Dla nauczycieli

Uzupełniająca REKRUTACJA na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

REKRUTACJA  NA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH (PPZ) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ogłasza uzupełniającą rekrutację  na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych na kierunkach studiów:  Administracja, Finanse i Rachunkowość, Wychowanie Fizyczne, Pedagogika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka w Biznesie i Administracji realizowanych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Turze II pilotażowych praktyk zawodowych mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Zał. 3).

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej.

L.p.

Kierunek studiów

TURA II

Termin praktyki

Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie

1

Administracja

październik 2017 – czerwiec 2018

1

2

Finanse i Rachunkowość

październik 2017 – czerwiec 2018

1

3

Wychowanie Fizyczne

październik 2017 – czerwiec 2018

8

4

Pedagogika

październik 2017 – czerwiec 2018

23

5

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

październik 2017 – czerwiec 2018

21

6

Informatyka w Biznesie i Administracji

październik 2017 – czerwiec 2018

6

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 3a) należy złożyć w Sekretariacie Prorektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 08.12.2017 r. do godz. 14.00.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik 3 Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk
Załącznik 3a Wniosek nauczyciela akademickiego o udział w projekcie
Załącznik 6 Opis Projektu
Podręcznik dla uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

Zakres obowiązków instytucji
Zakres obowiązków studenta
Zakres obowiązków uczelni
Zakres obowiązków uczelnianego opiekuna
Zakres obowiązków zakładowego opiekuna praktyk zawodowych

Dokumenty do pobrania dla kierunku Administracja:

Regulamin PPZ
Z1 - Arkusz PPZ
Z2 - Karta Pracy Praktykanta
Z3 - Szczegółowy program PPZ
Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ
Z5 - Dziennik PPZ
Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)
Z6 - Sprawozdanie z PPZ
Z7 - Protokół zaliczenia PPZ
Z8 - Ocena za PPZ
Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Finanse i Rachunkowość:

Regulamin PPZ
Z1 - Arkusz PPZ
Z2 - Karta Pracy Praktykanta
Z3 - Szczegółowy program PPZ
Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ
Z5 - Dziennik PPZ
Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)
Z6 - Sprawozdanie z PPZ
Z7 - Protokół zaliczenia PPZ
Z8 - Ocena za PPZ
Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Wychowanie Fizyczne:

Regulamin PPZ
Z1 - Arkusz PPZ
Z2 - Karta Pracy Praktykanta
Z3 - Szczegółowy program PPZ
Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ
Z5 - Dziennik PPZ
Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)
Z6 - Sprawozdanie z PPZ
Z7 - Protokół zaliczenia PPZ
Z8 - Ocena za PPZ
Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Pedagogika:

Regulamin PPZ
Z1 - Arkusz PPZ
Z2 - Karta Pracy Praktykanta
Z3 - Szczegółowy program PPZ
Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ
Z5 - Dziennik PPZ
Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)
Z6 - Sprawozdanie z PPZ
Z7 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ
Z8 - Protokół zaliczenia PPZ
Z9 - Oceny za PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

Regulamin PPZ
Z1 - Arkusz PPZ
Z2 - Karta Pracy Praktykanta
Z3 - Szczegółowy program PPZ
Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ
Z5 - Dziennik PPZ
Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)
Z6 - Sprawozdanie z PPZ
Z7 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ
Z8 - Protokół zaliczenia PPZ
Z9 - Oceny za PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji:


Regulamin PPZ
Z1 - Arkusz PPZ
Z2 - Karta Pracy Praktykanta
Z3 - Szczegółowy program PPZ
Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ
Z5 - Dziennik PPZ
Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)
Z6 - Sprawozdanie z PPZ
Z7 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ
Z8 - Protokół zaliczenie PPZ
Z9 - Oceny za PPZ