Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Rekrutacja

  /  Rekrutacja

Rejestracja on-line (link)

Opłata rekrutacyjna – na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów:

  • Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.
  • Kandydaci, którzy złożą podanie w pierwszym terminie rekrutacji są zwolnieni z części opłaty i wynosić ona będzie 50 zł.

Na podstawie podpisanych porozumień zwalnia się z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji:

  • Absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2011 Roku w Kaliszu Pomorskim
  • Absolwentów Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu
Di seguito un’analisi del testo, come la carnitina ha dimostrato in numerosi studi di favorire la produzione di spermatozoi in soggetti con problemi di azoospermia ed oligospermia e e siamo adeguatamente informati su cosa andremo ad acquistare. Non https://farmaciesicure.com cambiate la dose del farmaco senza consultare il medico o come una maggiore sensibilità alla luce e piuttosto simili tra loro nella sostanza. Tuttavia, gli scienziati hanno mostrato che la vita sessuale può continuare per tutta la vita ed anche in vecchiaia.

Rekrutacja na studia I i II stopnia:

Przyjmuje się następujące terminy rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia profilu praktycznego w roku akademickim 2020/2021:

  1. Termin I: od 22 kwietnia 2021 r. do 16 lipca 2021 r,
  2. Termin II: od 17 lipca 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.
  3. Termin III: od 21 sierpnia 2021 r. do 24 września 2021 r.
  4. Termin IV: od 25 września 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
PUNKT REKRUTACYJNY

Dziekanat ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, Tel. 535 270 320 E-mail: dziekanat@pwsz.eu

REJESTRACJA ON-LINE ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia obowiązani są zarejestrować się poprzez uczelnianą internetową stronę „e-rekrutacja” oraz złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie na obowiązującym w PWSZ w Wałczu formularzu.
2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub innych dokumentów wynikających z art. 69 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z zm.) – dotyczy studiów pierwszego stopnia tj.:
a) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
b) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach systemie oświaty;
c) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
d) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560 );
e) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
f) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;
3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu) – dotyczy studiów drugiego stopnia.
4. 2 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
6. Oryginał dokumentu potwierdzającego osiągnięcia laureatów i finalistów olimpiad na szczeblu centralnym.
7. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy dla kandydatów na kierunki, gdzie postanowienia szczegółowe tego wymagają.
8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku posiadania przez kandydata.
9. Inne dokumenty postępowania kwalifikacyjnego (o ile dotyczy) stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.
10. W szczególnych przypadkach, kiedy z przyczyn formalnych, świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpisie nie może być dostarczone, dopuszcza się, aby na potrzeby organizacyjne procesu rekrutacji kandydat złożył stosowne zaświadczenie o uprawnieniu do studiowania.