Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Przygotowanie Pedagogiczne

  /  Przygotowanie Pedagogiczne

Czas trwania 3 semestry (1 rok kalendarzowy)

 

Przygotowanie pedagogiczne – studia nadające kwalifikacje nauczycielskie

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu

Uzyskane kwalifikacje są zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz. U. z 2019, poz. 1450).

 

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych potrzebnych do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu modułu psychologiczno-pedagogicznego, modułu podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz modułu przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w szkole podstawowej  i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu, w powiązaniu z ukończonym kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.

 

Program kształcenia obejmuje treści programowe pozwalające na rozumienie procesów rozwoju, wychowania, nauczania-uczenia się, zasad organizacji procesu kształcenia i funkcjonowania systemu oświatowego oraz praktyczne umiejętności projektowania działań edukacyjnych z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Integralną częścią studiów podyplomowych są praktyki pedagogiczne, których celem jest zdobywanie doświadczenia związanego z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela, konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Jeżeli przedmiot jest nauczany lub rodzaj zajęć jest prowadzony zarówno w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej  to praktyki odbywają się w obu typach szkół. Praktyki zawodowe są realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i placówkach systemu oświaty. Istnieje możliwość zaliczenia praktyk zawodowych dla nauczycieli czynnych zawodowo.

 

Adresaci: Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, nieposiadających przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego.

  • czynnie wykonujących zawód nauczyciela, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego,
  • chcących podjąć pracę w charakterze nauczyciela,
  • chcących podnieść własne kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie, wzbogacenie i aktualizowanie posiadanej wiedzy, umiejętności oraz zwiększenia atrakcyjności i szans na rynku pracy.

Miejsca pracy:

– placówki oświatowe (publiczne, prywatne)

Organizacja studiów podyplomowych:

– czas trwania – 3 semestry;

– liczba godzin: 400 godzin zajęć dydaktycznych + 150 godzin praktyk

– termin uruchomienia – listopad 2022

– zajęcia w systemie piątkowo-sobotnio-niedzielnym

– praktyki organizowane i realizowane samodzielnie (I, II, III semestr)

– Miejsce praktyk – placówki oświatowe publiczne i niepubliczne

– uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo studiów podyplomowych po zdaniu egzaminu końcowego

– kierownik studiów podyplomowych – dr Danuta Tomczyk.

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w ramach bloków zajęć psychologiczno – pedagogicznych oraz dydaktycznych;
  • zrealizowanie i zaliczenie praktyk pedagogicznych;
  • pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego.

Cena:

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Opłata jednorazowa: 3600 zł – całość

II raty- 1900 zł

10 rat- 400zł

W przypadku ponownego zawieszenia możliwości stacjonarnego prowadzenia zajęć ze względu na stan epidemii nasi wykładowcy są przygotowani do realizacji programu w trybie online przy pomocy ogólnodostępnych programów.
Decyzja o zdalnym nauczaniu będzie poprzedzona konsultacjami z uczestnikami.