Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Rekrutacja

  /  Rekrutacja

Rejestracja on-line (link)

Informacje dla studentów i kandydatów z Ukrainy

Opłata rekrutacyjna – na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów:

  • Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

Rekrutacja na studia I i II stopnia:

Przyjmuje się następujące terminy rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia profilu praktycznego w roku akademickim 2023/2024:

  1. termin: 01.06.2023 r. do 16.07.2023 r.
  2. termin: 17.07.2023 r. do 20.08.2023 r.
  3. termin: 21.08.2023 r. do 17.09.2023 r.
  4. termin: 18.09.2023 r. do 15.10.2023 r.
PUNKT REKRUTACYJNY

Dziekanat ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz,

Tel. 67 259 0977, 67 259 0978

dziekanat@answalcz.pl

REJESTRACJA ON-LINE ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia obowiązani są zarejestrować się poprzez uczelnianą internetową stronę „e-rekrutacja” oraz złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie na obowiązującym w ANS w Wałczu formularzu.
2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub innych dokumentów wynikających z art. 69 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z zm.) – dotyczy studiów pierwszego stopnia tj.:
a) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
b) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach systemie oświaty;
c) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
d) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560 );
e) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
f) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;
3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu) – dotyczy studiów drugiego stopnia.
4. 2 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
6. Oryginał dokumentu potwierdzającego osiągnięcia laureatów i finalistów olimpiad na szczeblu centralnym.
7. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy dla kandydatów na kierunki, gdzie postanowienia szczegółowe tego wymagają.
8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku posiadania przez kandydata.
9. Inne dokumenty postępowania kwalifikacyjnego (o ile dotyczy) stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.
10. W szczególnych przypadkach, kiedy z przyczyn formalnych, świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpisie nie może być dostarczone, dopuszcza się, aby na potrzeby organizacyjne procesu rekrutacji kandydat złożył stosowne zaświadczenie o uprawnieniu do studiowania.