Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

 • Polski
Image Alt

Oferta edukacyjna

KIERUNKI STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Studia I stopnia:

Bezpieczeństwo

Informatyka

Finanse i Rachunkowość

Administracja

Informatyka w biznesie i Administracji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie

Pedagogika

Wychowanie Fizyczne

Studia II stopnia:

Zarządzanie

Pedagogika


INFORMATYKA
 • Administrator sieci
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Informatyka śledcza

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek Informatyka – studia inżynierskie wyposaża absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu złożonych zagadnień informatyki jak również w wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych jak również kształci zdolność analitycznego myślenia. Program studiów to maksimum praktycznej wiedzy, dostosowany do branżowych certyfikacji oraz rynku pracy (Certyfikaty Cisco, Microsoft, OSSTMM). Nowoczesne formy edukacji (stacjonarne i wirtualne laboratorium Cisco, platformy e-learningowe, projekty praktyczne w miejscu pracy).

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • pracownicy Security Operations Center (SOC)
 • specjaliści w komórkach zarządzania bezpieczeństwem i specjaliści ds. bezpieczeństwa IT
 • członkowie zespołów reagowania na incydenty
 • pracownicy Computer Emergency Response Team (CERT)
 • funkcjonariusze organów ścigania
 • audytorzy IT, pentesterzy
 • biegli sądowi
BEZPIECZEŃSTWO
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo i obrona cywilna

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek Bezpieczeństwo powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na specjalistów ze względu na deficyt pracowników w resorcie MON i MSWiA. Program studiów w pełni był konsultowany i dostosowywany do potrzeb pracodawców dlatego powstały dwa moduły przedmiotów do wyboru(specjalności): bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna. Program studiów łączy naukę o bezpieczeństwie, nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji z zajęciami praktycznymi prowadzonymi przez doświadczonych specjalistów m. in. w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa społecznego oraz strategii bezpieczeństwa na poziomie regionalnym i lokalnym, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, kryminologii i kryminalistyki, zwalczania przestępczości kryminalnej, cyberprzestępczości, przestępczości zorganizowanej oraz zwalczania terroryzmu. Jest to gwarancją, uzyskania interdyscyplinarnej wiedzy i kompleksowych umiejętności praktycznych, a także kompetencji społecznych, zapewniających profesjonalną aktywność zawodową.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • funkcjonariusze policji, służb, inspekcji, straży i służb specjalnych
 • oficerowie i podoficerowie sił zbrojnych
 • specjalista z zakresu ochrony danych osobowych
 • administrator bezpieczeństwa informacji
 • specjalista z zarządzania kryzysowego
 • specjalista usług ochrony osób i mienia
 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • Płace i kadry
 • Księgowość i podatki w przedsiębiorstwie
 • Menedżer projektów europejskich

CHARAKTERYSTYKA

Na kierunku Finanse i Rachunkowość studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i banków. Celem studiów jest fachowe przygotowanie studenta do potrzeb rynku pracy. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem systemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych, zdobywają kompetencje w obsługiwaniu tych systemów i podejmowaniu decyzji finansowych i uzyskują umiejętności analizy i prognozy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • samodzielny księgowy
 • doradca podatkowy
 • specjalista ds. kadr i płac
 • specjalista ds. rekrutacji pracowników
 • specjalista ds. pozyskiwania środków UE
 • doradca finansowy

INFORMATYKA W BIZNESIE I  ADMINISTRACJI 

SPECJALNOŚCI: 

 • Programista
 • Administrator
 • Cyberbezpieczeństwo

CHARAKTERYSTYKA

Na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu, bezpieczeństwie publicznym i administracji. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych. Student potrafi samodzielnie tworzyć nowe oprogramowania przy wykorzystaniu współczesnych języków programowania, projektować bazy danych, stosować nowoczesne technologie informacyjne w obszarze e-biznesu, uczestniczyć w realizacji projektów informatycznych oraz zarządzać nimi, współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania. W trakcie studiów przygotowujemy studentów do egzaminów specjalistycznych z zakresu Technologii Informatycznych według standardów CISCO: CCNA, CCNP.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • specjalista z zakresu projektowania, budowy i administrowania sieciami teleinformatycznymi
 • programista
 • tester systemów infromatycznych
 • audytor systemów teleinformatycznych
 • specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • specjalista w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych

ADMINISTRACJA

SPECJALNOŚCI:

 • Administracja samorządowa
 • Administrowanie bezpieczeństwem

CHARAKTERYSTYKA

Fundamentalnym założeniem kierunku studiów Administracja jest synergia wiedzy, umiejętności i kompetencji, pochodzących z różnych dyscyplin, a niezbędnych do odgrywania aktywnej roli zawodowej i społecznej w pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w strukturach kreujących i wspierających przedsiębiorczość i aktywność społeczną, jak również wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • urzędnik państwowy, urzędnik służby cywilnej
 • agent celny
 • komornik skarbowy
 • doradca podatkowy
 • specjalista ds. administracyjnych w szpitalach i przychodniach
 • administracyjny asystent medyczny
 • specjalista ds. administracyjnych w prywatnych gabinetach lekarskich
 • specjalista w przedsiębiorstwach branży medycznej

WYCHOWANIE FIZYCZNE

SPECJALNOŚCI:

 • Nauczycielska z korekcją wad podstawy
 • Nauczycielska z trenerem personalnym

CHARAKTERYSTYKA

Studia zawodowe I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. W zależności od wybranej specjalności, studenci odbywają szereg praktyk, m.in.: w szkołach, klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji czy też częściowo w formie wolontariatu.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • instruktor w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych
 • trener personalny w klubach fitness
 • nauczyciel w szkołach i placówkach wychowawczych
 • trener w klubach sportowych
 • praca w organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako trener personalny lub instruktor sportu

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

SPECJALNOŚCI:

 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
 • Logistyka przemysłowa

CHARAKTERYSTYKA

Na obecnym rynku pracy pojawiło się duże zapotrzebowanie na inżynierów zajmujących się zarządzaniem produkcją. Nasi absolwenci to osoby posiadające umiejętność rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji z pomocą systemów komputerowych. Kształcimy przyszłych pracowników, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z umiejętnościami menedżerskimi.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • inżynier produkcji
 • kontroler jakości
 • specjalista ds. zarządzania procesami produkcyjnymi
 • specjalista ds. zarządzania innowacjami
 • specjalista ds. zarządzania magazynami
 • logistyk
 • specjalista ds. kompleksowych systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach

PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚCI:

 •  Animacja społeczna i zarządzanie kulturą
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńcza z geragogiką (opieka nad osobami starszymi)
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu

CHARAKTERYSTYKA

W ramach kierunku Pedagogika, który integruje nauki społeczne i humanistyczne, przygotowywana jest wykwalifikowana kadra wychowawców, którzy będą także animatorami życia społecznego, kultury – jej upowszechniania i rozwijania w środowisku społecznym. Kierunek przygotowuje do pracy z osobami w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli, ludzie starsi), jak też o zróżnicowanych potrzebach, spełniając społeczne oczekiwania oraz wskazując na wartość odmienności, a także humanistyczne znaczenie wsparcia osób słabszych i wymagających specjalnych działań edukacyjnych. Ponadto kwalifikacje doradcy zawodowego i personalnego dają możliwość udzielania profesjonalnego wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • wychowawca w świetlicach szkolnych i środowiskowych
 • asystent rodziny w gminie
 • wychowawca w domach dziecka
 • wychowawca w pogotowiach opiekuńczych
 • doradca zawodowy
 • doradca personalny
 • konsultant i doradca w firmach konsultingowych
 • edukator w instytucjach oświatowych, klubach, stowarzyszeniach, w placówkach wsparcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów czy też na stanowisku opiekuna, pedagoga, edukatora zdrowia

ZARZĄDZANIE

SPECJALNOŚCI:

  I stopień:

 • Zarządzanie  przedsiębiorstwem
 • Marketing i sprzedaż

II stopień:

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie oświatą z elementami coachingu
 • Zarządzanie projektami IT
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie logistyką

CHARAKTERYSTYKA

Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie, przyszli absolwenci nabywają wiedzę z zakresu badania i analizowania rynku, opracowywania biznes planów, budowy planów marketingowych, zrozumienia mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze reagowania na wyzwania i rzucanie wyzwań konkurentom. Kształcone są zwłaszcza umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, negocjacji, posługiwania się współczesnymi technikami multimedialnymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i logistyce.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
 • stanowiska kierownicze w administracji państwowej
 • pracownik nadzoru pedagogicznego
 • pracownik organu prowadzącego w zakresie oświaty
 • menedżer
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • przedstawiciel handlowy
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
 • zarządca nieruchomości
 • doradca inwestycyjny
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalista ds. marketingu i sprzedaży

W związku z dostosowywaniem oferty studiów podyplomowych do potrzeb rynku pracy, lista proponowanych kierunków może ulec zmianie.PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚCI:

 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pomocą socjoterapeutyczną
 • Pedagogika prewencji patologii i zagrożeń społecznych

CHARAKTERYSTYKA: Kierunek pedagogika o profilu praktycznym powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w zakresie wykształcenia specjalistów o szerokiej wiedzy społecznej oraz umiejętnościach niezbędnych w realizacji aspiracji zawodowych w obszarze życia społecznego. Program studiów kierunku pedagogika na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym uwzględnia między innymi edukację kadr dla tworzenia lokalnego systemu wsparcia dla rodzin oraz edukację kadr dla stworzenia systemu pomocy dla rodzin znajdujących się w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: • Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pomocą socjoterapeutyczną • Pedagogika prewencji patologii i zagrożeń społecznych

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • placówkI opiekuńczo-wychowawcze,
 • instytucje pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • instytucje społeczno-kulturalne,
 • poradnie,
 • instytucje profilaktyczno-prewencyjne,
 • placówki terapeutyczne
 • placówki  i instytucje naukowo-badawcze

Możliwość zatrudnienia i zajmowania stanowiska przez absolwenta jest różnicowane w zależności od ukończonej specjalności.