Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Rekrutacja

Wykaz wymaganych dokumentów w poszczególnych etapach realizacji mobilności w programie ERASMUS+:

SMS wyjazd studenta na studia

SMP wyjazd studenta na praktykę

STA wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć

STT wyjazd nauczyciela akademickiego, pracownika uczelni w celu szkolenia

I. Podczas rekrutacji.
Aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć w wyznaczonym terminie, następujące dokumenty:
 1. Wniosek wyjazdowy odpowiedni dla danego rodzaju wyjazdu (SMS, SMP, STA, STT).
 2. Learning Agreement SMS uzgodniony z koordynatorem ECTS dla danego kierunku, w przypadku wyjazdu na studia (Porozumienie o programie zajęć).
 3. Learning Agreement SMP uzgodniony z opiekunem praktyk dla danego kierunku, w przypadku wyjazdu na praktykę.
 4. Mobility Agreement for Teaching (STA)/ Training (STT) uzgodniony z bezpośrednim przełożonym, w przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników uczelni.
II. Przed wyjazdem.
Po pozytywnym przejściu kwalifikacji, ale przed podpisaniem umowy o wyjazd, należy dostarczyć w wyznaczonym terminie, następujące dokumenty:
 1. Potwierdzenie przyjęcia z instytucji przyjmującej.
 2. Wynik testu biegłości językowej OLS (SMS,SMP).
 3. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) (SMS, SMP, STA, STT)
 4. Do wglądu dowód ubezpieczenia (SMS, SMP, STA, STT):
  • ubezpieczenie w podróży (w tym od uszkodzenia lub utraty bagażu);
  • odpowiedzialności cywilnej;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ciężkich chorób;
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci.
III. Po zakończeniu wyjazdu.
Aby uznać wyjazd za ważny należy niezwłocznie po powrocie dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:
 1. Learning Agreement SMS/ SMP poświadczony przez uczelnię/ instytucję przyjmującą (SMS, SMP).
 2. Mobility Agreement for Teaching/ Training poświadczony przez uczelnię/ instytucję przyjmującą (STA, STT).
 3. Potwierdzenie pobytu (Confirmation of stay) wystawiony przez uczelnię/ instytucję przyjmującą wskazujący na okres pobytu (SMS, SMP, STA, STT).
 4. Wykaz Zaliczeń (Transcript of Rekords) wystawiony przez uczelnię przyjmującą (SMS).
 5. Certyfikat odbycia praktyki (Traineeship Certificate) wystawiony przez instytucję przyjmującą (SMP).
 6. Formularz oceny (Evaluation Form) wystawiony przez instytucję przyjmującą (SMP).
 7. Wynik drugiego testu biegłości językowej OLS (SMS, SMP),
 8. Ankietę beneficjenta wypełnianą w systemie on-line. (SMS, SMP, STA, STT).

Stawki stypendialne