Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Jakość kształcenia

I.  W maju i czerwcu 2022 roku w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu została przeprowadzona ankieta dotycząca opinii studentów odnośnie jakości programu kształcenia składająca się z odpowiedzieli na 17 pytań. W badaniu wzięli udział studenci z różnych kierunków studiów.

Zestawienie ankiet oceniających jakość programu kształcenia w roku akademickim 2021/2022:

Zbiorczo wszystkie kierunki
Administracja 
Bezpieczeństwo
Finanse i Rachunkowość 
Informatyka oraz Informatyka w Biznesie i Administracji
Pedagogika
Wychowanie Fizyczne 
Zarządzanie
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

 

II. Skład Uczelnianej Komisji ds. Oceny i Doskonalenia Jakości Kształcenia:

 1. dr inż. Mariusz Wojtalik – Prorektor ds. Rozwoju i Nauki- Przewodniczący Komisji;
 2. dr Kamila Trojanowska – Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich;
 3. dr Danuta Tomczyk – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia;
 4. dr Anna Kszak-Krzyżanowska- Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Kultury Fizycznej- członek Komisji – Członek Komisji;
 5. mgr Agnieszka Astapczyk– Dyrektor Instytutu Administracji i Nauk Ekonomicznych – Członek Komisji;
 6. dr inż. Monika Forysiwicz – Dyrektor Instytutu Inżynierii i Zarządzania – Członek Komisji;
 7. mgr Joanna Steinke – uczelniany koordynator ECTS i zastępca przewodniczącego komisji – Sekretarz Komisji;
 8. Przewodniczący Kierunkowych Rad Programowych:
 • dr inż. Piotr Małek;
 • mgr Katarzyna Wojtkowiak;
 • dr Adam Sokołowski;
 • dr Piotr Kaczmarek;
 • dr Jacek Markiewicz;
 • dr Magdalena Huber;
 • mgr Barbara Komorowska.

III. Zarządzenie Rektora nr 45_2022_Regulamin Organizacyjny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Zapewnianie warunków umożliwiających utrzymanie wysokiego poziomu jakości kształcenia jest:
1) zgodnie z misją Uczelni, prowadzone w celu uzyskania wysoko kwalifikowanych kadr profesjonalistów o uznanych w środowisku pracodawców kwalifikacjach, we wszystkich dyscyplinach w ramach których prowadzone jest kształcenie w Uczelni, w ścisłym związku z zawodowymi i społecznymi potrzebami rynku pracy;
2) stałym i podstawowym zadaniem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni.

Funkcjonowanie WSZJK ma charakter powszechny, ciągły i systematyczny i ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu jakości kształcenia w Uczelni oraz dążenie do jego podwyższania, a w szczególności:
1) prowadzenie polityki systematycznego doskonalenia organizacji procesu dydaktycznego dla zapewniania wysokiej jakości kształcenia;
2) zapewnianie i ulepszanie mechanizmów stałego monitorowania i doskonalenia systemu kształcenia w jego wszystkich aspektach;
3) opracowywanie, wdrażanie, przestrzeganie i doskonalenie procedur zapewniania jakości kształcenia na różnych poziomach jego organizacji;
4) dostarczanie osobom odpowiedzialnym za zarządzanie procesem kształcenia oraz jego organizację niezbędnych informacji do prawidłowej realizacji zadań;
5) zapewnienie właściwych warunków organizacyjnych i materialnych kształcenia i utrzymanie ich wysokiej jakości w Uczelni.

W ramach WSZJK realizowane są następujące zadania:
1) organizowanie procesu kształcenia:
a) w sposób dążący do zapewnienia możliwie pełnej zgodności prowadzonych przez uczelnię kierunków i specjalności z zawodowymi realiami i potrzebami rynku pracy,
b) w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej i technicznej oraz wedle nowoczesnej myśli dydaktycznej,
c) w sposób zorganizowany, spójny wewnętrznie, przejrzysty, weryfikowalny i udokumentowany,
d) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) przez kompetentną kadrę nauczycieli oraz pracowników wsparcia administracyjnego;
f) gromadzenie, opracowywanie i analizowanie informacji niezbędnych i użytecznych dla działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia, w tym opracowanie i przeprowadzanie ankiet służących ocenie wybranych aspektów procesu kształcenia, przy czym obowiązkowo prowadzone są okresowe badania ankietowe, mające na celu uzyskanie opinii:
• studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na temat oceny jakości programu kształcenia,
• studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na temat oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich,
• pracodawców zatrudniających absolwentów Uczelni na temat przydatności zawodowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych prezentowanych przez absolwentów,
• pracodawców przyjmujących studentów na praktyki lub do wspólnych projektów na temat przydatności zawodowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych prezentowanych przez studentów na danym etapie praktyki lub w czasie realizacji projektów u pracodawcy,
2) ocena warunków realizacji procesu kształcenia, która obejmuje:
a) analizę posiadanej infrastruktury dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
b) analizę liczebności grup kształceniowych w kontekście pojemności bazy dydaktycznej i dostępności do nauczycieli akademickich w czasie różnych form kształcenia,
c) analizę dostępu do materiałów i źródeł dydaktycznych, informatycznych i audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów biblioteki uczelnianej,
d) ocenę dostępu studentów, słuchaczy i nauczycieli do informacji o procesie kształcenia i jego organizacji, WSZJK oraz systemie pomocy studentom i słuchaczom,
e) ocenę możliwości kontaktu studentów i słuchaczy z nauczycielami akademickimi w ramach konsultacji,
f) ocenę jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia, w tym poziomu informatyzacji,
g) ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych i zróżnicowanych metod kształcenia,
h) ocenę jakości materialnego zabezpieczenia procesu kształcenia, w tym jakości usług oraz przejrzystości procedur świadczenia usług;
3) analiza warunków i trybu rekrutacji na studia, która dotyczy w szczególności oceny:
a) jakości, rzetelności i dostępności informacji na temat oferty dydaktycznej Uczelni,
b) zgodności warunków rekrutacji z przepisami prawa,
c) sprawności przebiegu procesu promocji i rekrutacji,
d) różnorodności form promocji i ich skuteczności;
4) przeprowadzanie okresowych przeglądów programów studiów, dla oceny ich przydatności ze względu na potrzeby rynku pracy, ich nowoczesności oraz zgodności z normatywami i standardami dla wypracowywania wniosków do doskonalenia programów studiów, w tym, w szczególności:
a) analizowanie programów studiów, w tym: systemu efektów uczenia się, struktury modułów i punktów ECTS w planach studiów, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, aktualnym stanem wiedzy w zakresie treści kształcenia oraz wymagań co do uzyskiwania kwalifikacji z ukończeniem studiów, a także w kontekście potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku pracy,
b) analizowanie treści, metod i form prowadzenia zajęć, ich efektywności i skuteczności w kontekście osiąganych wyników, ponoszonych nakładów, dostosowania do potrzeb rynku pracy, uwzględniania aktualnego stanu wiedzy naukowej i technicznej, zgodności z przepisami normatywnymi i obowiązującymi standardami,
c) monitorowanie przestrzegania oraz modernizacja systemu weryfikacji kierunkowych i modułowych efektów uczenia się oraz ewaluacji osiągnięć studentów i słuchaczy w ramach prowadzonych kierunków studiów i studiów podyplomowych,
d) analizowanie procesu planowania, realizacji i rozliczania praktyk studenckich z punktu widzenia możliwości osiągania zakładanych efektów,
e) monitorowanie karier zawodowych absolwentów oraz analiza dostępnych wyników dla oceny skuteczności kształcenia w zakresie przygotowania zawodowego w kontekście zaspokajania potrzeb na rynku pracy,
f) zbieranie opinii interesariuszy zewnętrznych i pracodawców co do poziomu przygotowania zawodowego praktykantów i absolwentów w kontekście zaspokajania potrzeb na rynku pracy,
g) analizę poziomu kwalifikacji kadry dydaktycznej oraz ich przydatności do prowadzenia zajęć w ramach określonych modułów,
h) ocenę prawidłowości i jakości realizacji procesu kształcenia, w tym jego organizacji w ramach kierunków studiów lub studiów podyplomowych, a także kształcenia specjalistycznego, warunków materialnych prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz efektywności organizowania procesu dydaktycznego przez nauczycieli akademickich w ramach modułów;
5) doskonalenie programów kształcenia, a w tym co najmniej:
a) tworzenie nowych oraz modernizacja istniejących programów studiów i programów kształcenia innych form kształcenia z uwzględnieniem wyników przeglądów, ankiet, opinii pracodawców i interesariuszy oraz doświadczeń z poprzedniego okresu funkcjonowania programów, ze szczególnym naciskiem na tworzenie i doskonalenie systemu weryfikacji kierunkowych i modułowych efektów uczenia się oraz ewaluacji osiągnięć studentów i słuchaczy w ramach prowadzonych kierunków studiów i studiów podyplomowych,
b) ulepszanie procesu planowania, realizacji i rozliczania praktyk zawodowych z punktu widzenia osiągania zakładanych efektów lub dostosowywanie brzmienia efektów uczenia się do aktualnych potrzeb, a zwłaszcza zwiększania skuteczności kształcenia w zakresie przygotowania zawodowego w kontekście zaspokajania potrzeb na rynku pracy, uwzględniając w tym opinie interesariuszy zewnętrznych i pracodawców co do poziomu przygotowania zawodowego praktykantów i absolwentów.

 

Na szczeblu Uczelni, dla zabezpieczenia ciągłości i skuteczności prowadzenia działań w ramach WSZJK, Rektor powołuje:
1) Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, który przewodniczy Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz koordynuje kierunkowych rad programowych w zakresie zadań WSZJK, a w szczególności:
a) monitoruje realizację procesu WSZJK przez pozostałe ogniwa systemu, a w razie wystąpienia zaniedbań wydaje zalecenia właściwym osobom, a także informuje Rektora o wystąpieniu zagrożeń,
b) przyjmuje sprawozdania kierunkowych rad programowych z okresowych przeglądów warunków i programów studiów na nadzorowanych kierunkach kształcenia,
c) kieruje pracą Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia,
d) składa Rektorowi zbiorcze sprawozdanie o wynikach okresowych przeglądów warunków i programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni;
2) Uczelnianą Komisję ds. Jakości i Programów Kształcenia,
3) Kierunkowe rady programowe oraz przewodniczących kierunkowych rad programowych, którzy jednocześnie

 

IV. Archiwum ankiet

I.  W 2021 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu została przeprowadzona ankieta dotycząca opinii studentów odnośnie jakości programu kształcenia. Studenci odpowiedzieli na 19 pytań. W badaniu wzięli udział studenci z różnych kierunków studiów.

Zestawienie ankiet oceniających jakość programu kształcenia w roku akademickim 2020/2021:

Zbiorcze wszystkie kierunki
Administracja 
Bezpieczeństwo
Finanse i Rachunkowość 
Informatyka 
Informatyka w Biznesie i Administracji 
Pedagogika
Wychowanie Fizyczne 
Zarządzanie
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

W semestrze letnim 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu została przeprowadzona ankieta dotycząca opinii studentów odnośnie jakości kształcenia i programów kształcenia. W badaniu wzięli udział studenci z różnych kierunków studiów. Odpowiedzieli Oni na 35 pytań podzielonych na 10 kategorii. Ankieta przeprowadzona była przez studentki I roku w ramach projektu społecznego.

2019 PWSZ zestawienie zbiorcze ankiet oceniających program studiów

2019 Zestawienie ankiet oceniających program studiów ADM

2019 Zestawienie ankiet oceniających program studiów FIR

2019 Zestawienie ankiet oceniających program studiów IWBIA

2019 Zestawienie ankiet oceniających program studiów PED

2019 Zestawienie ankiet oceniających program studiów WF

2019 Zestawienie ankiet oceniających program studiów ZIIP