POWER

Zagraniczna Mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni..

Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.

Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych. Dzięki odbyciu części kształcenia za granicą studenci poprawią wiedzę i umiejętności, zdobędą praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej w procesie edukacji formalnej na macierzystej uczelni, look podniosą kompetencje kluczowe, (porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość).

Efektem dodatkowym realizacji projektu będzie pogłębienie i rozszerzenie współpracy polskich uczelni z partnerami zagranicznymi, co nie pozostanie bez wpływu na doskonalenie jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania uczelni, lepszą organizację mobilności ponadnarodowych w szkołach wyższych, a w dalszej perspektywie ? poprawa zatrudnialności absolwentów polskich uczelni.

Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+.

O dodatkowe środki w ramach programu mogą ubiegać się:
- Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ? na wyjazdy na studia oraz praktyki
- Studenci z przyznanym stypendium socjalnym- na wyjazdy na studia.

Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez stypendystę.

W celu zakwalifikowania się do programu PO WER, należy dostarczyć do BWM zaświadczenie z dziekanatu lub decyzję o przyznanym stypendium socjalnym w roku akademickim 2014/2015.