Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Kierunek Pedagogika

O kierunku:

Na kierunku Pedagogika kształci się studentów w celu przygotowania do pracy zawodowej, stwarza przy tym warunki do jej rozwoju i promowania wsparcia pedagogicznego we wszystkich grupach społecznych. Proces kształcenia studentów na kierunku Pedagogika ukierunkowany jest na edukację praktyczną, rozwój osobisty oraz pogłębianie zainteresowań studentów. Zdobyte umiejętności i kompetencje umożliwiają podjęcie pracy w różnych instytucjach środowiska lokalnego oraz przygotowują do samodzielnego planowania i realizacji zadań w pracy z różnymi grupami społecznymi. Ukończenie studiów stwarza możliwości do uzyskania pełnych uprawnień zawodowych z zakresu pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej, pedagogiki opiekuńczej z geragogiką, doradztwa zawodowego i personalnego z elementami coachingu oraz animacji społecznej i zarządzania kulturą.

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

  • Animacja społeczna i zarządzanie kulturą
  • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
  • Pedagogika opiekuńcza z geragogiką (opieka nad osobami starszymi)
  • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu

Plan studiów niestacjonarnych

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Pedagogika będzie posiadał umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także możliwość wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Przyszły pedagog będzie dysponował umiejętnością refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent kierunku Pedagogika uzyska podstawowe kwalifikacje zawodowe związane z grupą przedmiotów do wyboru, odpowiadającej zainteresowaniom absolwenta. Będzie on przygotowany m.in. do pracy w: placówkach oświatowo – wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, urzędach pracy, ośrodkach kultury, a także w instytucjach profilaktyki społecznej, pomocy społecznej.

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem pełni Kierunkowa Rada Programowa

Przewodnicząca - dr Magdalena Huber