Kierunek Położnictwo

Organizacja, przebieg i plan studiów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku położnictwo trwają 6 semestrów (3 lata). Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, samokształcenia, zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej.  W toku kształcenia realizowane są m.in. przedmioty w zakresu:

 • Nauki podstawowe - anatomia, fizjologia, patologia, embriologia i genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia,
 • Nauki społeczne - psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu położnej,
 • Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej - podstawy położnictwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w położnictwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego,
 • Nauki w zakresie opieki specjalistycznej - techniki położnicze i prowadzenie porodu, neonatologia i opieka neonatologiczna, choroby wewnętrzne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia, ginekologia i opieka ginekologiczna, psychiatria, anestezjologia i stany zagrożenia życia, rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii, onkologia, podstawy ratownictwa medycznego.

Zaplecze Instytutu

Zajęcia na kierunku Położnictwo odbywać się będą w budynku głównym Uczelni, przy ul. Bydgoskiej 50 oraz w budynku 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44. W budynku głównym Uczelni prowadzone będą  zajęcia w pracowniach umiejętności położniczych Pracownie dysponują wyposażeniem dydaktycznym zgodnym z zaleceniami Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Sylwetka absolwenta

Dyplom licencjata położnictwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:

 • szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium,
 • rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), w przypad­ku konieczności także z nacięciem i szyciem krocza, monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznie wydobyć łożysko, a w przypadku potrzeby także ręcznie zbadać macicę,
 • sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, monitorować przebieg okresu poporodowego oraz badać noworodka, a także podejmować w sytuacji nagłej wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację,
 • współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
 • prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych;

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • ma świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia się,
 • potrafi samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do podopiecznych, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie ich praw.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

4) ma prawo również:

 • kontynuować wystawianie recept na określone leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w ramach zlecenia  lekarskiego
 • wystawiać zlecenie na określone wyroby medyczne, w ramach  kontynuacji zlecenia lekarskiego
 • wystawiać skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Absolwenci położnictwa w pracy

Branża medyczna w Polsce ma wiele twarzy. Z jednej strony, świetnie zarabiający lekarze i specjaliści, którzy nie muszą się martwić o pracę. Z drugiej strony pielęgniarki i salowe, które zarabiają najniższą krajową i codziennie boją się utraty pracy. Sytuacja zawodowa absolwentów położnictwa lokuje się pomiędzy tymi dwoma charakterystykami. Wielką rolę w tym zawodzie odgrywa tzw. "marketing szeptany", to opinie pacjentek w znacznej mierze decydują o sukcesie zawodowym osoby wykonującej zawód położnika.

*Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz akredytacji Ministra Zdrowia.