Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Pomoc materialna

Z dniem 25 października upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz I termin składania wniosków o przyznanie stypendium  socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski:

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dostępne także na e-dziekanacie.

Wszyscy studenci naszej Uczelni mogą ubiegać się o przyznanie różnych form pomocy materialnej:

Stypendium socjalne

Są to świadczenia, które może otrzymać student każdego rodzaju studiów. Stypendium socjalne przyznawane jest osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jedynym kryterium otrzymania tych stypendiów jest wysokość dochodu, jaka przypada na jednego członka rodziny studenta. Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O stypendium tego typu mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Jedynym kryterium jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanej grupie inwalidzkiej.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Uczelnia wspiera zdolnych, ambitnych studentów. Każdy ze studentów, który osiągnął w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, ma szansę na stypendium Rektora dla najlepszych studentów. O stypendium tego typu mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE 400+

Stypendium projakościowe jest przeznaczone dla studentów stacjonarnych pierwszego roku i ma na celu doskonalenie jakości ich kształcenia na profilu praktycznym w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w  Wałczu poprzez: 1) motywowanie ich do wytężonego wysiłku przez udzielenie im pomocy materialnej, aby nie będąc zmuszeni do szukania dodatkowego zatrudnienia, mogli skoncentrować wszystkie swoje wysiłki na nauce oraz terminowym osiąganiu efektów uczenia się wyrażanym w  uzyskaniu pozytywnych wyników w  nauce;

2) bieżące motywowanie ich do systematycznej i terminowej pracy przez prowadzenie comiesięcznego monitoringu wyników w  nauce, którego wartością dodatkową będzie identyfikowanie trudności i barier w  osiąganiu założonych efektów uczenia się, co pozwoli na uruchomienie działań wspomagających studentów w  przezwyciężaniu powstałych trudności na drodze dodatkowych zajęć, konsultacji i innych niezbędnych form pomocy w  nauce;

3) zachęcenie ich do podejmowania studiów na profilu praktycznym w  lokalnej uczelni na potrzeby lokalnego rynku pracy.

Zapomogi

Zapomoga to jednorazowe świadczenie przyznawane studentom, którzy na skutek zdarzenia losowego, znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać dwa razy w ciągu roku akademickiego.

Obsługę studentów prowadzi:

Elżbieta Stefaniak