Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

 • Polski
Image Alt

Kierunek Terapia Zajęciowa

  /  Kierunek Terapia Zajęciowa

STUDIA LICENCJACKIE

SPECJALNOŚCI:

 • Arteterapia
 • Terapia ruchem

CHARAKTERYSTYKA

Studia licencjackie na kierunku Terapia zajęciowa przygotowują do profesjonalnego wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego, planowania oraz opracowania indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanego do potrzeb podopiecznego lub pacjenta uwzględniając jego możliwości, zdolności i rozwój, prowadzenia zajęć terapeutycznych zgodnie z tym programem, stosowanie różnych form i technik terapii zajęciowej a także tworzenie środowiska psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego z podopiecznym. Program studiów licencjackich pozwoli na nabycie kompetencji komunikowania się z pacjentem i jego rodziną, oceny sytuacji społecznej i zdrowotnej podopiecznych, motywowania ich do udziału w indywidualnych i grupowych zajęciach terapeutycznych. Ponadto absolwent uzyska kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi i pacjentami, poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, gotowości pracy w zespole, samodzielności oraz odporności na stres. Nabędzie umiejętności dokumentowania i monitorowania oraz oceny przebiegu procesu terapeutycznego, korelowania działań terapeutycznych z działaniami leczniczymi, a także współpracy z członkami interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w zakresie planowania i realizacji terapii zajęciowej. Dzięki prowadzonej terapii osoby niesamodzielne mogą na nowo nauczyć się funkcjonowania w społeczeństwie oraz otrzymać szansę na usamodzielnienie.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

Terapeuta zajęciowy – miejsca pracy:

 • instytucje i ośrodki rehabilitacji
 • oddziały szpitalne o różnych profilach
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze i opieki społecznej
 • domy pomocy społecznej
 • ośrodki pobytu dziennego dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
 • pracownie terapii zajęciowej
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • świetlice terapeutyczne
 • świetlice socjoterapeutyczne