Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

 • Polski
Image Alt

Rekrutacja

Rekrutację prowadzi Dział Spraw Studenckich oraz Rektorat przy ul Wojska polskiego 99 b.4  (SPRAWDŹ GODZINY).  Dla kandydatów niezdecydowanych lub po prostu ciekawych, konsultacji w zakresie kierunków udzielać będą pracownicy nauczyciele akademiccy naszej Uczelni. W czwartki i wtorki, w godzinach od 15:00 do 17:00, pracownicy dydaktyczni służą pomocą i poradą kandydatom na studia.

REKRUTACJA W TRYBIE REGULARNYM

W roku akademickim 2018/2019 wstęp na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałcz jest wolny.

Opłata rekrutacyjna wynosi:

 • I termin rekrutacji – 30zł
 • II i III termin rekrutacji 85zł

UWAGA NOWOŚĆ!

Zaliczenie części studiów na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się na bazie doświadczenia zawodowego

Od roku akademickiego 2015/16 kandydaci na kierunki Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Wychowanie Fizyczne mogą ubiegać się o zaliczenie części studiów na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się na bazie doświadczenia zawodowego i innych nabytych poza uczelnią kwalifikacji. Celem potwierdzania efektów uczenia się, uzyskanych poza systemem studiów jest ułatwienie osobom posiadającym doświadczenie zawodowe dostępu do studiów wyższych, organizowanych w uczelni, poprzez uznanie ich rzeczywistych kwalifikacji nabytych poza systemem szkolnictwa wyższego.  W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi na studia nawet do 50% punktów ECTS, przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 1. osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
 2. osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia.

W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych, przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się na studia pierwszego stopnia, nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 31.01.2018 r. w sprawie określenia kierunków studiów na które prowadzona będzie w roku akademickim 2018/2019 rekrutacja w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się oraz ustalenia terminów rekrutacji w tym trybie.

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

TERMINY REKRUTACJI

 • Termin I: od 22 kwietnia 2018 r. do 15 lipca 2018 r.
 • Termin II: od 16 lipca 2018 r. do 19 sierpnia 2018 r.
 • Termin III: od 20 sierpnia 2018 r. do 27 września 2018 r.
 • Termin IV: od 28 września do 15 listopada 2018 r. godz. 14:00

PUNKT REKRUTACYJNY 

Dziekanat

REJESTRACJA ON-LINE

Pierwszym krokiem rekrutacji jest zalogowanie się na stronie www.pwsz.eu w zakładce „Rekrutacja” i wprowadzenie wymaganych danych, co pozwoli na wygenerowanie podania wraz z załącznikami:

 • Druk opłaty wpisowej
 • Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (dot., studiów stacjonarnych)
 • Druk zaświadczenia wypełniany przez dowolnego lekarza medycyny pracy w przypadku kandydatów na kierunku Wychowanie Fizyczne

Podanie wraz załącznikami oraz wymaganymi dokumentami wymienionymi poniżej należy dostarczyć do PWSZ w Wałczu osobiście lub wysłać pocztą na adres uczelni.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Dokumenty wygenerowane podczas rejestracji on-line (o których mowa powyżej)
 • Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpisie (w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie)
 • 4 fotografie o wymiarach 35mm x 45mm , bez nakrycia głowy, na jasnym tle
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Laureaci i finaliści olimpiad na szczeblu centralnym – oryginał dokumentu poświadczającego osiągnięcia kandydata