Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

 • Polski
Image Alt

Biuro karier

Biuro Karier i Praktyk Studenckich Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu realizuje zadania:

 • inicjowanie, rozwój i utrzymanie współpracy z pracodawcami w celu zapewnienia miejsc odbywania praktyk studenckich oraz stworzenia możliwości odbywania staży studenckich, projektów i prac dyplomowych, praktyk słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów i szkoleń;
 • opracowywanie i prowadzenie różnych form aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, w tym: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, itp.;
 • śledzenie karier zawodowych, edukacyjnych, osobistych i społecznych absolwentów Uczelni w celu gromadzenia danych na potrzeby rozwoju programów kształcenia i dostosowywania oferty edukacyjnej Uczelni do potrzeb rynku pracy, a także upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach absolwentów, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych;
 • tworzenie bazy danych studentów i absolwentów korzystających z usług biura;
 • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na praktyki, staże zawodowe i do pracy, w szczególności poprzez prowadzenie bazy danych pracodawców i ich ofert pracy, łącznie z zamieszczeniem tych ofert w gablotach ogłoszeniowych i na stronie internetowej w zakresie promocji zawodowej;
 • inicjowanie i podtrzymywanie współpracy z innymi biurami karier;
 • nawiązanie i prowadzenie współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, z powiatowymi urzędami pracy i z biurami pośrednictwa pracy;
 • prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem i rejestracją baz pośrednictwa pracy u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • aktywizowanie społeczności akademickiej oraz innych środowisk społecznych do podejmowania działalności gospodarczej (przedsiębiorczość akademicka);
 • organizowanie i obsługa działań dla realizacji praktyk i staży studenckich dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

Monitoring losów absolwentów prowadzony jest na podstawie raportów publikowanych na stronie Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych http://ela.nauka.gov.pl/

Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Raport EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu dostępny jest tutaj: 2015, 2016, 2017.

Absolwenci 2018 roku
Administracja Wynagrodzenia  Bezrobocie 
Pedagogika Wynagrodzenia  Bezrobocie
Wychowanie fizyczne: Wynagrodzenia   Bezrobocie 
Informatyka w Biznesie i Administracji Wynagrodzenia Bezrobocie 
Absolwenci 2019 roku
Administracja Wynagrodzenia Bezrobocie
Pedagogika Wynagrodzenia  Bezrobocie
Wychowanie fizyczne Wynagrodzenia Bezrobocie
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wynagrodzenia Bezrobocie 

Kontakt: Tel.: 67 2590974 E-mail: bk@pwsz.eu;