Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Studia podyplomowe WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Studia podyplomowe, dwusemestralne, niestacjonarne, możliwe są również studia w wersji stacjonarnej dopołudniowej lub popołudniowej dla grup zorganizowanych, co najmniej 20 osobowych.

Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do prowadzenia nauczania zintegrowanego na I etapie edukacyjnym oraz w przedszkolach, którzy zainteresowani są uzyskaniem kwalifikacji do nauczania dzieci języka obcego na tym poziomie. Uzyskiwane kwalifikacje: uprawnienia do nauczania dzieci w przedszkolach i na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Studia przygotowują w zakresie merytorycznym do nauczania języka specjalności na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym jako drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć z języka obcego moduł 4 wg standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, rozporządzenie MNiSW z dn. 17/01/2012 r.). Studia zawierają także blok kształcenia językowego, przygotowującego do egzaminu FCE lub TELC B2.

Świadectwo: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Ramowy program studiów obejmuje kształcenie metodyczne związane z metodyką nauczania języka obcego dla dzieci oraz uwzględnia nabycie znajomości języka obcego specjalności, co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia. Pozwala też na zdobycie wiedzy o języku angielskim, jego literaturze i kulturze oraz wiedzy specjalistycznej.

Moduły kształcenia: BLOK DYDAKTYKI PRZEDMIOTU 135 godz. 15 ECTS

  1. Metodyka nauczania i uczenia się języka angielskiego 60 godz. 9 ECTS
  2. Technologie informatyczne w dydaktyce języka angielskiego 15 godz. 2 ECTS
  3. Praktyka zawodowa szkoły podstawowej etapu I i przedszkola w nauczaniu języka angielskiego 60 godz. 4 ECTS BLOK PRZYGOTOWANIA FILOLOGICZNO JĘZYKOWY 55 godz. 11 ECTS
  4. Podstawy realioznawstwa i kultury krajów obszaru języka angielskiego 10 godz. 2 ECTS
  5. Elementy historii i literatury języka angielskiego oraz literatura dziecięca 10 godz. 2 ECTS
  6. Wprowadzenie do gramatyki opisowej języka angielskiego z fonetyką 30 godz. 6 ECTS
  7. Praca końcowa 5 godz. 1 ECTS BLOK PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA 200 godz. 16 ECTS 7 Praktyczna nauka języka podstawowego specjalności B2+ ESOKJ na podbudowie A2/B1 (matury podstawowej) – sprawności zintegrowane 7.1 rozumienie tekstów 45 godz. 3 ECTS 7.2 tworzenie tekstów pisanych 60 godz. 4 ECTS 7.3 konwersacje 75 godz. 5 ECTS 7.4 gramatyka praktyczna i słownictwo 60 godz. 4 ECTS

Opłaty:

  • opłata rekrutacyjna 100,00 zł
  • koszt uczestnictwa jednej osoby 1500 zł za semestr z możliwością uiszczenia opłaty ratalnie.