Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Lean Management

  /  Lean Management

Absolwent Studiów Podyplomowych Lean management zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności związane z identyfikowaniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem według zasad lean. Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające identyfikacje i ograniczanie marnotrawstwa oraz eliminację niepotrzebnych operacji i procedur w procesie produkcji, jednocześnie dostarczając produkty i usługi o jak najwyższej jakości oczekiwanej przez klientów zachowując niskie koszty produkcji i wykorzystując relatywnie niską ilość surowców. Będzie posiadał szeroki wachlarz kompetencji i umiejętności, których wykorzystanie pozwoli dostrzec potencjały rozwoju firmy, działu lub zespołu, a także efektywnie podejmować właściwe decyzje.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania firmą według standardów Lean management Absolwenci będą przygotowani do identyfikowania strat w firmie i przeciwdziałania nim, w szczególności poznają narzędzia lean: JIT, 5S, SMED, Poka-Yoke, zarządzanie wizyjne, wykres Yamazumi, karty Kanban, Andon. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat metod określania wartości z punktu widzenia klienta, sposobu tworzenia mapy przepływu wartości, a także metod ciągłego poszukiwania udoskonaleń w produkcji, procesie, usługach itp.

Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień Lean management Studia rekomendowane są dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych. Nie jest wymagana znajomość zagadnień związanych z szczupłym zarządzaniem.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych:

 • pierwszego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym licencjata i inżyniera
 • drugiego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra
 • jednolitych studiów magisterskich, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra.

Realizowane przedmioty:

 • Budowanie zespołów
 • Fundamenty lean management
 • Metody analizy i doskonalenia jakości
 • Program rozwoju umiejętności przełożonych TWI
 • Lean Management produkcji
 • Lean Management magazyn
 • Lean management_utrzymanie ruchu
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie zmianami w organizacji
 • Mapowanie i doskonalenie strumienia wartości
 • Narzędzia i techniki zarządzania wizualnego
 • Modelowanie i symulacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
 • Planowanie i harmonogramowanie
 • Warsztaty projektowe

Zakończenie studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Lean management jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów oraz uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego. Do egzaminu końcowego dopuszczone są osoby posiadające zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych.

Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym i komisyjnym, obejmującym wskazane w programie studiów podyplomowych. W czasie egzaminu uczestnik odpowiada na dwa wylosowane pytania z zakresu przygotowanych zadań. Z wyników egzaminu sporządza się protokół. W protokole umieszcza się oceny składające się na wynik końcowy oraz ocenę wyniku końcowego studiów.

Cena:

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Opłata jednorazowa: 4300 zł za rok

Wysokość jednej raty w systemie 2-ratalnym: 2250 zł

Wysokość jednej raty w systemie 10-ratalnym: 470 zł

W przypadku ponownego zawieszenia możliwości stacjonarnego prowadzenia zajęć ze względu na stan epidemii nasi wykładowcy są przygotowani do realizacji programu w trybie online przy pomocy ogólnodostępnych programów.

Decyzja o zdalnym nauczaniu będzie poprzedzona konsultacjami z uczestnikami.