Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  /  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym przygotowują absolwentów do samodzielnego, refleksyjnego i krytycznego funkcjonowania w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Student w toku 5-ciu lat studiów poznaje, doświadcza i realizuje przygotowanie do pełnienia roli kompetentnego nauczyciela przedszkola i uczniów klas I-III, wyposażonego w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie pracy pedagogicznej z dziećmi oraz rozwinięte indywidualne predyspozycje wychowawcze. Oferowany program studiów zakłada indywidualizację procesu nauczania, przekazanie kompleksowej wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, diagnostyczno-terapeutycznej, merytorycznej i metodycznej przygotowującej do aktywnej i nowatorskiej pracy edukacyjnej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, metod i technik aktywizujących oraz różnorodnych form stymulacji rozwoju i edukacji.

Absolwent będzie potrafił personalizować proces kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci. Będzie reagował na problemy dziecka z rodzin dysfunkcyjnych, wspierał dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowując autorskie strategie wspierania rozwoju dziecka. Absolwent będzie przygotowany również do pracy z rodziną dziecka i innymi podmiotami oraz specjalistami związanymi z życiem społecznym dziecka na rzecz zapewnienia im korzystnych warunków rozwoju. Absolwent zdobędzie wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, o zasadach i normach etycznych w zawodzie nauczyciela. Absolwent studiów, będzie poddawał krytycznej ocenie posiadane kompetencje profesjonalne, w tym świadomość wymiaru badań naukowych i realizacji praktyki pedagogicznej. Będzie cechował się kompetencjami społecznymi: wrażliwością, otwartością na problemy edukacyjne, gotowością do komunikowania się, współpracy, dialogu międzykulturowego.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD
● nauczyciel przedszkola,
● nauczyciel klas I-III szkołach podstawowych, szkołach sanatoryjnych i prewentoryjnych systemu szkolnictwa publicznego i niepublicznego,
● w instytucjach specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci,
● wychowawca świetlicy szkolnej, środowiskowej,
● opiekun dzienny dziecka młodszego w klubach dziecięcych, w żłobkach,
● organizator procesów edukacyjnych i wychowawczych własnej działalności gospodarczej, charytatywnej na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.