Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

 • Polski
Image Alt

Pedagogika prewencji patologii i zagrożeń społecznych

  /  Pedagogika prewencji patologii i zagrożeń społecznych

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu kierunków rozwoju prewencji, zwłaszcza społecznych uwarunkowań przestępczości, wybranych aspektów prawa karnego i wykroczeń, wykorzystania prawnych i organizacyjnych podstaw rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom i uzależnieniom, przyczyn dysfunkcjonalności rodziny, wybranych obszarów kryminologii i wiktymologii a także tendencji w psychologii sądowo-kryminalnej. W zakresie projektów prewencji absolwent rozumie trudną wielowymiarową sytuację rodziny wymagającej wsparcia systemu pomocy i profilaktyki społecznej, potrzebę posiadania pogłębionej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów przyczyniających się do marginalizacji społecznej, projektowania form poradnictwa zawodowego w procesie readaptacji społecznej, inicjowania i projektowania twórczej prewencji i readaptacji oraz budowania skutecznych programów profilaktyczno-prewencyjnych i opracowania wyników ewaluacyjnych. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie działań prewencyjnych, szczególnie w obszarze: metodyki pracy profilaktyczno-prewencyjnej, działań prewencji społecznej, umiejętności stosowania fizycznych technik pracy w środowisku osób potencjalnie zagrożonych przemocą, wykorzystania metod wychowania w placówkach dla nieletnich, pracą z rodziną objętą nadzorem kuratora, a także umiejętnością budowania i rozpoznawania profilu psychologicznego sprawców przemocy.

Absolwent nabywa uprawnienia do podjęcia pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie pedagogiki prewencji patologii i zagrożeń społecznych, między innymi w schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych, w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach kuratorskich, w jednostkach prewencyjnych policji, w ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych, aresztach śledczych w stowarzyszeniach i fundacjach, w instytucjach administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych i prewencyjnych, a także w służbach mundurowych oraz w środowisku otwartym jako pedagog ulicy, pedagog rodzinny. Przedmioty specjalnościowe:

 • Społeczne uwarunkowania przestępczości
 • Wprowadzenie do prawa karnego i wykroczeń
 • Prawne i organizacyjne podstawy rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom / uzależnieniom”
 • Rodzina dysfunkcjonalna
 • Zarys kryminologii z elementami wiktymologii
 • Psychologia sądowo-kryminalna
 • Rodzina w systemie pomocy i profilaktyki społecznej
 • Problemy marginalizacji społecznej
 • Projektowanie form poradnictwa zawodowego w procesie readaptacji społecznej
 • Twórcza prewencja i readaptacja
 • Budowa programów profilaktyczno-prewencyjnych i ich ewaluacja
 • Metodyka pracy profilaktyczno-readaptacyjnej
 • Prewencja społeczna
 • Fizyczne techniki pracy w środowisku potencjalnie stanowiącym zagrożenie
 • Mediacje i negocjacje społeczne
 • Prodiagnoza krzywdzenia dziecka i praca w środowisku osób zagrożonych przemocą
 • Metody wychowania w placówkach dla nieletnich
 • Praca z rodziną objętą nadzorem kuratora
 • Profil psychologiczny sprawców przemocy
 • Kompetencje wychowawcze i terapeutyczne pedagoga
 • Młodzież w sytuacjach kryzysowych
 • Readaptacja poprzez zdrowy styl życia i sport
 • Terapia uzależnień od środków odurzających młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
 • Praca socjalna w readaptacji społecznej