzysowego, centrów zarządzania kryzysowego, jako specjaliści od rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
Świadectwo: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zakończenie studiów podyplomowych
Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym. Po zakończeniu studiów Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r. poz.1791)

Cena:
Opłata rekrutacyjna: 50 zł
Opłata jednorazowa: 2550 zł za rok
Wysokość jednej raty w systemie 2-ratalnym: 1375 zł
Wysokość jednej raty w systemie 10-ratalnym: 300 zł

Zajęcia prowadzone będą w Wałczu i Szczecinie.

W przypadku ponownego zawieszenia możliwości stacjonarnego prowadzenia zajęć ze względu na stan epidemii nasi wykładowcy są przygotowani do realizacji programu w trybie online przy pomocy ogólnodostępnych programów.

Decyzja o zdalnym nauczaniu będzie poprzedzona konsultacjami z uczestnikami.