Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

 • Polski
Image Alt

Erasmus+

PROGRAM ERASMUS PLUS W PWSZ W WAŁCZU

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu otrzymała Kartę Erasmusa Plus dla Uczeli Wyższych (Erasmus Charter for Higher Education) o numerze 232987-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE na lata 2014-2021. Wcześniej Uczelnia otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa na lata 2007 – 2013 o numerze 232987. W roku 2013 przyznano Kartę rozszerzoną o praktyki studenckie o numerze 232987-IC-1-2013-1-PL-ERASMUS-EUCX-1.

Karta Uczelni Erasmusa to dokument wydawany przez Komisję Europejską uprawniający uczelnie do dalszego wnioskowania o dofinansowanie działań związanych z mobilnością w danym roku akademickim lub do udziału w projektach. Karta Uczelni Erasmusa upoważnia PWSZ w Wałczu do udziału w następujących komponentach:

 • mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SMS – Student Mobility – Studies);
 • mobilność studentów w celu odbycia praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SMP – Student Mobility – Placements);
 • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (STA – StaffTeaching Assignments ;
 • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (STT – Staff Training);
 • prowadzenie działań wspomagających organizację wymiany studentów i pracowników (OS – Organisational Support);
 • udział w projektach typu kurs intensywny (IP).

Karta Erasmusa 2021-2027_EN


Karta Erasmusa 2014-2020_PL

Karta Erasmusa 2014-2020_EN


ERASMUS+ W PIGUŁCE

1. Możliwości udziału w Erasmusie+?

Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • na studia do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z PWSZ w Wałczu
 • na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z PWSZ w Wałczu
2. Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa?

Każdy!!!

Dosłownie każdy, na praktyki.

Na studia każdy kto ukończył I rok studiów.

O wyjazd w ramach Erasmusa+ mogą się także ubiegać osoby studiujące w trybie niestacjonarnym.

3. Gdzie ubiegać się o wyjazd?

O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus+ możesz się ubiegać składając odpowiedni wniosek do Biura Współpracy Międzynarodowej, gdzie można również uzyskać wszelkich niezbędnych informacji na temat wyjazdów. Kontakt:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz Tel. 67 259 09 70 E-mail: erasmus@pwsz.eu

4. Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa+ możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. Do 34 krajów uczestniczących w programie należy:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • inne, nie należące do UE: Republika Macedonii Północnej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania
5. Do jakich uczelni można wyjechać na część studiów?

Wymianę studentów w Erasmusie+ mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu. Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie+. Możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej. Lista Uczelni partnerskich znajduje się TUTAJ.

6. Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę?

Możesz wyjechać na praktykę do przedsiębiorstwa lub instytucji zagranicznej, która zgodziła się przyjąć Cię na praktykę w ramach Erasmusa+. Przed Twoim przyjazdem przedsiębiorstwo/ instytucja przyjmująca musi podpisać dokument „Porozumienie o programie zajęć” Tak jak w przypadku uczelni, instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.

7. Na jak długo można wyjechać za granicę?

W przypadku studiów: minimalnie jeden semestr maksymalnie na dwa.

W przypadku wyjazdu na praktykę: na okres minimalnie już od 2 miesięcy a maksymalnie do 12.

8. Prawa i obowiązki stypendysty

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty przed wyjazdem, zwykle po podpisaniu umowy dotyczącej wyjazdu.