Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Cyberbezpieczeństwo

  /  Cyberbezpieczeństwo

Czas trwania: 2 semestry

Liczba ECTS: 60

Liczba godzin: 180 godzin

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego. Absolwenci będą przygotowani do identyfikowania i przeciwdziałania zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu w sieci, w szczególności przestępczości internetowej oraz zdobędą umiejętności zwalczania różnych form cyberprzestępczości i reagowania na incydenty sieciowe.

Szczególny nacisk kładzie się na zarządzanie bezpieczeństwem operacyjnym oraz dostosowanie działań w obszarze zarządzania ryzykiem do zmieniających się zagrożeń w cyberprzestrzeni.

W ramach studiów omawiane są także standardy, aspekty prawne oraz aspekty techniczne Open Source Testing Methodology Manual firmy ISECOM.

Zakres i tematyka kształcenia obejmuje wybrane zagadnienia z podstaw sieci informatycznych, podstaw bezpieczeństwa cybernetycznego, cyberprzestępczości, prawa oraz metodyki OSTMM.

Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień cyberbezpieczeństwa. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw. Studia rekomendowane są dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych. Nie jest wymagana znajomość zagadnień technicznych związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Dla kogo?

absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim kierunków związanych z informatyką, elektronicznym przetwarzaniem danych, bezpieczeństwem, elektroniką i telekomunikacją;

pracowników działów bezpieczeństwa jednostek administracji publicznej;

funkcjonariuszy policji, służb, inspekcji, straży i służb specjalnych oraz wymiaru sprawiedliwości,

oficerów i podoficerów sił zbrojnych

inspektorów ochrony danych osobowych

pracowników komórek zarządzania bezpieczeństwem (SOC) oraz zespołów reagowania na incydenty (CERT) analityków zagrożeń dla bezpieczeństwa organizacji;

Program

– budowa sieci komputerowych, modele sieciowe, protokoły routingu, analiza pakietów w komunikacji komputera klienckiego z usługami internetowymi w sieci Internet, bezpieczeństwo i ochrona sieci komputerowych na poziomie urządzeń aktywnych,

– badaniem komunikacji sieciowej w czasie rzeczywistym, wykrywaniem przyczyn problemów z siecią, działanie złośliwego kodu na poziomie pakietów, generowanie raportów i statystyk dotyczących ruchu sieciowego,

– Bezpieczeństwo informacji, a inżynieria społeczna – telefony komórkowe, ataki socjotechniczne, phishing, oszustwa, bezpieczeństwo logowania, czyli jak nie zostać załamanym. Wifi, loginy, hasła, szyfrowanie, prywatność – oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe, złośliwe oprogramowanie, hakowanie jako metodologia bezpieczeństwa w teorii i praktyce – badania, zasoby, zagrożenia, praktyczne bezpieczeństwo w systemach Linuks i Windows – polecenia, porty, protokoły i usług.

– kategorie przestępczości komputerowej i cyberterroryzmu, zasady definiowania i rozpoznawania zagrożeń z obszaru cyberprzestępczości i cyberterroryzmu, zasady współpracy służb w ramach realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, techniki stosowane w ramach wywiadu gospodarczego, wykorzystanie Big Data w budowaniu przewagi konkurencyjnej

– metodyka testów penetracyjnych, przygotowanie środowiska do testów bezpieczeństwa – narzędzia, konfiguracja systemu, reguły zaangażowania, obrona rozległych sieci korporacyjnych, ataki oraz ochrona aplikacji WWW,

– podstawowe regulacje prawa karnego w zakresie cyberprzestępczości, rodzaje przestępstw „komputerowych” określone w kodeksie karnym, współpraca podmiotów z operatorami ISP/ICP, analizę̨ śledczą̨ oraz odzyskiwanie danych, działania prewencyjne.

Korzyści studiowania

Absolwent Studiów Podyplomowych  Cyberbezpieczeństwo zostanie wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności związane z identyfikowaniem i zarządzaniem ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w odniesieniu do zagrożeń związanych z wykorzystaniem technologii IT oraz zarządzaniem ich bezpieczeństwem, analizy bezpieczeństwa firmy oraz instytucji.

Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju. Pozna podstawy informatyki śledczej oraz najnowsze metody ataków i zagrożenia dla systemów informatycznych. Będzie potrafił przeciwdziałać ich rozprzestrzenianiu i skutkom. Będzie umiał poszukiwać, gromadzić i zabezpieczać materiał dowodowy. Absolwent pozna podstawy analizy kryminalnej, będzie potrafił analizować dane związane z wystąpieniem incydentu teleinformatycznego, wykrywać i identyfikować związki między nimi, określać przesłanki, wyciągać wnioski i oceniać ich wiarygodność. Będzie umiał sporządzić raport z przebiegu incydentu, jego faktycznych i prawdopodobnych skutków, podjętych działań oraz proponowanych działań zapobiegawczych na przyszłość. Pozna sposób postępowania w przypadku zgłaszania popełnienia przestępstwa organom ścigania oraz prawa pokrzywdzonego. Będzie potrafił współdziałać z organami przestrzegania prawa w zakresie rozpoznania i zwalczania cyberprzestępczości, jak również będzie przygotowany do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników swojej firmy lub instytucji.

​Uzyskane przez absolwenta wiedza i umiejętności pozwolą identyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w cyberprzestrzeni. Dotyczy to m.in. wiedzy dotyczącej metodyki budowania programu cyberbezpieczeństwa, aspektów prawych i konsekwencji biznesowych. Studenci o wykształceniu nie informatycznym uzyskają również podstawową wiedzę o stosowanych technologiach i rozwiązaniach informatycznych.

Zakończenie studiów podyplomowych

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym. Po zakończeniu studiów Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r. poz.1791)

Cena:

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Opłata jednorazowa: 4300 zł za rok

Wysokość jednej raty w systemie 2-ratalnym: 2250 zł

Wysokość jednej raty w systemie 10-ratalnym: 470 zł

W przypadku ponownego zawieszenia możliwości stacjonarnego prowadzenia zajęć ze względu na stan epidemii nasi wykładowcy są przygotowani do realizacji programu w trybie online przy pomocy ogólnodostępnych programów.

Decyzja o zdalnym nauczaniu będzie poprzedzona konsultacjami z uczestnikami.