Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

 • Polski
Image Alt

Deklaracja Polityki Erasmusa i Karta Erasmusa

Deklaracja Polityki Erasmusa+ na lata 2014-2020 (Erasmus+ Policy Statement)
Polityka Językowa w Programach Międzynarodowych
Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020

Deklaracja polityki Erasmusa

Strategia ogólna

Założona w 2004, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Wałczu oferuje wykształcenie wyższe na poziomie licencjatu (pierwszy stopień). Do każdego dyplomu dołącza się suplement i jego tłumaczenie na język obcy. Istnieje ścisła procedura zaliczania osiągnięć. Nasza misja brzmi: mierzymy wysoko w zdobywanie i przekazywanie wiedzy, wspieranie przedsiębiorczości i kultury, budowanie przestrzeni dla biznesu, w rozpowszechnianie i stosowanie wiedzy razem z pobudzaniem rozwoju sportu i kultury. Uczestnictwo w Programie jest naturalnym rozwinięciem misji w przestrzeni międzynarodowego szkolnictwa wyższego(SW) i częścią strategii modernizacji i internacjonalizacji. PWSZ w Wałczu deklaruje uczestnictwo w międzynarodowej indywidualnej mobilności akademickiej i współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz jest gotowa spełnić 5 priorytetów programu UE ws. modernizacji i internacjonalizacji SW.

a) jak dobieramy partnerów

PWSZ w Wałczu zawarła umowy z uczelniami partnerskimi (UP) w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Bułgarii, Słowacji, Turcji, Niemczech i Litwie. Pierwszym kryterium w poszukiwaniu partnerów jest kompatybilność programów, zakładając, że UP zapewni chociaż część zajęć w j. angielskim. Poszukujemy tez UP których język wykładowy może być znany naszym studentom, tak jak niemiecki lub rosyjski. Jest też Słowacja, gdzie komunikacja dla Polaka jest możliwa. Co do krajów spoza UE, obowiązuje to same kryterium kompatybilności. W związku z naszymi kontaktami z lokalnymi grupami mniejszości ukraińskich, preferujemy partnerów instytucjonalnych na Ukrainie. W ramach innych projektów, nie mając dużego doświadczenia, szukamy partnerów, którzy prowadziliby konsorcja i od których moglibyśmy się uczyć. Procedura porozumień partnerskich zakłada konsultacje wśród instytutów i kadry, następnie debatę Senatu i podejmowanie decyzji.

b) w jakim obszarze geograficznym

W mobilności indywidualnej chcemy, aby nasi studenci i pracownicy zetknęli się z różnorodnością kultur i stylów życia, np.: w Turcji albo Portugalii. Co do współpracy instytucjonalnej, interesują nas kontakty z innymi wschodnioeuropejskimi krajami, w związku ze wspólnym przeszłym doświadczeniem i zrozumieniem potrzeb. Niemniej, najważniejszym kryterium pozostaje kompatybilność programów nauczania.

c) najważniejsze cele i grupy docelowe aktywności mobilnościowej

Naszymi głównymi celami są:

 • podnoszenie jakości i stosowalności wykształcenia poprzez doskonalenie kompetencji kadry akademickiej dzięki usprawnieniu każdego rodzaju mobilności nauczycieli i pracowników, aby mogli rozpowszechniać i zdobywać doświadczenie i wiedzę
 • pozyskiwanie zagranicznych ekspertów biznesowych i przemysłowych dla PWSZ w Wałczu, aby dzielili się doświadczeniem z naszą kadrą i studentami, celem zwiększenia praktyczności i stosowalności wykształcenia oferowanego przez PWSZ w Wałczu
 • ilościowe i jakościowe polepszanie mobilności studentów poprzez częściowe studia za granicą lub tytuły łączone oraz przyjmowanie zagranicznych studentów dla budowy otwartości, ujednolicania standardów i różnorodności oferty edukacyjnej
 • zachęcenie mniej obecnych w programie grup (np.: niepełnosprawni) do mobilności poprzez finansowe, medialne i organizacyjne wsparcie
 • ścisłe przestrzeganie polityki antydyskryminacyjnej i jej konsekwentny rozwój
 • pozyskiwanie nowych partnerów, dla zwiększenia współpracy między UP ku mobilności
 • animacja i angażowanie nieakademickich partnerów do współpracy w mobilności praktyk studenckich, rozwoju programów kształcenia, rozpowszechniania wiedzy i doświadczeń dla poprawy przydatności wykształcenia na dynamicznym rynku pracy i rozwoju technologicznego
 • organizowanie edukacyjnych i społecznościowych wydarzeń dla lokalnych i przyjezdnych studentów dla zwiększenia widoczności i pozytywnego odbioru Programu i jego kontekstu
 • konsekwentna implementacja naszej polityki językowej zarówno w celu promocji polskiej kultury i integracji przybyszów z lokalną społecznością jak i dla umiędzynarodowienia kształcenia w PWSZ w Wałczu
 • uważne obserwowanie wszystkich aktywności i programów międzynarodowych w celu eliminacji błędów i ich poprawy
 • zwiększanie znaczenia mobilności poprzez uznanie i upublicznianie dokonań uczestników
 • używanie osiągnięć uczestników dla dalszej promocji i zwiększenia mobilności
 • implementacja przejrzystej i spójnej polityki, zasad i konkretnych rozwiązań dla rozwijania zintegrowanych, międzynarodowych przedsięwzięć edukacyjnych(tytuły łączone itd.)

d) jeśli dotyczy, wytłumacz udział instytucji w rozwoju podwójnych/wielokrotnych/łączonych studiów

PWSZ w Wałczu nie ma historii łączonych studiów (joint degrees). Niedawno jednak rozpoczęliśmy rozmowy z ukraińską i rumuńską uczelnią celem organizacji łączonych studiów licencjackich w filologii języków obcych oraz zarządzaniu. Procedura wymaga uzgodnienia wszelkich wymagań formalnych i akademickich, takich jak wspólne programy kształcenia, kwalifikacje kadry, akredytacje, itd.

Instytucjonalna strategia dla organizacji i wdrażania projektów w zakresie współpracy międzynarodowej (europejskiej i nie europejskiej) w nauczaniu i kształceniu w odniesieniu do projektów implementowanych w ramach Programu

Strategia PWSZ w Wałczu w powyższej kwestii jest częścią instytucjonalnej strategii rozwoju i modernizacji i opisuje prawne, akademickie, społeczne i organizacyjne działania i zasady. W ogólności, będziemy zmierzać do realizacji następujących rodzajów projektów:

 1. strategiczne partnerstwa wspierające intensywną, ustrukturyzowaną i długofalową kooperację z uczelniami partnerskimi (UP) oraz z przedsiębiorstwami, lokalnymi władzami, organizacjami społecznymi i innymi ciałami w krajach partnerskich(UE i poza), aby promować międzysektorową współpracę, zwiększyć trafność edukacyjną i znaczenie wykształcenia wyższego
 2. „porozumienie wiedzy” między SW i przedsiębiorstwami dla promocji kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości poprzez oferowanie wykonalnych możliwości opartych na praktyczności i stosowalności wykształcenia, aby bardziej zaangażować obecnych partnerów w ten proces i inicjować nowe działania
 3. projekty międzynarodowej współpracy i budowania zasobów między UP w uczestniczących krajach i krajach partnerskich (trzecich), aby wspierać modernizacje i internacjonalizację kształcenia w tych krajach i skłonić je do bliższej kooperacji w przyszłości, takiej jak Joint programmes

Główne cele:

 1. będziemy poszukiwać partnerów za pomocą istniejących sieci formalnych (ECHE), konferencji międzynarodowych, seminariów i innych społecznych lub kulturalnych wydarzeń, lecz także poprzez kanały nieformalne, takie jak osobiste kontakty wśród pracowników PWSZ w Wałczu 2. partnerzy będą poszukiwani zgodnie z ogólnym kryterium kompatybilności akademickiej i przzydatności doświadczeń dla studentów oraz dla PWSZ w Wałczu jako instytucji 3. jesteśmy gotowi zaangażować się w partnerstwa oferujące pozytywne kulturowe i społeczne perspektywy, nawet jeśli nie są one zbieżne z profilem akademickim PWSZ w Wałczu 4. rozważymy partnerstwa biznesowe jeżeli oferować będą długofalową współpracę promującą kreatywność, innowację i przedsiębiorczość w ramach dziedzin akademickich PWSZ w Wałczu

Oczekiwany wpływ naszego udziału w Programie na modernizację naszej instytucji (dla każdego z 5 priorytetów Agendy Modernizacji) w odniesieniu do celów polityki które zamierzamy osiągnąć

 • pozyskać nowych kandydatów z grup nietradycyjnych i/lub mniej zamożnych poprzez oferowanie im szans na studia międzynarodowe oraz wsparcie finansowe, pomagając zmierzyć się z negatywnymi skutkami niżu demograficznego w szkołach wyższych (MAP 1)
 • przybliżyć studentom z europejskim rynkiem edukacyjnym i zawodowym, podnosząc ich zatrudnialność i elastyczność (MAP 2,4)
 • zachęcić studentów do poznania innych stylów życia i ekonomii, czyniąc ich edukację bardziej adekwatną (MAP 1,2)
 • rozszerzyć różnorodność oferty kształcenia dla własnych i zagranicznych studentów, pomagając im znaleźć swoje miejsce w świecie (MAP 2) i obniżając wskaźnik porzuceń kształcenia (MAP 1)
 • pozyskać młodych pracowników dydaktyczno naukowych poprzez ułatwienie im rozwoju międzynarodowego co poprawi ogólną sytuację w sferze badań i kształcenia (MAP 2)
 • udoskonalić stosowalność programów kształcenia, poprzez wykorzystanie kontaktów z uczelniami partnerskimi i partnerami biznesowymi i sprawozdań mobilnych studentów, stażystów oraz pracowników (MAP 2,4)
 • podnieść jakość technik edukacyjnych poprzez wymianę metod, technologii i pomysłów wraz ze zwiększeniem mobilności pracowników (MAP 2)
 • pomóc studentom i absolwentom znaleźć nowe dziedziny zawodowe i/lub naukowe, dzięki kontaktom nawiązanym przez mobilność (MAP 2,3,4)
 • zachęcać zdolnych studentów do mobilności na równoległych lub kolejnych poziomach kształcenia wspierając ich osiągnięcia(MAP 2)
 • wspierać indywidualną mobilność poprzez (MAP 2,3):
  1. przejrzyste i sprawiedliwe procedury kwalifikacyjne
  2. elastyczne programy kształcenia i zaliczania osiągnięć
  3. promocję mobilności
 • zachęcać zagranicznych studentów oferując kształcenie w językach obcych oraz wykorzystując możliwości kierunku Filologi PWSZ w organizowaniu nauki języków (MAP3)
 • konsekwentnie realizować model kwantyfikacji osiągnięć oparty na ECTS i efektach kształcenia, aby zbudować wspólną bazę współpracy międzyuczelnianej (MAP 2,3)
 • kontynuować współpracę z lokalną społecznością, władzami i przedsiębiorstwem w ramach międzyregionalnego klastru METALIKA(MAP 4) aby:
  1. budować więzi między edukacją, nauką i innowacją
  2. tworzyć miejsca stażu
  3. aktywizować pracowników przedsiębiorstw/ekspertów
  4. zaangażować pracodawców w doskonalenie kształcenia
 • stymulować działalność nowatorską poprzez (MAP 2,4):
  1. promocję intensywnej mobilności i interakcji między partnerami
  2. współdzielenie bazy technologicznej
  3. wymianę doświadczenia i wiedzy
 • wspierać transfer technologii, nowatorskich rozwiązać, tworzenie sieci współpracy i rozpowszechnianie informacji (MAP 4)
 • promować samodzielne badania oraz koncentrację na własnych mocnych stronach (MAP 5)
 • wspierać potrzebę rozwijania różnorodności programowej (MAP5)
 • zachęcać społeczność, przedsiębiorstwa i lokalne władze do udziału w finansowaniu (MAP 5)

Sposób rozpowszechniania informacji o działaniach w ramach Programu  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu prowadzi rozpowszechnianie informacji na temat Programu Erasmus+ m.in. poprzez:

 • Organizowanie kampanii informacyjnych na początku każdego roku akademickiego;
 • Organizowanie pogadanek w czasie szkolenia wprowadzającego dla studentów pierwszego roku;
 • Promocja Programu Erasmus+ w trakcie organizowanych w Uczelni seminariów, konferencji i konkursów dla studentów i uczniów z regionu (plakaty, ulotki) oraz podczas targów edukacyjnych;
 • Udostępnienie Karty Erasmus+ oraz Deklaracji Polityki Erasmus+ na oficjalnej stronie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz w specjalnie wybranym do tego miejscu w budynku Uczelni przy Biurze Współpracy Międzynarodowej;
 • Organizowanie akcji „ulotkowych” skierowanych do wszystkich studentów i pracowników;
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach programu będą udostępnione w Uczelni poprzez rozwieszenie plakatów w gablocie informacyjnej Koordynatora Erasmus+ oraz w innych miejscach w budynku Uczelni. Dodatkowo materiały informacyjne o Programie Erasmus+ będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych w Dziekanacie Uczelni;
 • Propagowanie działań Erasmus+ przez osoby, które brały udział w Programie (nauczyciele akademiccy) oraz przez Samorząd Studencki;
 • Instruktaże dla studentów oraz pracowników, którzy wykazują zainteresowanie współpracą z Koordynatorem Programu Erasmus+ i/lub wyjazdem do uczelni partnerskich;
 • Utrzymywanie bezpośredniego stałego kontaktu z potencjalnymi kandydatami, co ma zaowocować zwiększeniem ilości osób chętnych i uczestniczących w wymianach międzynarodowych, zarówno osób wyjeżdżających, jak też sprawujących opiekę nad przyjeżdżającymi;
 • Zaangażowanie studentów filologii języków obcych w intensywne poszukiwania chętnych uczelni zagranicznych, firm i instytucji do nawiązania współpracy;
 • Dla poprawy sprawności komunikacyjnej osób wyjeżdżających uruchamia się wydziałowy program uzupełniających konsultacji z języka angielskiego i niemieckiego w oparciu o nauczycieli języka oraz studentów filologii angielskiej;
 • W celu nawiązania bliskich kontaktów z przedstawicielami przedsiębiorstw zagranicznych i zainteresowaniem ich potencjałem uczelni, prowadzi się korespondencyjną akcję promocyjną, uruchamia się kontakty osobiste oraz uczestniczy się w wydarzeniach edukacyjnych, promocyjnych czy kulturalnych.

Przeciwdziałanie dyskryminacji wśród studentów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest uczelnią przyjazną studentom. Wszyscy pracownicy oraz kadra dydaktyczna dbają o przestrzeganie podstawowych zasad współżycia społecznego i starają się zapobiegać wszelakim przejawom dyskryminacji. Podczas zajęć, w ramach działań dla rozwoju kultury poruszane są kwestie kulturowe, tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej. Uczelnia nastawiona jest na pomoc osobom niepełnosprawnym (nowoczesny budynek kampusu uczelnianego przystosowany dla potrzeb osób na wózkach inwalidzkich oraz osób ograniczonych ruchowo) i studentom pochodzącym z uboższych środowisk (program pomocy stypendialnej, zapomóg studenckich, możliwość zakwaterowania w akademiku lub bursie studenckiej).

Jakość wymiany akademickiej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu jest młodą, lecz prężnie działającą uczelnią z dużymi aspiracjami. Wiążemy duże nadzieje z przyszłą wymianą studentów i nauczycieli akademickich, dlatego wciąż dążymy do poprawy mobilności naszej Uczelni. Jednym z celów, jakie sobie stawiamy zwiększenie  wyjazdów naszych studentów na wymiany międzynarodowe do uczelni partnerskich w ramach Programu Erasmus+. Mamy też nadzieję że przyjazdy studentów z innych uczelni poszerzą horyzontów oraz wymiany kulturowo-językowej. Uczelnia jest przygotowana do przeprowadzania międzynarodowych projektów wymiany studenckiej i nauczycieli akademickich. W PWSZ Wałcz działa system efektów kształcenia i akumulacji punktów ECTS zgodny ze wszystkimi normami europejskimi. Dodatkowo, studenci naszej Uczelni otrzymują odpis suplementu dyplomu w języku obcym. Przygotowania naszych studentów do wyjazdów oraz przyjmowanie osób przyjeżdżających obejmują m.in. przeprowadzenie kwalifikacji kandydatów  przez Komisje Rekrutacyjną i Komisję Kwalifikacyjną. Dla osób wyjeżdżających i przyjeżdżających będą organizowane specjalne zajęcia z zakresu kultury, języka kraju docelowego, szkolenia praktyczne oraz imprezy integracyjne związane z życiem w kraju docelowym. Koordynator Erasmus+ nadzoruje proces zaliczania semestrów, naliczania punktów ECTS. Studenci przyjeżdżający w ramach wymiany studenckiej znajdują w naszej Uczelni pomoc w znalezieniu zakwaterowania (Uczelnia umożliwia zakwaterowanie w Akademiku lub ułatwia studentom znalezienie pokoju w bursie studenckiej PWSZ w Wałczu położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Uczelni, a także prowadzi bazę kwater prywatnych) i w wypełnianiu wszelkich formalności z tym związanych, a także wszelką inną pomoc merytoryczną, jaką tylko zdołalibyśmy zapewnić. Zajęcia w naszej Uczelni prowadzone są w małych, kilkunastoosobowych grupach, zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami. Zapewniamy pracę i naukę w dobrej atmosferze, z wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną w pełni zmodernizowanych salach wykładowych. W salach znajdują się wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Przy Uczelni działa bogata biblioteka dostępna dla wszystkich studentów wraz z czytelnią. Po zajęciach zapewniamy studentom możliwość konsultacji i indywidualnej pracy z wykładowcami.

Jakość praktyk studenckich

Praktyki studenckie są ważną częścią studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu. Każdy student zobligowany jest do odbycia w trakcie swojej nauki wskazanych programem studiów studenckich praktyk zawodowych i/lub praktyk pedagogicznych w firmach, instytucjach i szkołach. Uczelnia pomaga studentom w doborze miejsca praktyk, aby uzyskali oni jak najlepszą wiedzę praktyczną, a co za tym idzie, byli dobrze przygotowani do swojej przyszłej pracy zawodowej. Kontakty studentów z wiedzą praktyczną nie są ograniczone jedynie do praktyk studenckich; każdy student może doskonalić się podczas wyjazdów zagranicznych i staży w firmach na terenie kraju. Uczelnia podejmuje działania, aby sferę praktyk studenckich włączyć w działania w ramach Uczelnianego programu Erasmus+. Dążymy do tego, aby nawiązać wielostronną owocną współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i przedsiębiorstwami oraz z innymi uczelniami wyższymi. Studenci każdego z dostępnych kierunków studiów mają przydzielonego opiekuna praktyk, który układa ramowy Program Praktyk Studenckich oraz dba o przestrzeganie Regulaminu Praktyk. Opiekunowie praktyk z ramienia Uczelni często kontaktują się z opiekunami praktyk w firmach, a także współpracują z nimi. W celu zapewnienia najwyższej jakość kształcenia, zarówno studenci, jak i przedsiębiorstwa, w których odbywane są praktyki, są nadzorowane w zakresie merytorycznym i formalnym.