Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

  /  Aktualnosci   /  Informacje dla studentów z Ukrainy/ Інформація для українських студентів

Informacje dla studentów z Ukrainy/ Інформація для українських студентів

Drodzy studenci!

Aby studiować w polskiej uczelni należy zebrać wszystkie możliwe dokumenty dotyczące  wykształcenia (dyplomy, certyfikaty itp.). Nie ma potrzeby uznawania dyplomów dla obywateli Ukrainy.

Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej, a decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. Nie ma potrzeby nostryfikowania dyplomu.

Jeśli jest potrzeba uzyskania informacji o zagranicznym dyplomie ukończenia studiów – należy złożyć wniosek do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który dostępny jest pod adresem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydwanie-informacji-o- uprawnienia-dyplomach lub samodzielnie wygeneruj pisemną informację o dyplomie za pomocą systemu Qualifier: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator

Więcej informacji w broszurach:

>> w języku polskim

>> w języku ukraińskim

Akademia Nauk Stsowanych w Wałczu w ofercie posiada studia w języku polskim.

Oferta edukacyjna dostępna jest TUTAJ.

 

Rekrutacja na I rok studiów obywateli Ukrainy

Rekrutacja obywateli Ukrainy w celu kontynuacji studiów

 

Zasady kwalifikowania obywateli Ukrainy na studia w języku polskim w trybie art. 45 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu kontynuacji kształcenia.
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia z uczelni ukraińskiej, zobowiązany jest dostarczyć:
 • podanie o przeniesienie;
 • zaświadczenie o studiowaniu wydane przez uczelnię ukraińską albo własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat w dniu 24 lutego 2022 r. był studentem określonego roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni ukraińskiej i nie dysponuje dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe.
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 1. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza weryfikację złożonych dokumentów i wydaje jedną z następujących decyzji:
 • rekomenduje przyjęcie kandydata na studia;
 • rekomenduje po przeprowadzonej pozytywnej weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się;
 • nie rekomenduje przyjęcia na studia.
 1. W przypadku, gdy kandydat nie posiada dokumentów poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, lub gdy kandydat posiada dokumenty poświadczające, ale forma tych dokumentów nie pozwala na podjęcie decyzji o przeniesieniu na studia prowadzone w uczelni, uczelnia przeprowadza weryfikację efektów uczenia się.
 2. W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się, zostaje powołana Komisja weryfikacyjna, która przeprowadza egzamin pisemny lub ustny i wskazuje:
 • zajęcia, w tym praktyki zawodowe, określone w programie studiów oraz punkty ECTS przypisane do tych zajęć, które mogą zostać zaliczone kandydatowi;
 • ewentualne różnice programowe, które kandydat będzie musiał uzupełnić w przypadku przyjęcia na studia.

 

Правила надання громадянам України права на навчання польською мовою відповідно до ст. 45 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави з метою продовження навчання.

1. Кандидат, який претендує на вступ на навчання шляхом переведення з українського ВНЗ, зобов’язаний надати:

 • заява про переведення;
 •  довідка про навчання, видана українським ВНЗ, або власноручно підписана декларація про те, що кандидат на 24 лютого 2022 року був студентом певного року навчання за певним напрямом та рівнем навчання в українському ВНЗ та не має документи, що підтверджують терміни навчання, складені іспити, заліки чи стажування.
 • інформаційне положення щодо обробки персональних даних.

2. Приймальна комісія перевіряє подані документи та приймає одне з таких рішень:

 • рекомендує прийняти кандидата на навчання;
 • рекомендує після позитивної перевірки досягнутих результатів навчання;
 • не рекомендує вступати на навчання.

3. Якщо у кандидата немає документів, що підтверджують терміни навчання, складені іспити, заліки чи стажування, або якщо у кандидата є документи, що підтверджують, але форма цих документів не дозволяє прийняти рішення про переведення на навчання, яке проводиться в університеті, університет перевіряє результати.

4. Для перевірки результатів навчання утворюється Верифікаційна комісія, яка проводить письмовий або усний іспит і зазначає:

 • класи, у тому числі навчання, визначені програмою навчання, та бали ECTS, закріплені за тими класами, які можуть бути зараховані кандидату;
 • будь-які відмінності в програмі, які кандидат повинен буде компенсувати у разі вступу на навчання.
Zasady rekrutacji na I rok studiów w j. polskim
 1. Kandydaci na studia legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej, dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, zobowiązani są dostarczyć:
 • dla kandydatów na studia I stopnia: kopię świadectwa dojrzałości/ dyplomu IB/ dyplomu EB lub innego świadectwa uzyskanego poza granicami RP uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe;
 • dla kandydatów na studia II stopnia: kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z  suplementem, które uprawniają do kontynuacji kształcenia na żądanym stopniu studiów w kraju wydania;
 • poświadczenie świadectwa/ dyplomu ukończenia studiów uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille;
 • decyzję kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub oświadczenie, w którym kandydat zobowiązuje się do przedłożenia decyzji w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów;
 • tłumaczenie przysięgłe świadectwa/dyplomu wraz z suplementem na język polski;
 • podanie o przyjęcie na studia;
 • aktualne zdjęcie, spełniające wymogi zdjęcia do paszportu;
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danych kierunku.
 1. Kandydaci zobowiązani są do rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacja Kandydatów uczelni.
 2. Od cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, wymaga się znajomości języka polskiego potwierdzonej w jeden z następujących sposobów:
 • dokumentami poświadczającymi ukończenie kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
 • certyfikatem poświadczającym znajomość́ języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 wydany przez Państwową̨ Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • świadectwem dojrzałości wydanym w Rzeczpospolitej Polskiej, uprawniającym do ubiegania się̨ o przyjęcie na studia zgodnie z ustawą o systemie oświaty;
 • dyplomem ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim na polskiej uczelni wyższej,
 • egzaminem z języka polskiego na dyplomie IB (International Baccalaureate) lub EB (European Baccalaureate);
 • egzaminem lub rozmową kwalifikacyjną przeprowadzoną przez uczelnię.
 1. Za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się̨ opłat od cudzoziemców:
 • obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
 • którzy posiadają̨ status uchodzący nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają̨ z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadaczy certyfikatu poświadczającego znajomość́ języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadaczy Karty Polaka lub osób, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca, lub posiadających wizę̨ krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Правила набору на перший рік навчання польською мовою

1. Кандидати на навчання, які мають свідоцтво про здобуття загальної середньої освіти, диплом або інший документ, що дає право на вступ на навчання, виданий за кордоном, зобов’язані надати:

 • для кандидатів на перший цикл навчання: копія атестата про здобуття середньої освіти / диплома IB / диплома EB або іншого сертифіката, отриманого за межами Республіки Польща, що дає право на вступ до закладу вищої освіти;
 • для кандидатів на другу ступінь навчання: копію диплома про закінчення навчання з додатком, що дає право на продовження навчання на необхідному рівні навчання в країні видачі;
 • підтвердження атестата/диплому про закінчення, отриманого за межами території Республіки Польща у формі легалізації або апостиля;
 • рішення інспектора освіти про визнання свідоцтва, отриманого за межами Республіки Польща, як документа, що підтверджує право на вступ до закладу вищої освіти, або декларації, в якій кандидат зобов’язується подати рішення не пізніше ніж до закінчення першого семестру навчання;
 • присяжний переклад атестата/диплома з додатком на польську мову;
 • заява про зарахування на навчання;
 • нещодавня фотографія, що відповідає вимогам фотографії для паспорта;
 • довідка про підлягання медичному страхуванню
 • медичну довідку про відсутність протипоказань для навчання за даним напрямом.

2. Кандидати зобов’язані зареєструватися в Інтернет-системі університету Candidate Recruitment.

3. Іноземці, які претендують на вступ до навчання польською мовою, повинні мати знання польської мови, підтверджене одним із таких способів:

 • документи, що підтверджують закінчення підготовчого курсу для початку навчання польською мовою у підрозділах, визначених міністром вищої освіти;
 • сертифікат, що підтверджує знання польської мови як іноземної не менше ніж на рівні В2, виданий Державною комісією з атестації володіння польською мовою як іноземною;
 • свідоцтво про здобуття середньої школи, видане в Республіці Польща, що дає право подати заяву на вступ до навчання відповідно до Закону про систему освіти;
 • диплом про закінчення університету, який проводився польською мовою в польському університеті,
 • Іспит з польської мови за дипломом IB (International Baccalaureate) або EB (European Baccalaureate);
 • іспит або співбесіда, що проводиться в університеті.

4. За денне навчання польською мовою з іноземців не стягується плата:

 • громадяни держави-члена Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації або держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – сторони угоди про Європейський економічний простір та члени їх сімей, які проживають на території Республіки Польща;
 • які отримали посвідку на постійне проживання або довгостроково проживають в Європейському Союзі;
 • яким надано посвідку на тимчасове проживання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ст. 159 абзац 1 або ст. 186 абзац 1 пункт 3 або 4 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців (Вісник законів від 2020 року, ст. 35);
 • які мають статус біженця, наданий у Республіці Польща, або користуються тимчасовим захистом чи додатковим захистом на території Республіки Польща;
 • власники сертифіката, що підтверджує знання польської мови як іноземної не менше ніж на рівні С1;
 • власники Карти поляка або особи, яким видано рішення, що підтверджує польське походження;
 • які є подружжям, вихідцем або нащадком громадянина Республіки Польща, який проживає на території Республіки Польща;
 • яким надано посвідку на тимчасове проживання у зв’язку з використанням короткострокової мобільності наукового працівника або мають національну візу з метою проведення науково-дослідних або дослідницьких робіт.

DOKUMENTY DO POBRANIA: