Dział Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich

OGŁOSZENIA:

>> TUTAJ: Formularz hospitacji   

>> TUTAJ: Formularz sylabusa   

>> TUTAJ: Wytyczne do opracowywania programów kształcenia

>> TUTAJ: Formularz oświadczenia do minimum kadrowego

>> TUTAJ: Praca na stanowiskach dydaktycznych w PWSZ w Wałczu

>> TUTAJ: Dziennik Ustaw

Przepisy i regulacje Uczelni:

Uchwały Senatu PWSZ
Zarządzenia Rektora
Uchwały Rady Wydziału
Zarządzenia Dziekana i inne dokumenty
Regulamin Funduszu Socjalnego

=======================================================

INNE AKTY PRAWNE:

 

Wybór przepisów ogólnie obowiązujących:

 

 

Warunki prowadzenia studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów z dnia 26 września 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 3 października 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 5 października 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 27 lipca 2006 r.

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji - prezentacja

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zintegrowany system kwalifikacji - portal

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.

Krajowe ramy kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego projektowanie programu studiów w oparciu o efekty kształcenia

Wzorcowe efekty kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia z dnia 2 lipca 2012r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzorcowych efektów kształcenia z dnia 4 listopada 2011 r.

Standardy kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z dnia 12 marca 2009 r.

Metody i techniki kształcenia na odległość

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 2 listopada 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 25 września 2007 r.

Ocena programowa i instytucjonalna PKA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej z dnia 3 października 2014 r.

Dokumentacja przebiegu studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r.

Warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta z dnia 14 września 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta z dnia 3 października 2006 r.

Tytuły zawodowe, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, suplement do dyplomu

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu z dnia 1 września 2011 r.

Informacja o nowych wzorach odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski 1 czerwca 2009 r.
W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U z 2009 r. Nr 11, poz. 61 z późn. zm.) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pragnie zaproponować wykorzystanie nowych wzorów odpisów dyplomów w tłumaczeniu na język angielski.

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie 
nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie z dnia 18 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 61)

Obszary wiedzy, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Wykaz dziedzin nauki lub sztuki z zakresu danego kierunku studiów lub z nim związanych - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 828/2008 Prezydium PKA z dnia 27 listopada 2008 r. /tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 1069 z dnia 10 grudnia 2009 r./

Stopnie naukowe i tytuły naukowe oraz stopnie i tytuły w zakresie sztuki

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2011 r.

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r.

Kosztochłonność kierunków

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich z dnia 19 listopada 2013 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich z dnia 15 marca 2012 r.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r.