Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Pomoc materialna

Uwaga!!!

Druki wniosków NALEŻY POBIERAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ UCZELNI

Procedura składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej:

  • wnioski można złożyć osobiście w pokoju nr 114 bud. nr 4 w godzinach: 08.00 – 15.00,
  • wysłać pocztą na adres Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz z dopiskiem „STYPENDIUM”,
  • skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami można wysłać drogą elektroniczną w tytule „STYPENDIUM” na adres email: dorota.dygon@answalcz.pl

Informacje na temat pomocy materialnej można uzyskać: pod numerem telefonu: 67/ 259 09 76, email: dorota.dygon@answalcz.pl

Uwaga!!!

Z dniem 25 października upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz I termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dostępne także na e-dziekanacie.

Wszyscy studenci naszej Uczelni mogą ubiegać się o przyznanie różnych form pomocy materialnej:

Stypendium socjalne

Są to świadczenia, które może otrzymać student każdego rodzaju studiów. Stypendium socjalne przyznawane jest osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jedynym kryterium otrzymania tych stypendiów jest wysokość dochodu, jaka przypada na jednego członka rodziny studenta. Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O stypendium tego typu mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Jedynym kryterium jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanej grupie inwalidzkiej.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Uczelnia wspiera zdolnych, ambitnych studentów. Każdy ze studentów, który osiągnął w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, ma szansę na stypendium Rektora dla najlepszych studentów. O stypendium tego typu mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Zapomogi

Zapomoga to jednorazowe świadczenie przyznawane studentom, którzy na skutek zdarzenia losowego, znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać dwa razy w ciągu roku akademickiego.

Obsługę studentów prowadzi:

mgr Dorota Dygoń