Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Pracownicy STA/STT

Propozycje szkoleń (tzw. staff weeks) dla pracowników uczelni, udostępnione przez FRSE.

Jak wziąć udział w programie ERASMUS+?

W programie Erasmus+ pracownicy uczelni mogą korzystać z wyjazdów zagranicznych w ramach prowadzonych przez uczelnie projektów mobilności, a także uczestniczyć w innego typu projektach międzynarodowych, w których realizację zaangażowana jest ich uczelnia. Pracownik może korzystać z wyjazdów zagranicznych w programie Erasmus+, jeżeli zatrudniająca go szkoła wyższa uczestniczy w tym programie tj. posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, nadaną przez Komisję Europejską, i w danym roku akademickim podpisała z Narodową Agencją umowę obejmującą wyjazdy pracowników.

Następujące kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+:

  • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • inne, nie należące do UE: Republika Macedonii Północnej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania

Kraje programu współfinansują program Erasmus+ i biorą w nim udział na zasadzie pełnoprawnych uczestników. Wszystkie pozostałe kraje świata to kraje partnerskie, które mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu Erasmus+. Kraje te są zgrupowane w regiony wg instrumentów finansowych UE, z jakich dofinansowywana jest współpraca

Wyjazdy zagraniczne

Istnieją dwa typy wyjazdów, z których mogą korzystać pracownicy uczelni:

  • wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dla studentów (z wyjazdów tych mogą korzystać tylko nauczyciele akademiccy);
  • wyjazdy do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw na szkolenia/w celach szkoleniowych (podnoszenie kwalifikacji).

Pobyt pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju programu może trwać od 2 dni do 2 miesięcy.

Jak ubiegać się o wyjazd?

O wyjazd można się ubiegać tylko na uczelni, w której jest się zatrudnionym. To szkoły wyższe wnioskują o środki na dofinansowanie wyjazdów w ramach projektów mobilności, prowadzą kwalifikację kandydatów i wypłacają dofinansowanie na wyjazd. Termin składania wniosków dotyczących wyjazdów określa uczelnia. Z wyjazdów w programie Erasmus+ mogą korzystać pracownicy uczelni uczestniczących w programie, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Uczelnia również preferencyjnie traktuje pracowników etatowych. Wyjazdy pracowników w programie Erasmus+ są traktowane przez uczelnię jako element strategii rozwoju własnej kadry. Kandydatury pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy mają pierwszeństwo. Uczelnie stosuje również dodatkowe kryteria spójne z polityką doskonalenia zawodowego pracowników.

Jakie są warunki finansowe wyjazdów?

Dofinansowanie z budżetu programu Erasmus jest przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Zasady programu Erasmus+ umożliwiają oferowanie wsparcia finansowego w różnych formach: jako wypłatę dofinansowania w wysokości ryczałtowej ustalonej dla wyjazdów do danego kraju lub zapewnienia przez uczelnię świadczeń związanych z podróżą i pobytem za granicą. Zasady przyznawania dofinansowania określa uczelnia. Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie Erasmus+ i współpracy z partnerami w innych krajach oferowanych przez uczelnię udziela Uczelniany Koordynator Programów Międzynarodowych.

Możliwości dla nauczycieli akademickich

Program Erasmus+ oferuje pracownikom naukowo-dydaktycznym następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni:

  • wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych dla studentów (Teaching periods);
  • wyjazdy do zagranicznych instytucji lub przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (Training periods; udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp.);
Wyjazdy zagraniczne (mobilność)

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, która może być inspiracją do wprowadzenia zmian poprawiających dydaktyczny potencjał jednostki organizacyjnej i/lub uczelni. Pobyt nauczyciela akademickiego w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju programu może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. W przypadku wyjazdów do krajów partnerskich pobyt może trwać od 5 dni do 2 miesięcy.

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na zagranicznych uczelniach

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi zatrudniająca ich uczelnia podpisała umowy międzyinstytucjonalne. Lista uczelni partnerskich znajduje się tutaj.

Przed wyjazdem niezbędne jest przygotowanie indywidualnego programu mobilności (Mobility Agreement) dotyczącego nauczania za granicą, który musi zostać zatwierdzony przez uczelnię wysyłającą i goszczącą. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Wyjazdy w celach szkoleniowych

Nauczyciele akademiccy mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, aby podnosić swoje kompetencje, wymieniać doświadczenia, poszerzać wiedzę w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing, itp.). Tak jak w przypadku wyjazdów dydaktycznych, niezbędne jest zatwierdzenie przed wyjazdem indywidualnego programu mobilności (Mobility Agreement) dotyczącego szkolenia za granicą.

Możliwości dla pracowników nie dydaktycznych

Program Erasmus+ oferuje pracownikom administracyjnym uczelni oraz innym pracownikom nieprowadzącym zajęć dydaktycznych wyjazdy do zagranicznych instytucji lub przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (Training periods; udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, wyjazdy typu job shadowing itp.);

Wyjazdy zagraniczne (mobilność)

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów zawodowych oraz inicjowanie współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, która może być inspiracją do wprowadzenia projakościowych zmian w jednostce macierzystej. Pobyt pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju programu może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. W przypadku wyjazdów do krajów partnerskich pobyt może trwać od 5 dni do 2 miesięcy.

Wyjazdy w celach szkoleniowych

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy i wymiany doświadczeń (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Przed wyjazdem niezbędne jest zatwierdzenie indywidualnego programu mobilności (Mobility Agreement) dotyczącego szkolenia za granicą.

Międzynarodowe tygodnie szkoleniowe

Wiele uczelni organizuje tzw. tygodnie szkoleniowe (international staff training weeks), w których uczestniczy jednocześnie większa grupa pracowników z wielu zagranicznych szkół wyższych. Ich celem jest prezentacja różnych form wykorzystywania współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+ do wprowadzania zmian na uczelniach, a także podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie tematyki objętej szkoleniem oraz wymiana doświadczeń.

Wzory dokumentów

Możliwość zakwaterowania

Polecamy CASAMUNDO. To internetowy portal pośredniczący w wynajmie mieszkań i domków wakacyjnych w całej Europie i nie tylko, gdzie można znaleźć zakwaterowanie podczas pobytu na stypendium.