Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Przebudowa i remont pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne

Projekt pn. „Przebudowa i remont pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.08.00-32-0002/18-00 z dnia 15.04. 2019 r.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest remont części budynku nr 3 znajdującego się w kompleksie byłych koszar wojskowych przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu (planuje się remont 3 kondygnacji spośród 5 jakie liczy budynek), montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz remont i przystosowanie sal, pracowni i laboratoriów praktycznej nauki, zagospodarowanie najbliższego otoczenia budynku, a także zakup sprzętu i urządzeń do pracowni i laboratoriów praktycznej nauki na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Informatyka w Biznesie i Administracji, Informatyka, Bezpieczeństwo, Inżynierii przemysłu 4.0 oraz Zarządzania.

Planowane efekty:

Celem głównym projektu jest zwiększenia poziomu kształcenia zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu poprzez dostosowanie go potrzeb rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu:

 • zwiększenie poziomu kształcenia praktycznego na kierunkach;
 • zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych i społecznych absolwentów szkół zawodowych;
 • dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy;
 • zwiększenie umiejętności kształtowania ścieżek kariery zawodowej przez studentów;
 • wzmocnienie bazy szkoleniowej uczelni.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości poziomu edukacji w regionie. Projekt również nakierowany jest na zniwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi. Poprzez projekt realizowane będą działania zwiększające procesy usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych. Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju, przyczyni się do wzmocnienia poczucia własnej wartości wśród studentów PWSZ.

Poprzez realizację projektu wykształcą się kadry zarządzające, informatycy – specjaliści i inżynierowie o wysokich kwalifikacjach.

Projekt przyczyni się w sposób bezpośredni do obniżenia bezrobocia dając możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu – 8.395.258,90

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6.749.674,74 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 754.817,18 zł

Dnia 17 czerwca 2019 r. pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu a firmą SAWBUD Zakład Ogólnobudowlany Export-Impotr Piotr Sawicki podpisana została umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne.

Wartość prac projektowych oraz robót budowlanych wynosi 5 199 999,00 zł.

Zadanie zakończone  dnia 31 października 2020 r., protokół odbioru końcowego z dnia 10.11.2020 r.

W ramach realizowanego projektu pn. pn. „Przebudowa i remont pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna, Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego – inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, Beneficjent informuje, że w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197556) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PWSZ w Wałczu https://bip.pwsz.eu/zamowienia/pokaz/333 zamieszczone zostało zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4 (pokój 306), 78-600 Wałcz.

W trakcie realizacji są roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzi Agencja Inwestycyjna Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. ul. Botaniczna 24/3 60 – 586 Poznań.

Z końcem 2020 r., prace budowlane zostały zakończone. Wykonano mi.n:
 • elewację zewnętrzną budynku,
 • prace remontowe pomieszczeń, klatki schodowej i windy,
 • izolację ścian fundamentowych, drenaż zewnętrzny, zamurowania,
 • rozpoczęto wyposażanie sal dydaktycznych.

W budynku będą znajdowały się siedziby instytutów: Inżynierii i Zarządzania (parter) oraz Administracji i Nauk Ekonomicznych (I piętro). Budynek zostanie wyposażony w profesjonalne laboratoria z innowacyjnym sprzętem, m. in. na potrzeby kierunków technicznych: laboratorium symulacji sterowania maszynami, laboratorium Lean Manufacuring oraz laboratorium badań struktury i wytrzymałości materiału, a także laboratoria: metrologii, mikro fabryki, fizyki i komputerowe, sala grafiki i ciemnia. Natomiast, na potrzeby kierunków informatycznych, powstaną: laboratorium Akademii Cisco, laboratorium hackingu oraz projektowania, wdrażania i utrzymania sieci komputerowych, a także dwa laboratoria infrastruktury domenowej.

Z początkiem roku 2020 wykonano m.in.:
W 2019 r. wykonano m.in.:
 •  częściowo roboty rozbiórkowe zewnętrzne,
 •  częściowo roboty izolacyjne ścian zewnętrznych,
 •  rozpoczęto prace remontowe pomieszczeń piwnicy, parteru, I i II piętra, klatki schodowej oraz związane z szybem windy.
 •  rozpoczęto izolację ścian fundamentowych, drenaż zewnętrzny, zamurowania,
 •  rozpoczęto roboty ociepleniowe.