Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Kierunek Pedagogika

  /  Kierunek Pedagogika

O kierunku: Kierunek pedagogika o profilu praktycznym powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w zakresie wykształcenia specjalistów o szerokiej wiedzy społecznej oraz umiejętnościach niezbędnych w realizacji aspiracji zawodowych w obszarze życia społecznego. Program studiów kierunku pedagogika na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym uwzględnia między innymi edukację kadr dla tworzenia lokalnego systemu wsparcia dla rodzin oraz edukację kadr dla stworzenia systemu pomocy dla rodzin znajdujących się w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

  • Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pomocą socjoterapeutyczną
  • Pedagogika prewencji patologii i zagrożeń społecznych.

Program studiów:

Profil absolwenta: Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent jest zdolny do samodzielnej obserwacji zjawisk społecznych, wielowymiarowej analizy sytuacji pojawiających się w trakcie wykonywania zawodu, analizy instytucji społecznych i ich roli w społeczeństwie, analizy i diagnozy problemów i zaburzeń wychowania/socjalizacji. Potrafi projektować wsparcie i pomoc jednostkom i grupom społecznym, zarówno w zakresie pomocy/wsparcia indywidualnego, jak i wsparcia oferowanego przez system/sieć instytucji. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz podjęcia dalszej nauki na studiach III stopnia i studiach podyplomowych. Student studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika ma zatem możliwość zdobycia odpowiednich kwalifikacji do pracy m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, społeczno-kulturalnych, poradniach, profilaktyczno-prewencyjnych, placówkach terapeutycznych, a także w placówkach i instytucjach naukowo-badawczych. Możliwość zatrudnienia i zajmowania stanowiska przez absolwenta jest różnicowane w zależności od ukończonej specjalności.