Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Gotowi na START (up)

  /    /  Gotowi na START (up)

Z dniem 29.01.2021 r. zakończony został nabór do projektu edukacyjnego „Gotowi na START (up)” realizowanego przez Fundację na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Szkoły zakwalifikowane do udziału w projekcie:
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu
 • Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Andersa w Złocieńcu
 • Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie edukacyjnym
„Gotowi na START (up)”

§ 1 Informacje o projekcie

1. Projekt jest realizowany przez Fundację Na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, w okresie: październik 2020 – czerwiec 2021 r.

2. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

3. Projekt obejmuje swoim zasięgiem młodzież w wieku 16-19 lat wraz z nauczycielami.

4. Projekt zakłada udział :

a) młodzieży (16-19 lat) plus nauczyciel, w cyklu spotkań warsztatowych, na który składają się dwa osobne spotkania:

 • #1 „Ja firma – jak budować własną markę?”
 • #2 „Startuję z firmą – jak sobie poradzić z finansowaniem?”

b) młodzieży (16-19 lat) w konkursie:

 • Indywidualnym – test ze znajomości zagadnień ekonomicznych, finansowych, zarządzania i innych pokrewnych;
 • Grupowym – prezentacja biznesplanów przygotowanych przez zespół klasowy, biorący udział w projekcie.

5. Projekt zakłada bezpłatny udział 6 grup (klasy uczniów) wraz z nauczycielem w spotkaniach warsztatowych w ramach godzin zajęć w szkole, a także odpłatność (przewidziano wynagrodzenie dla nauczyciela w funkcji Koordynatora Szkolnego) za przygotowanie Uczestników projektu do udziału w konkursie.

6. W przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej w możliwy będzie tryb mieszany lub całkowicie zdalny dla przeprowadzenia warsztatów i konkursu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników projektu zwanych dalej „Uczestnikami” oraz zasady uczestnictwa w projekcie „Gotowi na START (up)”.

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników.

3. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Koordynatora Szkolnego.

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Możliwość uczestnictwa w projekcie przysługuje:

a) każdemu uczniowi w wieku 16-19 lat, który zostanie zgłoszone przez szkołę w ramach utworzonej grupy (klasa) do udziału w projekcie, z terenu powiatów: wałeckiego, pilskiego, złotowskiego i drawskiego;

b) wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi, który będzie pełnił funkcję Koordynatora Szkolnego.

2. Warunkiem uczestnictwa młodzieży w projekcie, o których mowa w ust. 1 jest:

a) wysłanie zgłoszenia udziału w Projekcie z wykorzystaniem formularza zgłoszeń, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres prorektor@pwsz.eu z zachowaniem terminu zgłoszeń. W załączniku należy podać:

 • nazwę i adres placówki oświatowej (Beneficjenta),
 • nazwę zgłaszanej grupy (np. klasa 2a, 3b),
 • liczebność grupy,
 • kierunek nauczania i poziom nauczania (np. kl. I – Liceum Ekonomiczne, kl. II – Liceum Ogólnokształcące)
 • Koordynatora Szkoły z ramienia zgłaszanej placówki oświatowej (imię i nazwisko, adres mail/tel. kontaktowy) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
  preferowaną datę i godzinę warsztatów;

b) przed wypełnieniem formularza zgłoszeń (Załącznik nr 1) zgłoszeniodawca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do projektu poprzez wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;

c) po zakwalifikowaniu do projektu należy w ciągu 2 dni potwierdzić gotowość do uczestnictwa w zajęciach we wskazanym terminie;

d) systematyczny udział w warsztatach.

§ 4 Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona od 05.10.2020 r. do 16.10.2020 r., z zastrzeżeniem wcześniejszego jej zakończenia w przypadku zapisu 6 grup zgłoszonych przez szkoły.

2. Dokładny termin składania zgłoszeń udziału w projekcie zostanie podany do publicznej wiadomości ogłoszeniem m.in. na stronie internetowej PWSZ Wałczu, fb PWSZ, regionalne media i mailowo do wszystkich szkół ponad podstawowych: wałeckim, pilskim, złotowskim, drawskim.

3. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest przesłanie wiadomości mailowej w terminie zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt a i b.

4. W przypadku małej liczby zgłoszeń możliwe jest przedłużenie okresu rekrutacji.

5. W przypadku większej liczby chętnych dobór uczestników nastąpi zgodnie z § 5 ust. 2.

6. Wynik rekrutacji zostanie podany do publicznej wiadomości ogłoszeniem m.in. na stronie internetowej PWSZ Wałczu, fb PWSZ, regionalne media i mailowo do wszystkich szkół ponadpodstawowych: wałeckim, pilskim, złotowskim, drawskim, które w terminie rekrutacji przysłały zgłoszenia do projektu.

§ 5 Kwalifikacja uczestników

1. Weryfikacji formalnej dokumentów dokona komisja rekrutacyjna w składzie: Kamila Trojanowska oraz Ilona Malik – członkowie zarządu fundacji.

2. W przypadku większej liczby chętnych dobór uczestników nastąpi zgodnie z kryterium:

a) uczestnicy, których szkoły złożyły jako pierwsi zgłoszenie udziału w projekcie;

b) rekomendowane będą grupy (klasy) z liczebnością pomiędzy 20-25 osób;

c) dopuszczenia możliwości łączenia przez dyrektora szkoły np. dwóch klas i zgłoszenia ich razem do udziału w projekcie (jako jedna grupa), pod warunkiem, że łączna liczebność takiej grupy nie przekroczy 25 osób.

3. Łączna liczba grup/klas możliwych do zakwalifikowania w ramach danej szkoły w projekcie jest ograniczona do 1.

4. Łączna liczba nauczycieli możliwych do zakwalifikowania w ramach danej szkoły w funkcji Koordynatora Szkoły jest ograniczona do 1.

5. W przypadku większej ilości zgłoszeń uczestników zostanie sporządzona lista rezerwowa na podstawie kryteriów opisanych w ust. 2 z zastrzeżeniem:

a) lista rezerwowa zostanie sporządzona jedynie na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 złożonym w wyznaczonym terminie;

b) grupy z listy rezerwowej zostaną przyjęte do projektu w przypadku rezygnacji uprzednio zakwalifikowanej grupy do uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych, np. choroba, wypadek albo skreślenia z listy uczestników z powodów określonych niniejszym Regulaminem.

§ 6 Prawa i obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik ma prawo do:

a) udziału w zajęciach pod opieką nauczyciela;

b) opuszczenia maksymalnie 1 godziny zajęć;

c) zgłaszania uwag i oceny zajęć.

2. Uczestnik ma obowiązek:

a) systematycznie uczestniczyć w zajęciach;

b) słuchać poleceń osoby przeprowadzającej warsztaty oraz nauczyciela;

c) punktualnie stawiać się w miejscu odbywania się warsztatów;

d) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego.

§ 7 Skreślenie z listy Uczestników

1. Skreślenie z listy Uczestników może nastąpić w przypadku:

a) opuszczenia powyżej 1 godziny zajęć bez względu na fakt czy nieobecność jest usprawiedliwiona czy nie usprawiedliwiona;

b) powtarzających się zachowań uczestnika zagrażających bezpieczeństwu jego lub/i innych uczestników lub naruszających zasady współżycia społecznego.

§ 8 Prawa i obowiązki Koordynatora Szkolnego

1. W ramach zgłaszanej do udziału w projekcie placówki szkolnej typowany jest przez dyrektora szkoły, nauczyciel dedykowany do obsługi projektu, który przyjmuje funkcję Koordynatora Szkolnego.

2. Koordynator Szkolny ma prawo do:

a) do jednorazowego wynagrodzenia w wys. 700 zł brutto (na koniec trwania projektu)

b) zgłaszania uwag i oceny zajęć.

3. Koordynator Szkolny ma obowiązek:

a) udziału w zajęciach zapewniając opiekę pedagogiczną uczniom;

b) przygotowania merytorycznego uczniów do udziału w konkursie indywidualnym i grupowym;

c) robienia dokumentacji zdjęciowej w trakcie zajęć warsztatowych i przygotowawczych do konkursu;

d) w przypadku publikacji foto-relacji z zajęć na stronach szkoły lub fb-szkoły, w celu prawidłowego rozliczenia projektu, zamieszczania informacji o odbywających się zajęciach/warsztatach wraz
z opisem: „Zajęcia odbyły się w ramach projektu Fundacji Na Rzecz PWSZ Wałcz „Gotowi na START (up)” realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej.” a także o dodanie również w opisie: #gotowinastart(up) #gotowinastartup;

e) zbierania i przekazania dokumentacji projektowej, w tym:
– listy obecności uczniów na zajęciach przygotowawczych do konkursu;
– ankiet ewaluacyjnych po zakończeniu każdego spotkania przygotowawczego do konkursu;
– zgody od Uczestników projektu w ramach swojej szkoły, na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez Fundację Na Rzecz PWSZ Wałcz.

f) wystawić rachunek jako podstawę płatności za pełnienie tej funkcji nie później niż do dnia 30.06.2020 r.

§ 9 Dokumentacja projektu

1. Dokumenty rekrutacyjne przechowywane będą w siedzibie Fundacji Na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

2. Dokumentacja zajęć prowadzona jest w formie :

a) listy obecności

b) ankiet

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Projektu jest Fundacja Na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Zgłoszeniodawca jest zobowiązany przed złożeniem zgłoszenia do udziału w Projekcie do poinformowania osób w nim wymienionych o udostępnieniu ich danych osobowych, stosownie do art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, w celu:

a) umożliwienia przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Projektu, a w przypadku pozytywnej decyzji o zakwalifikowaniu zgłaszanej grupy/grup;

b) ustalenia uprawnień i zobowiązań stron poprzez zawarcie Umowy oraz wykonanie Umowy przez Beneficjenta i Fundacji , w tym monitorowania realizacji Projektu oraz konsultowania narzędzi do autoewaluacji w trakcie trwania Projektu;

c) rozliczenia Projektu i wykonania obowiązków spoczywających na Fundacji, w związku z przeprowadzonymi zajęciami warsztatowymi.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu w związku z realizacją Umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

3. Fundacja Na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, po zakończeniu i rozliczeniu Projektu zniszczy zgłoszone w Projekcie zgłoszenia, z zastrzeżeniem dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. a): do czasu wycofania zgody lub 6 miesięcy licząc od daty odrzucenia wniosku.

b) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) i c): 12 miesięcy od zakończenia Projektu, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Projekt był realizowany.

4. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Fundacji , przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Fundacji, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Dane osobowe będą powierzane ekspertom zewnętrznym; mogą być powierzone podmiotom prowadzącym ewaluację zewnętrzną Projektu na zlecenie Fundacji oraz będą przekazywane organom publicznym, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w ust.1. Fundacja zobowiązuje się do dokumentowania poinformowania Uczestników Projektu, a w przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych, które nie ukończyły 16 lat, ich przedstawiciela ustawowego, o przetwarzaniu ich danych osobowych, a także o prawach, które im przysługują.

8. Fundacja zobowiązuje się uzyskać i przechowywać zgodę Uczestników Projektu, a w przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych, które nie ukończyły 16 lat, ich przedstawiciela ustawowego, na nagranie wideo ich wizerunku oraz niezależną zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku przez Fundację na stronach i portalach internetowych fundacji PWSZ Wałcz, fb PWSZ oraz
w materiałach promocyjno-informacyjnych Fundacji, wyrażoną w formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu .

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

10. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest potwierdzeniem realizacji obowiązku informacyjnego przez Fundację.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie www.pwsz.eu.

2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację praw osób określonych w RODO.

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Fundacji.

4. Wszelkie informacje na temat projektu są dostępne w Fundacji drogą mailową na adres prorektor@pwsz.eu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2020 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Regulamin konkursu „Pomysł na biznes”