Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Deklaracja Polityki Erasmusa


Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Deklaracja polityki Erasmusa na lata 2021-2027

Założona w 2004 r. Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu za jeden z głównych celów stawia sobie podnoszenie atrakcyjności, konkurencyjności i dostępności oferty edukacyjnej, a także jakościowe i ilościowe zwiększenie mobilności zagranicznej studentów i pracowników. Uczestnictwo w programie jest naturalnym rozwinięciem misji uczelni w sferze umiędzynarodowienia procesu kształcenia, którego istotnym celem jest zdobywanie i wymiana doświadczeń zarówno edukacyjnych, jak i zawodowych, podnoszenie poziomu kształcenia poprzez wymianę doświadczeń i poszerzanie oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych. W tym celu, uczelnia podejmuje działania prowadzące do poszerzania i nawiązywania współpracy z uczelniami zagranicznymi, które kształcą na kierunkach zgodnych z kierunkami kształcenia uczelni.

Poprzez udział w Programie Erasmus, uczelnia zobowiązuje się do pełnego respektowania zasad niedyskryminacji; pełnego zaliczenia wszystkich pozytywnie ocenionych przedmiotów, na które student uczęszczał podczas okresu studiów za granicą; niepobierania od studentów przyjeżdżających jakichkolwiek opłat za naukę, opłat rejestracyjnych, opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów lub bibliotek; zapewnienia pełnego i równego dostępu dla wszystkich uczestników, w tym pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, posiadania i stosowania procedury przyznawania punktów ECTS; wdrażania zapisów Europejskiej Karty Studenta (European Student Card Initiative); promowania mobilnej aplikacji Erasmus+ wśród studentów; wdrażania i promowania praktyk przyjaznych środowisku w ramach programu Erasmus+; promowania postaw obywatelskich wśród uczestników programu; publikowania na stronie internetowej oraz regularnego i terminowego aktualizowania katalogów przedmiotów, aby zapewnić przejrzystość informacji dla wszystkich zainteresowanych i umożliwić studentom – kandydatom do wyjazdu – dokonanie właściwych wyborów odnoszących się do programu kształcenia za granicą; realizowania mobilności w oparciu o zawarte uprzednio umowy międzyinstytucjonalne, które określają rolę i obowiązki każdej ze stron i zobowiązują do przestrzegania uzgodnionych kryteriów jakościowych stosowanych podczas naboru kandydatów, przygotowania uczestników mobilności, ich przyjęcia w instytucji zagranicznej oraz integracji z lokalną społecznością; zapewnienia uczestnikom mobilności dobrego przygotowania do wyjazdu, w tym przygotowania językowego zwalającego na osiągnięcie odpowiedniego poziomu biegłości; realizowania mobilności edukacyjnej studentów i pracowników na podstawie przygotowanych i zatwierdzonych przed wyjazdem porozumień (o programie studiów/praktyki w przypadku studentów oraz o programie nauczania/szkolenia w przypadku pracowników), uzgodnionych przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i uczestnika mobilności; zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomocy związanej z uzyskaniem wizy, jeżeli jest wymagana; zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomocy związanej z uzyskaniem ubezpieczenia, jeżeli jest wymagane; zapewnienia przyjeżdżającym uczestnikom mobilności wsparcia związanego ze znalezieniem zakwaterowania; zapewnienia równego traktowania studentów i pracowników miejscowych oraz przyjeżdżających uczestników mobilności pod kątem akademickim i w odniesieniu do innych świadczonych usług; włączenia przyjeżdżających uczestników mobilności do codziennego życia instytucji przyjmującej i integrowania ich z lokalną społecznością akademicką; oferowania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego doradztwa i wsparcia; udzielania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego wsparcia językowego; uznania wszystkich działań studenta wymienionych w porozumieniach o programie studiów/praktyki – pod warunkiem ich pozytywnego zrealizowania – za część składową programu kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej; terminowego przekazania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności oraz ich instytucjom macierzystym zaświadczeń zawierających pełny i dokładny zapis ich osiągnięć; wspierania reintegracji powracających uczestników mobilności oraz umożliwiania im wykorzystania uzyskanych doświadczeń dla dobra instytucji i innych studentów/ pracowników; uznania działań dydaktycznych i szkoleniowych podjętych przez pracowników podczas okresu mobilności zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem.

Główne cele udziału w Programie Erasmus: podniesienie jakości i stosowalności wykształcenia poprzez doskonalenie kompetencji kadry akademickiej; pozyskanie zagranicznych ekspertów biznesowych w celu zwiększenia praktyczności i stosowalności wykształcenia oferowanego przez uczelnię; promowanie zaangażowania obywatelskiego przed, w trakcie i po udziale w mobilności; ilościowe i jakościowe polepszenie mobilności studentów poprzez częściowe studia za granicą lub tytuły łączone oraz przyjmowanie zagranicznych studentów w celu otwartości, ujednolicania standardów i różnorodności oferty edukacyjnej; zachęcenie do udziału w programie osób niepełnosprawnych oraz będących w niekorzystnej sytuacji społecznej; ścisłe przestrzeganie polityki antydyskryminacyjnej i jej konsekwentny rozwój; pozyskiwanie nowych partnerów wśród zagranicznych uczelni; animacja i angażowanie nieakademickich partnerów do współpracy w mobilności praktyk studenckich, rozwoju programów kształcenia, rozpowszechniania wiedzy i doświadczeń dla poprawy przydatności wykształcenia na dynamicznym rynku pracy i rozwoju technologicznego; organizowanie edukacyjnych i społecznościowych wydarzeń dla lokalnych i przyjezdnych studentów dla zwiększenia widoczności i pozytywnego odbioru Programu; konsekwentna implementacja polityki językowej zarówno w celu promocji polskiej kultury i integracji przybyszów z lokalną społecznością jak i dla umiędzynarodowienia kształcenia w uczelni; uważne obserwowanie wszystkich aktywności i programów międzynarodowych w celu eliminacji błędów i ich poprawy; zwiększanie znaczenia mobilności poprzez uznanie i upublicznianie dokonań uczestników; używanie osiągnięć uczestników dla dalszej promocji i zwiększenia mobilności; implementacja przejrzystej i spójnej polityki, zasad i konkretnych rozwiązań dla tworzenia i rozwijania zintegrowanych, międzynarodowych przedsięwzięć edukacyjnych (tytuły łączone itd.).

Udział w Programie Erasmus, jako czynnik prowadzący do modernizacji internacjonalizacji w uczelni Aktywność w zakresie umiędzynarodowienia procesu kształcenia w Programie Erasmus prowadzona jest w ramach uczelnianego systemu uregulowań dotyczących mobilności (organizacji, kwalifikacji, finansowania, dokumentowania, przygotowania dydaktycznego), uznawania i przenoszenia osiągnięć oraz polityki językowej Uczelni. Do najważniejszych działań uczelni w ramach Programu Erasmus należą: podjęcie działań zapewniających wykorzystanie i promocję cyfrowych narzędzi do zarządzania mobilnością; szersze wykorzystanie mobilności mieszanej, a także promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk we wszystkich działaniach związanych z programem; stworzenie systemu lokalnych ambasadorów Programu poprzez wykorzystanie do promocji uczestnictwa w programie byłych uczestników, zarówno studentów, jak i pracowników; rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach przejrzystej strategii internacjonalizacji; promowanie i wspieranie mobilności studentów i pracowników, szczególnie osób z grup defaworyzowanych i rozwijanie polityki dotyczącej niedyskryminacji, poprzez zapewnienie pełnego i równego dostępu do Programu; prowadzenie jasnej polityki na rzecz rozwoju zintegrowanych, ponadnarodowych zajęć dydaktycznych (wspólne kursy / moduły / programy nauczania, podwójne / wielokrotne /wspólne dyplomy); przybliżenie studentom europejskiego rynku edukacyjnego i zawodowego, poprzez podniesienie ich zatrudnialności; udoskonalenie programów kształcenia; podniesienie jakości technik edukacyjnych poprzez wymianę metod, technologii i pomysłów wraz ze zwiększeniem mobilności pracowników, wspieranie indywidualnych mobilności poprzez przejrzyste i sprawiedliwe procedury kwalifikacyjne, elastyczne programy kształcenia i zaliczania osiągnięć, konsekwentne realizowanie nauczania opartego na efektach kształcenia i punktach ECTS, budowanie współpracy między edukacją, nauką i innowacją, zaangażowanie zagranicznych przedsiębiorców w proces doskonalenia kształcenia, wspieranie transferu technologii, nowatorskich rozwiązań, tworzenia sieci współpracy i rozpowszechniania informacji. ANS w Wałczu w swej działalności wspiera dążenia do utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji i wykorzystania pełnego potencjału edukacji i kultury jako czynników stymulujących tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i lepszą spójność społeczną, a także jako sposób na poznanie europejskiej tożsamości w całej jej różnorodności, w tym rozwoju: kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie (alfabetyzacja, wielojęzyczność, umiejętności numeryczne, naukowe i inżynierskie, kompetencje cyfrowe i technologiczne, umiejętności interpersonalne i zdolność do przyjmowania nowych kompetencji, aktywne obywatelstwo, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturowa); umiejętności cyfrowych (lepsze wykorzystanie technologii cyfrowej do nauczania i uczenia się, rozwijanie kompetencji i umiejętności cyfrowych, poprawa edukacji poprzez lepszą analizę danych i prognozowanie); wspólne wartości i edukacji włączenia społecznego (godność człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, europejski wymiar nauczania, poznanie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i różnorodności oraz silne zrozumienie pochodzenia i funkcjonowania Unii Europejskiej).

Sposób rozpowszechniania informacji o działaniach w ramach Programu Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu prowadzi rozpowszechnianie informacji na temat Programu Erasmus+ m.in. poprzez:

 • Organizowanie kampanii informacyjnych na początku każdego roku akademickiego;
 • Organizowanie pogadanek w czasie szkolenia wprowadzającego dla studentów pierwszego roku;
 • Promocja Programu Erasmus+ w trakcie organizowanych w Uczelni seminariów, konferencji i konkursów dla studentów i uczniów z regionu (plakaty, ulotki) oraz podczas targów edukacyjnych;
 • Udostępnienie Karty Erasmus+ oraz Deklaracji Polityki Erasmus+ na oficjalnej stronie Akademii Nauk Stosowanych  oraz w specjalnie wybranym do tego miejscu w budynku Uczelni przy Biurze Współpracy Międzynarodowej;
 • Organizowanie akcji „ulotkowych” skierowanych do wszystkich studentów i pracowników;
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach programu będą udostępnione w Uczelni poprzez rozwieszenie plakatów w gablocie informacyjnej Koordynatora Erasmus+ oraz w innych miejscach w budynku Uczelni. Dodatkowo materiały informacyjne o Programie Erasmus+ będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych w Dziekanacie Uczelni;
 • Propagowanie działań Erasmus+ przez osoby, które brały udział w Programie (nauczyciele akademiccy) oraz przez Samorząd Studencki;
 • Instruktaże dla studentów oraz pracowników, którzy wykazują zainteresowanie współpracą z Koordynatorem Programu Erasmus+ i/lub wyjazdem do uczelni partnerskich;
 • Utrzymywanie bezpośredniego stałego kontaktu z potencjalnymi kandydatami, co ma zaowocować zwiększeniem ilości osób chętnych i uczestniczących w wymianach międzynarodowych, zarówno osób wyjeżdżających, jak też sprawujących opiekę nad przyjeżdżającymi;
 • Zaangażowanie studentów filologii języków obcych w intensywne poszukiwania chętnych uczelni zagranicznych, firm i instytucji do nawiązania współpracy;
 • Dla poprawy sprawności komunikacyjnej osób wyjeżdżających uruchamia się wydziałowy program uzupełniających konsultacji z języka angielskiego i niemieckiego w oparciu o nauczycieli języka oraz studentów filologii angielskiej;
 • W celu nawiązania bliskich kontaktów z przedstawicielami przedsiębiorstw zagranicznych i zainteresowaniem ich potencjałem uczelni, prowadzi się korespondencyjną akcję promocyjną, uruchamia się kontakty osobiste oraz uczestniczy się w wydarzeniach edukacyjnych, promocyjnych czy kulturalnych.

Przeciwdziałanie dyskryminacji wśród studentów

Akademia Nauk Sotsowanych w Wałczu jest uczelnią przyjazną studentom. Wszyscy pracownicy oraz kadra dydaktyczna dbają o przestrzeganie podstawowych zasad współżycia społecznego i starają się zapobiegać wszelakim przejawom dyskryminacji. Podczas zajęć, w ramach działań dla rozwoju kultury poruszane są kwestie kulturowe, tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej. Uczelnia nastawiona jest na pomoc osobom niepełnosprawnym (nowoczesny budynek kampusu uczelnianego przystosowany dla potrzeb osób na wózkach inwalidzkich oraz osób ograniczonych ruchowo) i studentom pochodzącym z uboższych środowisk (program pomocy stypendialnej, zapomóg studenckich, możliwość zakwaterowania w akademiku lub bursie studenckiej).

Jakość wymiany akademickiej

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu jest młodą, lecz prężnie działającą uczelnią z dużymi aspiracjami. Wiążemy duże nadzieje z przyszłą wymianą studentów i nauczycieli akademickich, dlatego wciąż dążymy do poprawy mobilności naszej Uczelni. Jednym z celów, jakie sobie stawiamy zwiększenie  wyjazdów naszych studentów na wymiany międzynarodowe do uczelni partnerskich w ramach Programu Erasmus+. Mamy też nadzieję że przyjazdy studentów z innych uczelni poszerzą horyzontów oraz wymiany kulturowo-językowej. Uczelnia jest przygotowana do przeprowadzania międzynarodowych projektów wymiany studenckiej i nauczycieli akademickich. W ANS Wałcz działa system efektów kształcenia i akumulacji punktów ECTS zgodny ze wszystkimi normami europejskimi. Dodatkowo, studenci naszej Uczelni otrzymują odpis suplementu dyplomu w języku obcym. Przygotowania naszych studentów do wyjazdów oraz przyjmowanie osób przyjeżdżających obejmują m.in. przeprowadzenie kwalifikacji kandydatów  przez Komisje Rekrutacyjną i Komisję Kwalifikacyjną. Dla osób wyjeżdżających i przyjeżdżających będą organizowane specjalne zajęcia z zakresu kultury, języka kraju docelowego, szkolenia praktyczne oraz imprezy integracyjne związane z życiem w kraju docelowym. Koordynator Erasmus+ nadzoruje proces zaliczania semestrów, naliczania punktów ECTS. Studenci przyjeżdżający w ramach wymiany studenckiej znajdują w naszej Uczelni pomoc w znalezieniu zakwaterowania (Uczelnia umożliwia zakwaterowanie w Akademiku lub ułatwia studentom znalezienie pokoju w bursie studenckiej ANS w Wałczu położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Uczelni, a także prowadzi bazę kwater prywatnych) i w wypełnianiu wszelkich formalności z tym związanych, a także wszelką inną pomoc merytoryczną, jaką tylko zdołalibyśmy zapewnić. Zajęcia w naszej Uczelni prowadzone są w małych, kilkunastoosobowych grupach, zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami. Zapewniamy pracę i naukę w dobrej atmosferze, z wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną w pełni zmodernizowanych salach wykładowych. W salach znajdują się wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Przy Uczelni działa bogata biblioteka dostępna dla wszystkich studentów wraz z czytelnią. Po zajęciach zapewniamy studentom możliwość konsultacji i indywidualnej pracy z wykładowcami.

Jakość praktyk studenckich

Praktyki studenckie są ważną częścią studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu. Każdy student zobligowany jest do odbycia w trakcie swojej nauki wskazanych programem studiów studenckich praktyk zawodowych i/lub praktyk pedagogicznych w firmach, instytucjach i szkołach. Uczelnia pomaga studentom w doborze miejsca praktyk, aby uzyskali oni jak najlepszą wiedzę praktyczną, a co za tym idzie, byli dobrze przygotowani do swojej przyszłej pracy zawodowej. Kontakty studentów z wiedzą praktyczną nie są ograniczone jedynie do praktyk studenckich; każdy student może doskonalić się podczas wyjazdów zagranicznych i staży w firmach na terenie kraju. Uczelnia podejmuje działania, aby sferę praktyk studenckich włączyć w działania w ramach Uczelnianego programu Erasmus+. Dążymy do tego, aby nawiązać wielostronną owocną współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i przedsiębiorstwami oraz z innymi uczelniami wyższymi. Studenci każdego z dostępnych kierunków studiów mają przydzielonego opiekuna praktyk, który układa ramowy Program Praktyk Studenckich oraz dba o przestrzeganie Regulaminu Praktyk. Opiekunowie praktyk z ramienia Uczelni często kontaktują się z opiekunami praktyk w firmach, a także współpracują z nimi. W celu zapewnienia najwyższej jakość kształcenia, zarówno studenci, jak i przedsiębiorstwa, w których odbywane są praktyki, są nadzorowane w zakresie merytorycznym i formalnym.