Oferta edukacyjna 2017/2018

Uwaga Kandydaci!
w październiku nie ma opłaty rekrutacyjnej! 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA STUDIA
wydrukuj i 
wypełnij formularz (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOC)   (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PDF)
lub po prostu - zarejestruj się przez internet (REJESTRACJA INTERNETOWA)

Legia Akademicka dowiedz się więcej  zarejestruj się (WNIOSEK DO LEGII)

przynieś dokumenty, o których mowa w formularzu zgłoszeniowym, do Działu Spraw Studenckich w Wałczu, ul Wojska Polskiego 99, b.4 p.103 lub 114.

Oferta edukacyjna 2017/2018

dotyczy
studiów stacjonarnych
(dawniej dziennych), stacjonarnych dualnych (popołudniowych i sobotnich), niestacjonarnych (dawniej zaocznych)

Uwaga:

Rekrutację prowadzi Dział Spraw Studenckich przy ul Wojska polskiego 99 b.4 oraz Rektorat przy ul. Bydgoskiej 50 (SPRAWDŹ GODZINY).

Przystąp do Legii Akademickiej! Nie musisz-ale-możesz.
S
piesz się, bo rekrutacja trwa jeszcze tylko do 28 listopada

Legia Akademicka to program rządowy tylko dla studentów uczelni państwowych, dzięki któremu można zdobyć przygotowanie wojskowe aby przystąpić do egzaminów oficerskich w Wojsku Polskim. Legia Akademicka jest to profesjonalne, wojskowe przeszkolenie studentów państwowych szkół wyższych w wymiarze jednego lub dwóch semestrów, według typowego programu dla kandydatów na szeregowych a następnie dla osób funkcyjnych szczebla drużyny lub podoficerów rezerwy. W części teoretycznej program realizowany jest na terenie uczelni. Część praktyczna odbywa się w warunkach terenowych obozów szkoleniowych. Absolwenci mają możliwość przystępowania do egzaminów oficerskich. 
Zapraszamy do służby w Legii Akademickiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu. Możesz być też studentem innej uczelni aby uczestniczyć w Legii u nas.  
dowiedz się więcej

STUDIA I STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 Specjalności:

 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Menedżer administracji
 • Biznes i finanse
 • Menedżer projektów europejskich
Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć, jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania podstaw przedsiębiorczości, oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych.

INFORMATYKA W BIZNESIE I  ADMINISTRACJI 

Specjalności:

 • Technologie internetowe
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Zarządzanie i administrowanie sieciami teleinformatycznymi
Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe zaliczenie doświadczenia zawodowego w poczet praktyki zawodowej. Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania informatyki, oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych. 

ADMINISTRACJA 

 Specjalności:

 • Administracja samorządowa
 • Administrowanie bezpieczeństwem
Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe zaliczenie doświadczenia zawodowego w poczet praktyki zawodowej. Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania podstaw przedsiębiorczości, oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Specjalności:

 • Zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi
 • Logistyka przemysłowa
 • Organizacja transportu, inżynieria ruchu drogowego
Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania informatyki i techniki, oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych.     

PEDAGOGIKA 

Specjalności:

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika elementarna i integracyjna
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńcza z geragogiką (opieka nad osobami starszymi)
Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe zaliczenie doświadczenia zawodowego w poczet praktyki zawodowej. Wszystkie wyżej wymienione specjalności zapewniają kwalifikacje nauczycielskie.             

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Specjalności:

 • Nauczycielska (wychowanie fizyczne z korekcją wad postawy)
 • Animator sportu, turystyki i rekreacji
Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania wychowania fizycznego w szkołach publicznych i placówkach oświatowych.

EKONOMICZNO-PRAWNY

PIELĘGNIARSTWO*

POŁOŻNICTWO*

*Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz akredytacji Ministra Zdrowia

 

STUDIA DUALNE CZYLI KSZTAŁCENIE PRZEMIENNE

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym otworzyła drogę do łatwiejszej współpracy miedzy pracodawcami, a uczelniami. PWSZ w Wałczu rozpoczęła pionierski, w Powiecie Wałeckim, system przemiennego kształcenia studentów. To nowatorskie rozwiązanie polega na łączeniu nauki i pracy ? na poziomie studentów oraz nauki i biznesu ? na poziomie instytucji. Polepsza to znacząco szanse ludzi pracujących na studiowanie stacjonarne, a co za tym idzie, bezpłatne. Zdecydowanie też, poprawia to możliwości dostosowania kształcenia do potrzeb biznesu, zarówno na płaszczyźnie projektowania nowych specjalności, a nawet kierunków studiów ?na zamówienie?, jak również na płaszczyźnie realizacji rutynowych zadań dydaktycznych, takich jak projekty lub prace dyplomowe inspirowane potrzebami pracodawców i ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów zawodowych na korzyść współpracujących pracodawców.

Co zyskują pracodawcy? Po pierwsze, kształcenie kadry własnych specjalistów bez dodatkowych kosztów, na miejscu i w komforcie. Po drugie, możliwość nabywania nowych pracowników spośród innych studentów realizujących projekty i praktyki u pracodawcy. Po trzecie, możliwość realizacji projektów i zamierzeń dodatkowych, na których realizację pracodawca często nie ma czasu i ludzi. Pod kierownictwem kadry dydaktycznej uczelni, studenci są w stanie takie działania przeprowadzić, zwłaszcza korzystając z bazy badawczej uczelni. Jako osoby postronne i nie związane towarzyskimi więzami z personelem pracodawcy, studenci oferują także obiektywność analiz i ocen. I nie trzeba im za to płacić. Porozumienie Uczelni z pracodawcą umożliwia także współpracę na płaszczyźnie badawczej i naukowej.

Głównym założeniem studiów dualnych jest łączenie wiedzy teoretycznej zdobytej w uczelni z umiejętnościami praktycznymi nabytymi podczas pracy. Zajęcia teoretyczne i część ćwiczeń realizowanych jest na terenie uczelni. Istotą studiów dualnych jest jednak to, że na mocy porozumień uczelni z pracodawcami, studenci-pracownicy będą odbywać część studiów w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Uczelnia uzna po prostu ich pracę za równoważną praktyce zawodowej i wybranym ćwiczeniom lub zajęciom laboratoryjnym. Pracodawcy udostępnią studentom swoją infrastrukturę, organizację, technologie i rozwiązania tak, aby studenci mogli realizować część kształcenia praktycznego w miejscu pracy. Pracodawcy udostępniają też swe zasoby do realizowania praktyk innym studentom. Taka organizacja pozwoli na udział w studiach dualnych, również pracownikom małych i średnich firm, w których pojedynczo, student-pracownik nie mógłby zrealizować wszystkich zamierzeń. Realizacja zajęć poza uczelnią będzie organizowana przez doświadczoną kadrę dydaktyczną uczelni, choć bardzo liczyć się będzie praktyczne doświadczenie zawodowe fachowców zatrudnianych przez pracodawców.

Forma kształcenia przemiennego będzie również dostępna dla ?zwykłych studentów?, także tych pracujących w innych miejscach, ponieważ zajęcia z reguły odbywają się wieczorami i w soboty, a porozumienia zapewniają miejsca praktyk i realizację zajęć praktycznych także innym studentom. Dla tej grupy studentów, kształcenie przemienne dodatkowo oferuje możliwość poznania rynku pracy, nawiązania znajomości biznesowych i rozpoczęcia kariery zawodowej.

W tym roku kształcenie przemienne jest możliwe dla następujących wałeckich kierunków studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Pedagogika, Finanse i Rachunkowość, Wychowanie Fizyczne oraz Administracja. Studia dualne to realna potrzeba, efektywne rozwiązanie, ale przede wszystkim zysk dla każdej strony.

DOWIEDZ SIĘ O STUDIA PODYPLOMOWE TUTAJ

DOWIEDZ SIĘ O KURSY I SZKOLENIA DOKSZTAŁCAJĄCE TUTAJ