Aktualności

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

W dniach 26-30.05.2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu została przeprowadzona ankieta dotycząca opinii studentów odnośnie jakości kształcenia i programów kształcenia. W badaniu wzięło udział 153 Studentów z różnych kierunków i studiów. Odpowiedzieli Oni na 35 pytań podzielonych na 10 kategorii. Ankieta przeprowadzona była przez studentki I roku w ramach projektu społecznego.

Wyniki ankiety studentów w sprawie oceny programów kształcenia (PASWSOP)

Co roku studenci mają możliwość dokonania oceny pracy swoich nauczycieli. Ankiety są anonimowe i prowadzone bez obecności nauczyciela. Daje to możliwość szczerych odpowiedzi.

Wyniki ankiet studenckich za rok 2016/2017 w sprawie oceny nauczycieli 

Ankiety badania jakości 

FORMULARZ ANKIETY PRACODAWCY

FORMULARZ ANKIETY PRAKTYKODAWCY

FORMULARZ ANKIETY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

FORMULARZ ANKIETY OCENY NAUCZYCIELA

Regulaminu

Wewnętrznego System Zapewniania Jakości Kształcenia

 § 1

 Zakres działania  WSZJK obejmuje  w szczególności:

1) okresowe przeglądy programów kształcenia dla ich doskonalenia;

2) ocenę prawidłowości i jakości realizacji procesu kształcenia,  w tym organizacji i  wa-runków prowadzenia zajęć dydaktycznych;

3) analizę  warunków i trybu rekrutacji na studia;

4) monitorowanie karier zawodowych absolwentów;

5) zbieranie i  wykorzystywanie opinii interesariuszy zewnętrznych i pracodawców do tworzenia i doskonalenia programów kształcenia;

6) opracowywanie, stosowanie i  wdrażanie procedur  weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia;

7) analizę procesu realizacji praktyk studenckich z punktu  widzenia osiągania zakładanych efektów;

8) analizę poziomu kwalifikacji kadry dydaktycznej oraz ich przydatności doprowadzenia zajęć; 

9) ocenę prawidłowości i efektywności organizowania procesu dydaktycznego przez nau-czycieli akademickich.

§ 2

1. Okresowe przeglądy i doskonalenie programów kształcenia realizuje się poprzez:

2) analizę programów kształcenia,  w tym systemu punktów ECTS  w planach studiów,  pod  względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, aktualnym stanem  wiedzy w zakresie treści kształcenia oraz  wymagań kwalifikacyjnych zakładanych do uzyskania  wraz z ukończeniem studiów, a także  w kontekście potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego,  w tym rynku pracy;

3) ankietowanie studentów, absolwentów i pracodawców oraz analizę  wyników ankiet;

4) ocenę spełniania  wymagań dotyczących minimum kadrowego i kwalifikacji zespołu nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na danym kierunku studiów.

2. Okresowych przeglądów i doskonalenie programów kształcenia dokonują Kierunkowe Rady Programowe.

§ 3

1. Ocena  warunków realizacji procesu kształcenia obejmuje: 

1) analizę posiadanej infrastruktury dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

2) analizę liczebności grup kształceniowych  w kontekście pojemności bazy dydaktycznej 

i dostępności do nauczycieli akademickich  w czasie różnych form kształcenia; 

3) ocenę organizacji zajęć;

4) analizę dostępu do pomocy dydaktycznych (w tym biblioteki), informatycznych 

i audiowizualnych;

5) ocenę dostępu studentów do informacji o procesie kształcenia oraz systemie pomocy materialnej; 

6) ocenę możliwości kontaktu studentów z nauczycielami akademickimi  w ramach konsultacji i terminów zajęć;

7) ocenę obsługi administracyjnej procesu kształcenia,  w tym poziomu informatyzacji,

8) ocenę stopnia  wykorzystania nowoczesnych i zróżnicowanych metod kształcenia;

9) analizę  wyników oceny przedstawionej przez studentów  w zakresie  wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich  po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych;

2. Ocenę  warunków realizacji procesu kształcenia dokonuje się poprzez:

1) okresowe przeglądy, o których mowa  w § 1 ust. 1,

2) badania ankietowe studentów uczelni  w zakresie programów kształcenia i oceny nauczycieli akademickich.

§ 4

1. Analiza  warunków i trybu rekrutacji na studia obejmuje:

1) dostępność informacji na temat oferty dydaktycznej uczelni;

2) zgodność  warunków rekrutacji z przepisami prawa;

3) sprawność przebiegu procesu rekrutacji;

4) formy promocji i jej skuteczność.

2. Analizy  warunków i trybu rekrutacji na studia dokonuje Uczelniana Komisja ds. Jakości 

i Programów Kształcenia.

§ 5

1. Zbieranie opinii pracodawców jest realizowane przede  wszystkim  w drodze ankietyzacji przeprowadzanej przez kierunkowych opiekunów praktyk i Uczelnianego Koordynatora ds. praktyk i  współpracy z pracodawcami oraz analizy dokumentów  weryfikacji osiągania efek-tów kształcenia na danym etapie praktyk  wraz z opiniami zakładowych opiekunów praktyk. 

2. Opinie te są przekazywane  właściwym kierunkowym radom programowym w celu ich  wy-korzystania do tworzenia i doskonalenia programów kształcenia. 

§ 6

1.  Procedury  weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia obejmują: 

1) sprecyzowanie  wymogów dotyczących form i kryteriów  weryfikacji osiągania efektów kształcenia, takich jak: egzaminy, zaliczenia, kolokwia, prace zaliczeniowe, projekty itp., które uwzględniają m.in.: 

a) zakres  wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz ich zgodność z sylabusami poszczególnych modułów (przedmiotów) oraz metodami kształcenia 

i formami zajęć;

b) system  weryfikacji osiągania efektów kształcenia oparty na zestawie adekwatnych do danych rodzajów efektów form kontroli; 

c) system ewaluacji studentów zawierający  wystandaryzowane  wymagania oraz zapewniający przejrzystość i obiektywizm formułowania ocen;

d) system gromadzenia (przechowywania) prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych i innych prac dokumentujących osiąganie efektów kształcenia 

i stanowiących podstawę ewaluacji; 

2) zasady dyplomowania uwzględniające zakres tematyczny, sposób przeprowadzenia 

i zasady oceniania  w ramach egzaminu dyplomowego;

3) zasady przygotowania i oceny prac dyplomowych tj.:

a) wymagania merytoryczne i formalne  w odniesieniu do osób pełniących funkcję opiekuna dyplomanta i recenzenta;

b) zasady zatwierdzania tematów prac dyplomowych  w szczególności pod kątem ich zgodności z profilem kształcenia;

c) procedury  weryfikowania samodzielności i okresowej oceny jakości prac;

d) zasady prowadzenia kontroli antyplagiatowej. 

3. Weryfikacji systemu  weryfikacji osiągania efektów kształcenia dokonują Kierunkowe Rady Programowe na podstawie analizy dokumentacji programów kształcenia i dokumentacji  weryfikacji osiągania efektów kształcenia oraz ewaluacji osiągnięć studentów pozyskanych od nauczycieli akademickich.

§ 7

1. Analiza zakładanych i uzyskiwanych efektów  w realizacji praktyk obejmuje: 

1) monitorowanie przebiegu praktyk  w tym ich korelacji z kierunkiem studiów;

2) właściwą organizację praktyk zharmonizowaną z procesem kształcenia;

3) system kontroli praktyk i ich zaliczania;

4) wspólną ocenę osiągania efektów praktyk dokonywaną przez przedstawicieli uczelni, pracodawców i jej interesariuszy zewnętrznych.

2. Analizy zakładanych i uzyskiwanych efektów z realizacji praktyk dokonują Kierunkowe Rady Programowe na podstawie  wyników ocen pracodawców i opinii zakładowych 

i kierunkowych opiekunów praktyk, a także innych dostępnych materiałów (np.: ankiet).

§ 8

1. Dbałość o  wysoki poziom kadry dydaktycznej obejmuje m.in.:

1) zapewnianie odpowiedniej liczby nauczycieli akademickich zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) dobór nauczycieli akademickich merytorycznie przygotowanych do prowadzenia zajęć;

3) stwarzanie możliwości rozwoju naukowego i zawodowego oraz  zapewnianie wsparcia dla kary przez uczelnię;

4) szkolenie kadr  w zakresie m.in. nauczania  wspomaganego nowoczesnymi technikami multimedialnymi, metod i technik kształcenia na odległość.

2. Analizy funkcjonowania  ww. elementów dokonują Kierunkowe Rady Programowe oraz dyrektorzy instytutów.

3. Przy analizie funkcjonowania elementów o których mowa  w ust. 1, Kierunkowe Rady Programowe uwzględniają ocenę komisji ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich.

§ 9

1. Kierunkowe Rady Programowe po  wykonaniu zadań  wskazanych w § 2, 3, 5, 6, 7, 8, corocznie przedstawiają ich  wyniki  w formie sprawozdania (raportu ewaluacyjnego) Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia (przewodniczącemu Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia),  w terminie do ostatniego roboczego dnia  września, za mijający rok akademicki, uwzględniając  wyniki monitorowania karier zawodowych udostępnionych przez Ministra  właściwego dla szkolnictwa  wyższego, zgodnie z art. 13b ust. 10 oraz opinie pracodawców, o których mowa  w § 5.

2. Corocznie, Uczelniana Komisja ds. Jakości i Programów Kształcenia przedstawia Rektorowi zbiorczy raport ewaluacyjny  w terminie do ostatniego roboczego dnia października.

3. Rektor, lub  wyznaczony przez niego prorektor  właściwy ds. kształcenia przedstawia Senatowi  wyniki przeglądów bez zbędnej zwłoki.  

4. Kierunkowe Rady Programowe   wykorzystują  wyniki analiz do doskonalenia programów kształcenia i organizacji procesu dydaktycznego. 

5. Jednostki organizacyjne Uczelni   wykorzystują  wyniki analiz do doskonalenia działań  wspierających realizację procesu kształcenia.  

 

IWBIA-OGLOSZENIA

Ankiety studenckie

Co roku studenci mają możliwość dokonania oceny pracy swoich nauczycieli. Ankiety są anonimowe i prowadzone bez obecności nauczyciela. Daje to możliwość szczerych odpowiedzi.

Wyniki ankiet studenckich za rok 2016/2017 w sprawie oceny nauczycieli 

Ocena programów kształcenia

W dniach 27-30.11.2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu została przeprowadzona ankieta dotycząca opinii studentów odnośnie jakości kształcenia i programów kształcenia.  Odpowiedzieli oni na 35 pytań podzielonych na 10 kategorii. Ankieta przeprowadzona była przez studentki I roku w ramach projektu społecznego.

Wyniki ankiety studentów w sprawie oceny programów kształcenia (PASWSOP)

Praktyki studenckie

IWBIA - mgr Józef Górdak

Dokumenty praktyk PWSZ w Wałczu: