Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

 • Polski
Image Alt

Studium Języków Obcych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

Postanowienia ogólne:

§ 1

 1. Studium Języków Obcych zwane dalej „Studium” lub „SJO”, jest uczelnianą jednostką organizacyjną,  powołaną do: wykonywania zadań dydaktycznych i usługowych, służących nabywaniu i rozwijaniu znajomości języków obcych lub języka polskiego jako obcego przez studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających i szkoleń oraz pracowników uczelni;
 2. dokonywania oceny i poświadczania stopnia biegłości językowej w zakresie odpowiednim dla kształcenia języków obcych lub języka polskiego jako obcego w ramach procesu kształcenia organizowanego na uczelni;
 3. organizowania lub współorganizowania sesji egzaminacyjnych na certyfikaty językowe, uczelniane i poza uczelniane;
 4. popularyzowania zagadnień związanych z kształceniem w zakresie języków obcych lub języka polskiego jako obcego wśród uczestników procesu kształcenia w uczelni, pracowników oraz w społecznym otoczeniu zewnętrznym Uczelni;
 5. nawiązywania i utrzymywanie współpracy ze szkołami i innymi instytucjami w rejonie, kraju i zagranicą, w celu popularyzowanie zagadnień związanych z kształceniem w zakresie języków obcych w tym języka polskiego jako obcego, kształcenia językowego i certyfikacji;
 6. nadzoru merytoryczny i organizacyjny nad programami kształcenia językowego wszystkich form kształcenia zorganizowanego, które realizowane jest w ramach Uczelni.

Organizacja Studium Języków Obcych

§ 2

 1. Studium zarządza kierownik. Tryb powoływania i odwoływania oraz zadania kierownika Studium określa Statut PWSZ w Wałczu.
 2. Pracownikami studium są nauczyciele akademiccy PWSZ w Wałczu prowadzący kształcenie w zakresie językowym.
 3. Studium podlegają także osoby nie będące pracownikami PWSZ w Wałczu, które, zatrudnione w inny sposób, prowadzą kształcenie językowe lub weryfikację i ewaluację znajomości języków obcych lub języka polskiego jako obcego w uczelni lub na potrzeby uczelni.
 4. Do obowiązków osób wymienionych w ust. 4 i 5 należy:
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w obowiązującym wymiarze godzin zgodnie z przewodnikami programowymi
 • sylabusami właściwymi dla prowadzonego kształcenia;
 • przygotowanie i aktualizacja przewodników programowych -sylabusów;
 • odbywanie konsultacji w wyznaczonych godzinach i miejscach w wymiarze godzin ustalonych na uczelni;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji językowych;
 • organizowanie oraz przeprowadzenie weryfikacji i ewaluacji końcowej prowadzonych modułów;
 • terminowe wprowadzanie wyników ewaluacji do informatycznego systemu uczelnianego;
 • promowanie Studium i uczelni, prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej organizowanych przez Studium dodatkowych form kształcenia językowego i popularyzacji języków;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z innych przepisów dotyczących nauczycieli akademickich w PWSZ w Wałczu

Weryfikacja i ewaluacja znajomości języków obcych lub języka polskiego jako obcego

§ 3

 1. Przy Studium działa Komisja Egzaminacyjna języków obcych PWSZ w Wałczu, zwana dalej Komisją Egzaminacyjna lub Komisją, zajmująca się  weryfikacją i ewaluacją znajomości języków obcych lub języka polskiego jako obcego w uczelni lub na potrzeby uczelni, a w szczególności, na potrzeby przyznawania uczelnianego certyfikatu językowego, w zakresie nie objętym programami kształcenia.
 2. Na wniosek Kierownika, Rektor powołuje komisję spośród osób podległych studium i  kompetentnych w zakresie ewaluacji i weryfikacji znajomości egzaminowanego języka, w składzie co najmniej dwóch osób, z których jedna jest  przewodniczącym komisji i jedna sekretarzem komisji.
 3. Do zadań Komisji egzaminacyjnej należy: 1)    organizacja i bezpośredni nadzór nad przeprowadzeniem egzaminów językowych; 2)    zatwierdzanie kryteriów uznawalności egzaminów zewnętrznych w zakresie uznawania efektów uczenia się lub kwalifikacji poziomu znajomości języka u kandydatów do pracy lub studiowania w PWSZ w Wałczu; 3)    opracowywanie materiałów egzaminacyjnych.

Inne postanowienia

§ 4

 1. Studium używa pieczątkę o treści: „Studium Języków Obcych, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, ul Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz”, zaś kierownik Studium pieczątki o treści: „Kierownik Studium Języków Obcych PWSZ w Wałczu”
 2. W korespondencji zagranicznej studium stosuje tłumaczenie angielskie: The Department of Foreign Languages, University of Applied Sciences in Wałcz, Poland.

Kontakt:

mgr inż. Marek Siek

Pracownicy:

mgr inż. Marek Siek

mgr Justyna Tuderek-Cygan