Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Studia podyplomowe

Czas trwania:

Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry.

Warunkiem uczestnictwa w studiach jest ukończenie studiów wyższych na poziomie co najmniej I stopnia (licencjat).

Rekrutacja odbywa się online.
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń.
Wymagane dokumenty:
  • Kwestionariusz osobowy (pobierz plik)
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów
  • 2 zdjęcia (formatu 45 mm x 35 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle)
  • Kserokopie dowodu osobistego
  • Inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wstępne (jeśli program studiów przewiduje)

REALIZOWANE STUDIA PODYPLOMOWE:

Cyberbezpieczeństwo

Koncepcja Kształcenia:

Wirtualna przestrzeń i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to obecnie jeden z priorytetów w zakresie społecznego komunikowania. Rozwój Internetu pociąga za sobą zagrożenia, które wynikają z jego niewłaściwego zabezpieczenia i niepoprawnego korzystania z zasobów sieci. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego. Absolwenci będą przygotowani do identyfikowania i przeciwdziałania zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu w sieci, w szczególności przestępczości internetowej oraz zdobędą umiejętności zwalczania różnych form cyberprzestępczości i reagowania na incydenty sieciowe. Szczególny nacisk kładzie się na zarządzanie bezpieczeństwem operacyjnym oraz dostosowanie działań w obszarze zarządzania ryzykiem do zmieniających się zagrożeń w cyberprzestrzeni. W ramach studiów omawiane są także standardy, aspekty prawne oraz aspekty techniczne Open Source Testing Methodology Manual firmy ISECOM. Zakres i tematyka kształcenia obejmuje wybrane zagadnienia z podstaw sieci informatycznych, podstaw bezpieczeństwa cybernetycznego, cyberprzestępczości, prawa oraz metodyki OSTMM. Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień cyberbezpieczeństwa. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw. Studia rekomendowane są dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych. Nie jest wymagana znajomość zagadnień technicznych związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Profil Absolwenta:

Absolwenci uzyskują kwalifikacje cząstkowe na poziomie 6 PRK w zakresie przygotowania do realizacji zadań w strukturach: administracji samorządowej oraz państwowej, policji, straży granicznej, straży miejskiej, Wojska Polskiego, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, służby więziennej, zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CERT), jako specjaliści od cyberbezpieczeństwa.

Kierownik studiów podyplomowych: mgr inż. Sebastian Trojanowski

Cena : 3900zł + opłata wpisowa w kwocie 50 zł

Zarządzanie Kryzysowe

Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych). Zakres i tematyka kształcenia obejmie wybrane zagadnienia z zasad Zarządzania Kryzysowego wynikające z zadań pełnionych na różnych szczeblach administracji rządowej jak i samorządowej oraz wynikających ze specyfiki środowiska lokalnego. Studia podyplomowe kładą nacisk na treści ukierunkowane bezpośrednio na rozpoznawanie sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, ich skutków bezpośrednich i dalekosiężnych, a także umiejętności reagowania na występujące współcześnie dylematy i zagrożenia bezpieczeństwa.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry (1 rok). Ramowy program studiów w wymiarze 180 godzin (60 ECTS) uwzględnia moduły niezbędne do przygotowania słuchacza do profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków.

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem (pierwszego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym licencjata; drugiego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra; jednolitych studiów magisterskich, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra). Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie przygotowania do realizacji zadań w strukturach: administracji samorządowej oraz państwowej, policji, straży granicznej, straży miejskiej, wojska polskiego, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, służby więziennej, zespołów zarządzania kryzysowego, centrów zarządzania kryzysowego, jako specjaliści od rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Zjazdy odbywać się będą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99 oraz w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 85/6.

Kierownik studiów podyplomowych: mgr inż. Wojciech Pacholski  

Cena: 2 550 zł. + opłata wpisowa 50 zł  

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Studia podyplomowe, dwusemestralne, niestacjonarne. Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do prowadzenia nauczania zintegrowanego na I etapie edukacyjnym oraz w przedszkolach, którzy zainteresowani są uzyskaniem kwalifikacji do nauczania dzieci języka obcego na tym poziomie.Uzyskiwane kwalifikacje: uprawnienia do nauczania dzieci w przedszkolach i na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. Studia przygotowują w zakresie merytorycznym do nauczania języka specjalności na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym jako drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć z języka obcego wg  moduł 4 wg standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, rozporządzenie MNiSW z dn. 17/01/2012r).

Studia podyplomowe w ofercie:

DZIEKANAT:

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów studia na poszczególnym kierunku mogą nie zostać uruchomione.