Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Kompetencje rynkowe dla studentów

  /  Kompetencje rynkowe dla studentów
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
www.mapadotacji.gov.pl

Tytuł projektu:
„Kompetencje rynkowe dla studentów”
Nr projektu:
WND-POWR.03.01.00-00-O023/19-01

Wartość projektu: 1 213 212,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 143 052,00 zł
Wkład UE: 1 022 495,07
Okres realizacji: 01.04.2020 – 31.10.2023

CEL GŁÓWNY
podniesienie jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu poprzez dostosowanie programu nauczania na kierunkach:

 • Informatyka w Biznesie i Administracji
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Informatyka
 • Zarządzanie
 • Administracja

oraz uzyskanie przez 245 studentów tychże kierunków 2 kompetencji zgodnych z potrzebami pracodawców z sektora usług dla biznesu, w tym: zawodowe w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji

Działania:

 • dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
 • podniesienie kompetencji studentów poprzez wizyty studyjne u pracodawców oraz przeprowadzenie zajęć według nowej siatki przez przedsiębiorców,
 • uzyskanie kwalifikacji przez studentów wyniku ich udziału w szkoleniach zakończonych egzaminem zewnętrznym – kwalifikacje zgodne ze studiowanym kierunkiem,
 • podniesienie zdolności PWSZ w Wałczu do prowadzenia zajęć zgodnych z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, dzięki wyposażeniu pracowni CISCO oraz zakupieniu wyposażenia do sal wykładowych,
 • co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie podejmie zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia u pracodawcy z sektora usług dla biznesu

Zadania:
Zadanie 1 Opracowanie programów nauczania i przeprowadzenie zajęć
Zadanie 2 Akademia CISCO
Zadanie 3 Szkolenie ISO
Zadanie 4 Szkolenie Młody przedsiębiorca
Zadanie 5 Wizyty studyjne

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowią studenci PWSZ w Wałczu – 245 os. – 129K, 116M.

Warunki formalne przyjęcia do projektu:

 • status studenta PWSZ w Wałczu – studia stacjonarne lub niestacjonarne – I lub II rok studiów na jednym z poniższych kierunków:
  Informatyka w Biznesie i Administracji – zarezerwowane 45 miejsc(12K+33M)
  Zarządzanie i inżynieria produkcji: zarezerwowane 37 miejsc (7K+30M)
  Zarządzanie – zarezerwowane 102 miejsca(57K+45M)
  Administracja – zarezerwowane 62 miejsca (53K+9M)
  Kryteria preferowane (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji):
 • kobieta 5 pkt.
 • osoba z niepełnosprawnością 5 pkt.

Rezultaty:

Liczba osób, które podniosły kompetencje w wyniku udział w szkoleniu – 220 osób (116,00 K; 104,00M)
Liczba osób, które podniosły kompetencje w wyniku wizyt studyjnych – – 220 osób (116,00 K; 104,00M)
Odsetek absolwentów uczelni objętych wsparciem EFS, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 50%
Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia 30%

 

FAQ dla projektu:

https://pwsz.eu/wp-content/uploads/2021/03/faq-dla-projektu.docx

 

 

Dokumenty do pobrania: 

Deklaracja udziału w projekcie 

Formularz zgłoszeniowy

Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik 8

 

 

ROZEZNANIE RYNKU
przeprowadzenie zajęć w ramach nowych programów nauczania przez przedsiębiorców
oraz organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych

 

Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Wojska Polskiego 99

78-600 Wałcz

NIP: 7651597178

REGON: 331447710

 

 1. Ogłoszenie dotyczy przeprowadzenia dwóch usług:

Część 1. Przeprowadzenia zajęć w ramach nowych programów nauczania przez Przedsiębiorców

Część 2.  Organizacji i przeprowadzenia wizyt studyjnych

 

 1. Usługa powinna zostać przeprowadzona według poniższych wytycznych:

a) Przeprowadzenia zajęć w ramach nowych programów nauczania przez przedsiębiorców na kierunkach:

 • Administracja
 • Zarządzanie 2st.
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

W ramach każdego z powyższych kierunków przewidziano kilka przedmiotów, w wymiarze 15 godzin, prowadzonych przez przedsiębiorców. Są to następujące przedmioty:

 • kierunek Zarządzanie 2st.:

Monitorowanie procesów gospodarczych

Metody i narzędzia badania efektywności pracowników

Kontrola zarządcza i kodeks etyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Ochrona danych osobowych

 • kierunek Administracja:

Działalność organizacji pozarządowych

 • kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

Systemy pomiarowe

Szczegółowy opis treści programowych znajduje się w załączonych Sylabusach.

Oferenci, by wykazać zdolność do wykonania zamówienia, muszą wskazać kod PKD przedsiębiorstwa, w którym pracują lub którego są właścicielami, zgodny z profilem zajęć, którego oferta dotyczy.

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, posiadający wpis do CEIDG lub KRS oraz ich pracownicy.

b) organizacji i przeprowadzenia wizyt studyjnych.

W ramach projektu przewidziano organizację wizyt studyjnych w siedzibach firm, działających w branżach powiązanych z modyfikowanymi kierunkami studiów.

Łącznie przewiduje się organizację  wyjazdów dla 17 grup po 5 godzin każda. Transport uczestników leży po stronie PWSZ w Wałczu.

Oferenci, ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą jako załącznik przedłożyć dokument potwierdzający działalność powiązaną z kierunkiem studiów, w ramach którego ma zostać zorganizowana wizyta studyjna.

14 dni przed planowaną wizytą studyjną, Wykonawca jest zobowiązany przesłać na wskazany w umowie adres mailowy opis wizyty, który musi zostać zaakceptowany przez Kierownika projektu. Wizyty mogą odbywać się w lokalizacjach oddalonych od PWSZ w Wałczu o maksymalnie 150 km.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 października 2023 r.

 1. Kryteria oceny oferty :

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który spełnił wymagania zawarte w ogłoszeniu i zaoferował najniższą cenę.

 1. Termin składania ofert

Termin składania ofert mija 13.05.2022r.

 1. Informacje o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferenci mogą składać oferty na wykonanie zamówienia w części 1. i części 2. Zgodnie z punktem 3.1. Zapytania ofertowego.

W ramach części 1. Oferenci mogą złożyć ofertę na przeprowadzenie jednego lub kilku przedmiotu.

Wykonawcy mogą również w części 1. złożyć ofertę na niepełny wymiar godzin danego przedmiotu, wskazując w ofercie wycenianą liczbę godzin.

W przypadku części 2. zapytania ofertowego, oferta musi zostać złożona na pełne wizyty, tzn. 5 godzin.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy olga.gluchowska2@gmail.com

 1. Kontakt w sprawie ogłoszenia

Tomasz Ordysiński: tomasz.ordysinski@pwsz.eu

Do pobrania:

Ogłoszenie

Wzór oferty

Sylabusy: