Studenckie Koło Pedagogów

Studenckie Koło Pedagogów w PWSZ w Wałczu ma na celu umożliwienie studentom wszechstronnego rozwoju teoretycznego i praktycznego w zakresie pedagogiki. Celem powołania i prowadzenia Kola jest w szczególności:

  • pogłębianie wiedzy i podnoszenie poziomu umiejętności w zakresie wybranych obszarów pedagogiki,
  • rozwój członków Koła dokonujący się poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samorealizacji, kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym,
  • podejmowania wolontariatu oraz różnorodnych działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii Produkcji DIZAJNER ZiIP

Uczelniane Koło Naukowe DIZAJNER jest kontynuacją koła naukowego, które stworzyli absolwenci PWSZ z kierunku ZiIP w Wałczu. Celem głównym koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, wdrażanie nowych pomysłów, kształcenia z zakresu programu Solid Works, gdzie wspólnie z opiekunem koła dr inż. Mariuszem Wojtalikiem tworzymy elementy oraz poddajemy je analizie. Ważnym aspektem jest również doskonalenie umiejętności organizacyjnych i pracy zespołowej. Ponadto mamy możliwość wyprodukowania zamodelowanych elementów poprzez frezarkę numeryczną Victor. Chętni uczestnicy koła naukowego startują w konkursach o tematyce projektowania modeli 3D. Przewodniczącym Uczelnianego Koła Naukowego Dizajner jest Jarosław Domański. Na naszej uczelni mamy również spotkania członków Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ?ProCAx? (http://www.procax.org.pl/), które ściśle współpracuje z kołem naukowym. Głównym celem stowarzyszenia ?ProCax? jest koordynowanie działań na rzecz upowszechniania komputerowych systemów inżynierskich na trzech poziomach: w uczelni wyższej, w szkole średniej oraz w tzw. kształceniu ustawicznym. Różne formy kształcenia ustawicznego winny być intensywnie kierowane do licznej grupy inżynierów i techników, którzy nie mieli wcześniej możliwości zetknięcia się z komputerowym wspomaganiem prac inżynierskich oraz do tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje z tego zakresu. Za trzy-cztery lata polski technik i inżynier staną na rynku pracy Unii Europejskiej. Jeśli mają być konkurencyjni to dziś musi im pomóc silna organizacja ludzi, rozumiejących i doceniających znaczenie komputerowych systemów inżynierskich w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Studenckie Koło Naukowe Finansów

SKNF PWSZ w Wałczu ma na celu m.in. rozwijanie zainteresowania wiedzą z zakresu finansów oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, organizowanie seminariów i konferencji oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty, uczestnictwo w projektach i badaniach naukowych, czynna i aktywna współpraca z instytucjami zajmującymi się tematyką finansów oraz integrację środowiska studenckiego. Z inicjatywy członków Koła odbywają się spotkania pt. ?Studenci i profesjonaliści?, podczas których praktycy biznesu dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi ze studentami. Corocznie członkowie Koła uczestniczą w atrakcyjnych wyjazdach warsztatowych poświęconych zagadnieniom finansowym.