Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Podatki i rachunkowość w przedsiębiorstwie

  /  Podatki i rachunkowość w przedsiębiorstwie
Czas trwania: 2 semestry
Liczba ECTS: 30
Liczba godzin: 180 godzin

Celem studiów podyplomowych jest opanowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa podatkowego, w tym międzynarodowego prawa podatkowego, prawa karnego-skarbowego, prawa gospodarczego, systemu sądownictwa administracyjnego, prawa celnego, opodatkowania świadczeń pracowniczych i obowiązków płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasad rachunkowości koniecznych do pracy w organach podatkowych.

Dla kogo?

Studia adresowane są dla służb finansowo-księgowych przedsiębiorstw, pracowników organów administracji celno-skarbowej, pracowników biur rachunkowych zajmujących się obsługą obrotu podatkowego, księgowych, ekonomistów oraz przedsiębiorców.

Program

– Wprowadzenie do prawa podatkowego krajowego i międzynarodowego
– Ordynacja podatkowa
– Podatek dochodowy od osób prawnych
– Podatek dochodowy od osób fizycznych
– Podatek od towarów i usług
– Kontrola celno-skarbowa
– Egzekucja zobowiązań
– Ewidencje i programy księgowe (płatnik)
– Sprawozdawczość finansowa
– Elementy prawa celnego akcyzowego i dewizowego
– Postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach celno- podatkowych
– Uchylanie i unikanie opodatkowania, patologie podatkowe

Korzyści studiowania

W trakcie trwania studiów podyplomowych uczestnik zdobędzie biegłość w stosowaniu podstawowej terminologii prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, posiądzie wiedzę na temat zasad rozliczeń podatkowych, obowiązujących form opodatkowania, sporządzania sprawozdań, zeznań i deklaracji podatkowych, nadto zapozna się z obowiązującymi programami służącymi do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Uzyska umiejętności w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej oraz dokumentacji w toku postępowania podatkowego i celno-skarbowego. Samodzielnie rozpozna błędy i nieprawidłowości w postępowaniu podatkowym, a także będzie w stanie wskazać rozwiązanie zaistniałego problemu.

Zdobywa wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przygotują do zajmowania stanowisk
w administracji rządowej i samorządowej.

Zakończenie studiów podyplomowych

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym. Po zakończeniu studiów Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r. poz.1791)

Cena:

Opłata rekrutacyjna: 50 zł

Opłata jednorazowa: 3200 zł za rok
Wysokość jednej rat w systemie 2-ratalnym: 1700 zł
Wysokość jednej raty w systemie 10-ratalnym: 360 zł

W przypadku ponownego zawieszenia możliwości stacjonarnego prowadzenia zajęć ze względu na stan epidemii nasi wykładowcy są przygotowani do realizacji programu w trybie online przy pomocy ogólnodostępnych programów.
Decyzja o zdalnym nauczaniu będzie poprzedzona konsultacjami z uczestnikami.