Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Pracownicze Plany Kapitałowe

  /  Pracownicze Plany Kapitałowe

Informacja dla pracowników ANS w Wałczu

Nasza uczelnia rozpoczęła proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kadry i Płace będą na bieżąco informować o charakterze tej formy oszczędzania, zasadach uczestnictwa w programie i etapach wdrożenia.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (zwane dalej PPK)?

PPK są dobrowolnym programem długotrwałego oszczędzania. Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych do emerytury pieniędzy, z których można będzie skorzystać po 60 roku życia (a w wyjątkowych sytuacjach także wcześniej).

Dlaczego wprowadzamy PPK?

Utworzenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych jest obowiązkowe, wynika z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. Zapisy ustawy obowiązują od dnia 01.01.2021 r.

Na jakim etapie jesteśmy?

Pierwszym krokiem było powołanie przez JM Rektora Zespołu ds. wprowadzenia PPK w Uczelni (Zarządzenie Rektora nr 11_2021_Zespół PPK ).
Zadaniem Zespołu jest dokonanie – w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych w Uczelni – wyboru instytucji finansowej, która będzie obsługiwała dla nas PPK. Kluczowa w tym zakresie będzie rzetelna analiza podmiotów oferujących zarządzanie PPK, dlatego Władze Uczelni zdecydowały, że w tym procesie wesprze nas niezależny ekspert.
Tymczasem zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie: https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html. Znajdziecie tam Państwo najważniejsze informacje o PPK oraz kalkulatory kosztów.

Kto może przystąpić do PPK?

• zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, od której odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne lub umowy agencyjnej;

• osoby prowadzące działalność nakładczą;

• członkowie spółdzielni rolniczych;

• członkowie rad nadzorczych pobierający wynagrodzenie za pełnioną funkcję;

• osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński;

• osoby pomiędzy 18. a 70. rokiem życia

Do 55 roku życia zapis do PPK jest automatyczny, osoby starsze mogą przystąpić wyłącznie na własny wniosek.

Jaki jest mechanizm zapisu do PPK?

Oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest dobrowolne, ale program opiera się na zasadzie automatycznego zapisu. Pracodawca założy konto w programie każdemu pracownikowi, o ile ten nie złoży pisemnej deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Czas na podjęcie decyzji liczony jest od momentu zatrudnienia lub objęcia pracodawcy obowiązkiem przystąpienia do PPK i wynosi trzy miesiące. Rezygnacja jest ważna przez cztery lata – najpóźniej po tym okresie pracodawca ma obowiązek ponownie zapisać pracownika do programu i poinformować go o tym fakcie, chyba że pracownik ponownie dokona rezygnacji z przystąpienia do PPK.

Pracownik zostanie zapisany automatycznie do programu, nawet w sytuacji, kiedy przebywa na urlopie bezpłatnym, chorobowym, macierzyńskim lub wychowawczym. Wówczas wpłaty na konto PPK zaczną być odprowadzane od razu po powrocie z urlopu.

Uczestnik PPK może w dowolnym momencie zrezygnować z dalszych wpłat. W tym celu powinien złożyć do pracodawcy deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Pracodawca przestaje odprowadzać wpłaty do PPK w tym samym miesiącu, w którym pracownik złożył deklarację. Jeżeli wpłaty zostały już odprowadzone, instytucja finansowa prowadząca PPK dokonuje ich zwrotu. Pracownik może powrócić do programu w dowolnym momencie składając stosowną deklarację pracodawcy.

Pracownik nie zawiera umowy z instytucją zarządzającą PPK osobiście – w jego imieniu umowę podpisuje pracodawca.

Ile wynoszą wpłaty na PPK?

Podstawowe wpłaty do PPK wynoszą 2 proc. wynagrodzenia brutto po stronie pracownika i minimalnie 1,5 proc. po stronie pracodawcy. Pracownik nie dokonuje żadnych wpłat do PPK osobiście – wszystkie kwoty nalicza i odprowadza pracodawca, potrącając je z wynagrodzenia netto.
Wszystkie wpłaty na PPK uznawane są za dochód pracownika. Oznacza to, że poza wpłatą pracownika, pracodawca potrąci też z pensji zaliczkę na podatek dochodowy od swojej części wpłaty.

Dokumenty do pobrania: