Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Studenci SMS/SMP

Jak wziąć udział w programie?

Mobilność

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie (czyli w krajach programu) oraz w niektórych krajach partnerskich z innych regionów świata To, do jakich krajów i uczelni/instytucji można wyjechać, zależy od umów przewidujących wymianę studentów, podpisanych pomiędzy uczelniami/instytucjami. Na każdym z trzech poziomów studiów (czyli na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce  2 miesiące.

Które kraje uczestniczą w programie?

Następujące kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+:

  • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • inne, nie należące do UE: Republika Macedonii Północnej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania
Aby móc ubiegać się o wyjazd w programie ERASMUS+, trzeba:
  • studiować na uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów;
  • być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich,
  • mieć niewykorzystany limit wyjazdów w programie Erasmus+ (kapitał mobilności).
Dokąd można wyjechać?

Na studia można się udać do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+ (uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną). Możliwe są wyjazdy do krajów programu oraz do niektórych krajów partnerskich, pod warunkiem, że uczelnia macierzysta uzyskała dofinansowanie na realizację tego typu mobilności z danym krajem partnerskim. Na praktykę/staż można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie (kraju programu). W roku 2015/16 nie są możliwe wyjazdy na praktyki do krajów partnerskich z innych regionów świata.

Gdzie można ubiegać się o wyjazd?

W swojej macierzystej uczelni. To uczelnie otrzymują środki na wyjazdy swoich studentów i pracowników, zgodnie z zasadą programu Erasmus+, według której tylko instytucje mogą się ubiegać o środki finansowe.

Kiedy zgłosić w swojej uczelni chęć wyjazdu?

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Nie ma jednego, ogólnokrajowego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa+. Przeważnie rekrutacja odbywa się wczesną wiosną, ale dokładny termin lub terminy ustala uczelnia. Najlepiej już na początku roku akademickiego skontaktować się Biurem Współpracy Międzynarodowej, które zajmuje się programem i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów.

Co jest brane pod uwagę w czasie oceny Kandydatów na wyjazdy?

Podstawowym kryterium jest znajomość języka obcego, w jakim student będzie studiował/odbywał praktykę. Poziom biegłości językowej, jaki jest oczekiwany przez uczelnię/ instytucję przyjmującą, jest uzgadniany pomiędzy instytucją wysyłającą i przyjmującą. Innym kryterium najczęściej stosowanym przez uczelnie są osiągnięcia studenta, które najłatwiej określić na podstawie średniej ocen. Nie jest jednak wykluczone, że student, który osiągnął niższą średnią, ale wykazał się odpowiednią motywacją, a uczelnia nie ma obaw co do tego, czy cele wyjazdu zostaną zrealizowane, zostanie zakwalifikowany. Pamiętajmy o tym, że student w uczelni/ instytucji zagranicznej świadczy o jakości kształcenia w uczelni macierzystej. Uczelnia może przyjąć też dodatkowe kryteria, np. aktywny udział w życiu uczelni, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp.

Jaka jest wysokość stypendium?

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża. Wyjazdy do krajów programu: w roku 2023/2024 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi 600 – 670 euro w przypadku wyjazdów na studia, oraz 750 – 820 euro w przypadku wyjazdów na praktyki.

Zajęcia prowadzone przez zagranicznych nauczycieli akademickich oraz specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw (organizacji, instytucji nieakademickich)

Jedną z form międzynarodowej współpracy uczelni w programie Erasmus+ jest zapraszanie wykładowców z zagranicznych uczelni oraz specjalistów z innych instytucji, a także przedsiębiorstw. Zaproszeni wykładowcy/specjaliści prowadzą cykle zajęć dydaktycznych dla studentów. Zajęcia te odbywają się w językach obcych. Warto skorzystać z tego typu zajęć oferowanych przez uczelnię lub wydział. Pamiętaj także, że w Twojej uczelni przebywają zagraniczni studenci programu Erasmus+. Możesz dowiedzieć się od nich, jak wygląda kształcenie w Twojej uczelni w porównaniu z kształceniem w uczelni zagranicznej, jak wygląda życie studenckie w innym kraju, możesz też poprawić swoje kompetencje językowe, angażując się we współpracę lub pomoc na rzecz studentów zagranicznych. Odkrywanie innych kultur zawsze ma walory poznawcze!

Wyjazdy na studia

W ramach programu Erasmus+ możesz zrealizować część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie (czyli w innym kraju programu) lub w kraju partnerskim z innego regionu świata. To, do jakich krajów i uczelni będzie można wyjechać, zależy od umów przewidujących wymianę studentów, podpisanych przez daną uczelnię z uczelniami zagranicznymi.

Jak ubiegać się o wyjazd na studia w programie ERASMUS+?

Możesz ubiegać się o wyjazd tylko w Twojej macierzystej uczelni. Informacje na temat aktualnych terminów rekrutacji można znaleźć w zakładce Rekrutacja.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Uczelni dostępne na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko na uczelnię współpracującą z wydziałem. Listę takich uczelni możesz znaleźć tutaj.

Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną (jeżeli uczelnia taką zaplanowała).

Po zakwalifikowaniu na wyjazd – przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego.

Jakie dokumenty trzeba podpisać przed wyjazdem?

Przed wyjazdem należy podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus+: Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for Studies) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium (nie dotyczy wyjazdów z dofinansowaniem zerowym). Poza podpisaniem tych dokumentów musisz również wypełnić formalności wymagane przez uczelnię.

Porozumienie o programie studiów

Learning Agreement for Studies to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej, oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie musisz zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby Twoja uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć Twój okres studiów. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii. Do porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez uczelnię macierzystą.

Umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium

Poza porozumieniem należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Każda uczelnia ma prawo do wprowadzenia własnych uzupełnień do obowiązującego ogólnoeuropejskiego wzorca.

Ubezpieczenie

Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Warto pamiętać także o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. W krajach Unii Europejskiej podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Pamiętaj, że karta obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe do innych krajów trzeba wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej. Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży.

Wyjazdy na praktyki

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, na uczelnię oraz do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami. Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (tj. w kraju programu; wykaz krajów znajdziesz w rozdziale Jak wziąć udział w programie). Praktyka powinna być związana ze studiowanym kierunkiem. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę w programie ERASMUS+?

Możesz ubiegać się o wyjazd tylko w Twojej macierzystej uczelni. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Twojej uczelni w danym roku akademickim. Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do takiej instytucji, którą zaakceptuje Twoja uczelnia macierzysta. Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną. Po zakwalifikowaniu na wyjazd – przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego.

Jakie dokumenty trzeba podpisać przed wyjazdem?

Przed wyjazdem należy podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus+: Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeship) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium (nie dotyczy wyjazdów z dofinansowaniem zerowym). Poza podpisaniem tych dokumentów musisz również wypełnić formalności wymagane przez uczelnię. Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeship), podpisane przed wyjazdem przez studenta, instytucję przyjmującą i uczelnię macierzystą, określa program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia Twojej praktyki przez macierzysty wydział. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez uczelnię macierzystą. Umowę dotyczącą wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium podpisuje się z uczelnią macierzystą. Umowa szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

Ubezpieczenie

Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Przy wyjeździe na praktykę szczególnie ważne jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Należy sprawdzić czy instytucja, w której ma się odbyć praktyka wymaga takiego ubezpieczenia, a jeśli tak, to czy je zapewnia. W krajach Unii Europejskiej podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Pamiętaj, że karta obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe do innych krajów należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży.

Wzory dokumentów

Możliwości zakwaterowania

Polecamy CASAMUNDO. To internetowy portal pośredniczący w wynajmie mieszkań i domków wakacyjnych w całej Europie i nie tylko, gdzie można znaleźć zakwaterowanie podczas pobytu na stypendium