Organizacja transportu, inżynieria ruchu drogowego

Branża transportowo-spedycyjna wymaga specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu: problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego oraz konwencji i umów międzynarodowych. Po studiach znajdzie zatrudnienie w handlu, przemyśle oraz w firmach transportowych, a także sektorze publicznym. Wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności będzie mógł wnieść istotny wkład  w rozwiązywanie problemów rynkowych firm na różnych szczeblach zarządzenia organizacją. Studia przygotują go również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia na tej podstawie właściwych programów rozwoju.  
Przygotowuje do zawodów:
214917  Inżynier transportu drogowego
242105  Organizator transportu drogowego
242221  Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
432302  Dyspozytor transportu samochodowego
132401  Kierownik działu logistyki
132402  Kierownik działu transportu
132405  Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
132406  Kierownik przedsiębiorstwa transportowego
214103  Inżynier utrzymania ruchu
214104  Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania

po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji
335909  Inspektor transportu drogowego

Charakterystyka absolwenta:
Wiedza:
?    zna zasady organizacji pracy, organizowania przewozów, załadunku i rozładunku, obsługi, planowania napraw pojazdów;
?    posiada elementarna wiedzę w zakresie przepisów prawa  handlowego, podatkowego, cywilnego, pracy, konwencji międzynarodowych w ruchu drogowym;
?    zna ogólną budowę pojazdu i podstawy wytwarzania;
?    rozumie system magazynowania i zaopatrywania w części i materiały eksploatacyjne
?    zna i rozróżnia różne rodzaje ładunków i przewozów,  rozumie konsekwencje tych różnic;

Umiejętności
?    organizuje pracę i funkcjonowanie organizacji dla  osiąganiu większej  wydajności  i    rozwiązywania  problemów  organizacyjnych w zakresie planowania, utrzymania oraz eksploatacji floty samochodowej oraz infrastruktury logistycznej,
?    nadzoruje i koordynuje dostawy, transport, przechowywanie i dystrybucję towarów,
?    wydajnie  wykorzystuje  zasoby organizacji w tym kontrolowanie  wydatków  i  zapewnianie  efektywnego  wykorzystania  zasobów;  
?    koordynuje  i  rejestruje  działalność  operacyjną transportu  drogowego,  taką  jak:  rozkłady  jazdy  pojazdów  i  grafiki  kierowców, załadunek  i  rozładunek  pojazdów  i  składowanie  towarów  tranzytowych, w tym w ruchu miedzynarodowym;
?    planuje,  koordynuje i nadzoruje działania przedsiębiorstwa lub organizacji dotyczące  zaopatrzenia, gospodarki magazynowej i dystrybucji;
?    określa  i  nadzoruje  stosowanie  procedur  operacyjnych  i  administracyjnych;  
?    reprezentuje  swoją  jednostkę  organizacyjną  wobec  innych  jednostek  w  przedsiębiorstwie  lub  wobec  instytucji  zewnętrznych;
?    negocjuje  umowy  z  dostawcami w celu spełnienia wymogów jakości, kosztów i dostawy;
?    przygotowuje  raporty  z  zakresu  prowadzonych  działań  dla  potrzeb  przedsiębiorstwa  lub  organizacji;