Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Erasmus+

logo erasmus i logo pwsz

PROGRAM ERASMUS PLUS W PWSZ W WAŁCZU

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu otrzymała Kartę Erasmusa Plus dla Uczeli Wyższych (Erasmus Charter for Higher Education) o numerze 232987-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE na lata 2014-2021. Wcześniej Uczelnia otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa na lata 2007 – 2013 o numerze 232987. W roku 2013 przyznano Kartę rozszerzoną o praktyki studenckie o numerze 232987-IC-1-2013-1-PL-ERASMUS-EUCX-1.

Karta Uczelni Erasmusa to dokument wydawany przez Komisję Europejską uprawniający uczelnie do dalszego wnioskowania o dofinansowanie działań związanych z mobilnością w danym roku akademickim lub do udziału w projektach. Karta Uczelni Erasmusa upoważnia PWSZ w Wałczu do udziału w następujących komponentach:

  • mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SMS – Student Mobility – Studies);
  • mobilność studentów w celu odbycia praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SMP – Student Mobility – Placements);
  • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (STA – StaffTeaching Assignments ;
  • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (STT – Staff Training);
  • prowadzenie działań wspomagających organizację wymiany studentów i pracowników (OS – Organisational Support);
  • udział w projektach typu kurs intensywny (IP).

ERASMUS+ W PIGUŁCE

1. Możliwości udziału w Erasmusie+?

Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • na studia do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z PWSZ w Wałczu
  • na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z PWSZ w Wałczu.
2. Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa?

Każdy!!!

Dosłownie każdy, na praktyki.

Na studia każdy kto ukończył I rok studiów.

O wyjazd w ramach Erasmusa+ mogą się także ubiegać osoby studiujące w trybie niestacjonarnym.

3. Gdzie ubiegać się o wyjazd?

O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus+ możesz się ubiegać składając odpowiedni wniosek do Biura Współpracy Między-narodowej (pok. 115, budynek nr 4), gdzie można również uzyskać wszelkich niezbędnych informacji na temat wyjazdów.

4. Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa+ możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie+ biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego ? Islandia, Lichtenstein i Norwegia, a także Chorwacja i Turcja (uczelnie partnerskie).

5. Na jakie można wyjechać? na część studiów?

Wymianę studentów w Erasmusie+ mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu. Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie+. Możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej (uczelnie partnerskie).

6. Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę?

Możesz wyjechać na praktykę do przedsiębiorstwa lub instytucji zagranicznej, która zgodziła sie przyjąć Cię na praktykę w ramach Erasmusa+. Przed Twoim przyjazdem przedsiębiorstwo/ instytucja przyjmująca musi podpisać dokument „Porozumienie o programie zajęć” Tak jak w przypadku uczelni, instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie (uczelnie partnerskie).

7. Na jak długo można wyjechać za granicę?

W przypadku studiów ? minimalnie jeden semestr maksymalnie na dwa.

W przypadku wyjazdu na praktykę ? na okres minimalnie już od 2 miesięcy a maksymalnie do 12.

8. Prawa i obowiązki stypendysty

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty przed wyjazdem, zwykle po podpisaniu umowy dotyczącej wyjazdu.