Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

 • Polski
Image Alt

Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pomocą socjoterapeutyczną

  /  Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pomocą socjoterapeutyczną

Absolwent kierunku Pedagogika wybierający grupę przedmiotów w zakresie pedagogika społeczno-opiekuńcza z pomocą socjoterapeutyczną posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu uwarunkowań społecznych działania społecznego i opiekuńczego, zwłaszcza w zakresie współczesnych systemów opiekuńczo-wychowawczych, zarządzania instytucjami pomocowymi, zagrożeń środowisk wychowawczych, wybranych obszarów prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz diagnostyki i profilaktyki społecznej w realizacji nowatorskich sposobów działania pedagogicznego. Rozumie potrzebę respektowania zasad obserwacji i trafnego rozpoznawania zjawisk potrzeb społecznych, patologii oraz zasad podejmowania działań profilaktyczno-prewencyjnych i pracy wychowawczej, diagnostycznej i terapeutycznej nad rozwiązywaniem problemów z tego zakresu. W zakresie działania społecznego absolwent rozumie potrzebę posiadania kompetencji społecznych opiekuna i wychowawcy, dostrzegania zjawisk przemocy jako zagrożenia ładu społecznego, rozumie potrzebę rehabilitacji społecznej i wyzwolenia aktywności człowieka w organizacjach społecznych, potrafi podejmować działalność profilaktyczną oraz opiekuńczo-wychowawczą w instytucjach pomocy społecznej a także działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień i zaburzeń w zachowaniu zwłaszcza ich wykorzystania w pracy z rodziną i w środowiskach osób zagrożonych patologią. Na bazie zdobytej wiedzy teoretycznej, samodzielnie interpretuje złożone zjawiska społeczne i identyfikuje typowe problemy pedagogiczne w działalności praktycznej.

Absolwent pedagogiki społeczno-opiekuńczej z pomocą socjoterapeutyczną może podjąć pracę w placówkach i instytucjach, w których realizowane są zadania opieki, wychowania, terapii, pomocy i interwencji socjalnej oraz w placówkach funkcjonujących w obszarze działalności społeczno-kulturalnej: w placówkach wsparcia, interwencyjnych, socjalizacyjnych, wychowania pozaszkolnego, ośrodkach pomocy społecznej, zastępczych formach opieki nad dziećmi, szkołach, poradniach, instytucjach organizujących czas wolny, lokalnych służbach społecznych, instytucjonalnych i domowych formach opieki nad seniorami, w instytucjach administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych, terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych, w środowisku otwartym oraz w organizacjach pozarządowych do pełnienia funkcji pedagogicznych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze w Polsce i UE
 • Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej
 • Zagrożenia środowisk wychowawczych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Zaufanie społeczne
 • Diagnoza i profilaktyka społeczna w realizacji nowatorskich sposobów działania
 • Kompetencje społeczne opiekuna-wychowawcy
 • Przemoc jako zagrożenie ładu społecznego
 • Rehabilitacja społeczna i wyzwolenie aktywności człowieka w organizacjach społecznych
 • Działalność profilaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza instytucji pomocy społecznej
 • Profilaktyka uzależnień i zaburzeń w zachowaniu
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i zawodowe
 • Wsparcie aktywności społecznej, animacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Współpraca z rodziną i środowiskiem
 • Wczesna interwencja w pracy socjalnej
 • Działalność kreacyjna i wspierająca osoby starsze w domach pomocy społecznej
 • Coaching w pracy zawodowej pedagoga
 • Dramowy trening kompetencji społecznych
 • Projektowanie pomocy socjoterapeutycznej i terapii zajęciowej
 • Komunikacja społeczna
 • Socjoterapia w sytuacji trudności życiowych młodzieży i dorosłych
 • Techniki negocjacji i mediacji społecznych
 • Techniki pracy grupowej