Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

 • Polski
Image Alt

Przygotowanie Pedagogiczne

  /  Przygotowanie Pedagogiczne
Czas trwania: 3 semestry
Liczba ECTS: 57
Liczba godzin: 400 godzin zajęć dydaktycznych + 150 godzin praktyk

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych potrzebnych do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu modułu psychologiczno-pedagogicznego, modułu podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz modułu przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu, w powiązaniu z ukończonym kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.
Uzyskane kwalifikacje są zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz. U. z 2019, poz. 1450).

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, nieposiadających przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego:
– czynnie wykonujących zawód nauczyciela, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego;
– chcących podjąć pracę w charakterze nauczyciela;
– chcących podnieść własne kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie, wzbogacenie i aktualizowanie posiadanej wiedzy, umiejętności oraz zwiększenia atrakcyjności i szans na rynku pracy;
– do innych osób, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub rodzaju zajęć a potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Program:

Program kształcenia obejmuje treści programowe pozwalające na rozumienie procesów rozwoju, wychowania, nauczania-uczenia się, zasad organizacji procesu kształcenia i funkcjonowania systemu oświatowego oraz praktyczne umiejętności projektowania działań edukacyjnych z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Integralną częścią studiów podyplomowych są praktyki pedagogiczne, których celem jest zdobywanie doświadczenia związanego z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela, konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych to m.in.:
 • Psychologia ogólna i różnic indywidualnych;
 • Psychologia rozwojowa;
 • Psychologia społeczna i komunikacja;
 • Psychologia uczenia się ;
 • Psychologia autorefleksji i samorozwoju;
 • Elementy prawa oświatowego;
 • Rola, koncepcje i samodoskonalenie pracy nauczyciela ;
 • Wychowanie w kontekście rozwoju;
 • Zasady pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się;
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • Dydaktyka ogólna;
 • Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne;
 • Współczesne koncepcje nauczania;
 • Projektowanie działań edukacyjnych;
 • Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów.
Korzyści studiowania:

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się oraz wiedzę z zakresu dydaktyki i emisji głosu oraz szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu. Dzięki studiom będzie on dysponował umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, a także umiejętnościami uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.

Praktyki zawodowe są realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i placówkach systemu oświaty.
Istnieje możliwość zaliczenia praktyk zawodowych dla nauczycieli czynnych zawodowo.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
– uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w ramach bloków zajęć psychologiczno – pedagogicznych oraz dydaktycznych;
– zrealizowanie i zaliczenie praktyk pedagogicznych;
– pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego.

Cena:

Opłata rekrutacyjna: 50 zł

Opłata jednorazowa: 3600 zł – całość

II raty- 1900 zł

10 rat- 400zł

W przypadku ponownego zawieszenia możliwości stacjonarnego prowadzenia zajęć ze względu na stan epidemii nasi wykładowcy są przygotowani do realizacji programu w trybie online przy pomocy ogólnodostępnych programów.
Decyzja o zdalnym nauczaniu będzie poprzedzona konsultacjami z uczestnikami.