Wymagane dokumenty

W roku akademickim 2017/2018 wstęp na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu jest wolny.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia obowiązani są zarejestrować się poprzez uczelnianą internetową stronę „e-rekrutacja” oraz złożyć następujące dokumenty:

  • podanie na obowiązującym w Uczelni formularzu;
  • świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości /oryginały do wglądu/, a w przypadku jego braku, zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w oryginale lub odpisie;
  • 4 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle;
  • kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku kandydatów nie będących obywatelami polskimi - innego uznanego dokumentu identyfikacji osobistej zgodnie z odrębnymi przepisami o podejmowaniu i odbywaniu przez cudzoziemców studiów;
  • dowód wniesienia opłaty wstępnej 
  • oryginał dokumentu potwierdzającego osiągnięcia laureatów i finalistów olimpiad na szczeblu centralnym oraz konkursów przedmiotowych organizowanych w PWSZ w Wałczu (jeśli dotyczy);
  • odpowiednie zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na kierunki, gdzie postanowienia szczegółowe tego wymagają /kierunek Wychowanie Fizyczne kandydaci obowiązani są przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U.2014.1144)
  • oświadczenie studenta o ukończonych i realizowanych kierunkach studiów;
  • inne dokumenty postępowania kwalifikacyjnego (o ile dotyczy) stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

W szczególnych przypadkach, kiedy z przyczyn formalnych, świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpisie nie może być dostarczone, dopuszcza się aby kandydat złożył stosowne zaświadczenie o uprawnieniu do studiowania.