Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

 • Polski
Image Alt

RCBR

Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe

logotypy projektu RCBR

4 listopada 2014 r. podpisano umowę na realizację projektu pn. „Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe”. Umowę podpisały: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska i Rektor PWSZ w Wałczu dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek. 85 procent kosztów inwestycji pokryły fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, a 15 procent pokryły środki z rezerwy celowej Ministra Finansów. Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 16 sierpnia 2015 roku.

Projekt zakładał przede wszystkim przebudowę istniejącego budynku i zaadaptowanie go na potrzeby Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. To w nim powstało 5 laboratoriów: Laboratorium Szybkiego Prototypowania, Laboratorium Zaawansowanych Technologii Pomiarowych, Laboratorium Technik Hydrostrumieniowych, Laboratorium Technik Laserowych, Laboratorium Technologii Wytwarzania.

Nowe centrum jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców m.in zrzeszonych w Klastrze Metalika w zakresie B+R. Wyniki badań prowadzonych w Centrum  mogą się przyczynić do rozwoju gospodarczego tej części woj. zachodniopomorskiego. Inwestycja wałeckiej PWSZ pozwoli też wzmocnić potencjał naukowy Uczelni oraz zwiększy jej znaczenie w aspekcie prowadzonych aktywności B+R na Pomorzu Zachodnim. Działalność prowadzona w ramach Centrum polegać będzie na tworzeniu niezależnych badań oraz opracowywaniu na tej podstawie dokumentów naukowych i patentów.

Projekt, którego całkowity koszt oszacowano na prawie 6,7 miliona złotych zrealizowano w ramach Osi Priorytetowej 1 ?Gospodarka-Innowacje-Technologie”, Działanie 1.2 „Innowacje i transfer technologii”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura B+R”. Wsparcie w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wyniosło ponad 5,6 miliona złotych.

Na poniższych zdjęciach przedstawiamy Państwu kolejne etapy realizacji projektu, począwszy od wykonywanych robót budowlanych po montaż zakupionych urządzeń.

wizualizacja budynku

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj-sierpień

Prezentacja wyposażenia laboratoriów i ich możliwości badawcze

W ramach Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego powstały następujące laboratoria:

Laboratorium Szybkiego Prototypowania

Zakładany obszar prac badawczych:

 • wykonywanie modeli przestrzennych w celu:
 1. opracowywania prototypów wyrobów;
 2. podniesienia funkcjonalności konstrukcji, ich jakości oraz ergonomii;
 3. weryfikacja analiz przestrzennych w celu wypracowywania optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych;
 • digitalizacja obiektów przestrzennych w celu analizy i ew. wprowadzania niezbędnych zmian konstrukcyjnych, dokonywanie pomiarów geometrii 3D z wykorzystaniem skanera oraz określanie odchyłek wymiarowych (w tym na powierzchniach swobodnych).

Laboratorium Zaawansowanych Technik Pomiarowych

Zakładany obszar pracy:

 • ocena jakości spoin wykonanych różnymi technikami;
 • analiza topografii powierzchni w celu zoptymalizowania parametrów technologicznych obróbki;
 • precyzyjne pomiary wielkości metrologicznych na certyfikowanych urządzeniach pomiarowych;
 • badanie cech funkcjonalnych powierzchni trybologicznych.

Laboratorium Technik Hydrostrumieniowych

Zakładany obszar pracy:

 • optymalizacja procesu przecinania poprzez opracowanie własnych matematycznych modeli obróbkowych;
 • rozwój i optymalizacja procesu niskociśnieniowego czyszczenia powierzchni technicznych z wykorzystaniem strugi wielofazowej (powietrzno-wodno-ściernej); implementacja badań w zakresie wdrażania techniki przecinania strugą cieczy w przemyśle spożywczym i maszynowym;
 • prace nad możliwością odzysku ścierniwa pozostającego jako odpad po obróbce wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną;
 • opracowanie instalacji umożliwiającej poprawę własności geometrycznych wytwarzanej strugi wodnej poprzez zwiększenie jej koherentności.

Laboratorium Technologii Wytwarzania

Zakładany obszar pracy:

 • optymalizacja parametrów obróbkowych i ich intensyfikacji, poprzez monitorowanie i nadzorowanie procesu wytwarzania;
 • optymalizacja parametrów w celu redukcji kosztów wytwarzania;
 • realizowanie badań dla obróbki z dokładnością poniżej 1 mikrometra;
 • badanie zespołów dosuwu nanometrycznego na stanowiskach roboczych urządzeń technologicznych;
 • budowa inteligentnych autonomicznych systemów ultraprecyzyjnego pozycjonowania.

Laboratorium Technik Laserowych

Zakładany obszar pracy:

 • badania w zakresie wycinania, deponowania oraz w przyszłości spajania z wykorzystaniem wiązki laserowej;
 • promowanie i dostosowywanie technik laserowych do potrzeb firm skupionych w ramach Klastra Metalowego METALIKA )zwiększenie konkurencyjności firm);
 • badania nad laserową obróbką przestrzenną elementów;
 • optymalizowanie parametrów technologicznych na potrzeby firm w celu zwiększenia wydajności procesów;
 • wykorzystanie systemu zrobotyzowanego do automatyzacji procesów obróbkowych, wdrażanie systemów zrobotyzowanych w realiach firm produkcyjnych.

Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe uczestniczy z firmą DCM z Wałcza w realizacji badań z wykorzystaniem skanera 3D. Obecnie powstaje zespół badawczy, który będzie realizował badania.