Dla studentów

RUSZA II NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” 

UZUPEŁNIAJĄCA REKRUTACJA  studentów na pilotażowe praktyki zawodowe - płatne praktyki zawodowe ze stypendium do 2300,00 zł. miesięcznie !

Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

-  TURA I  -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ogłasza rekrutację studentów z kierunków studiów: Administracja, finanse i Rachunkowość oraz Wychowanie Fizyczne do Tury I praktyk zawodowych prowadzonych w ramach  projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:

1)      Tura I   - w roku akademickim 2016/2017;

2)      Tura II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze I praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Wałczu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Zał. 5), na kierunkach studiów i w terminach podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o Projekcie zawiera Zał. 6.

L.p.

Kierunek studiów

TURA I

Termin praktyki

Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie

1

Administracja

  • czerwiec – wrzesień 2017

2

2

Finanse i Rachunkowość

  • czerwiec – wrzesień 2017

2

3

Wychowanie Fizyczne

  • czerwiec – wrzesień 2017

16

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 5a) należy złożyć w Sekretariacie Prorektora ds. Kształcenia i Spraw studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 30.06.2016 r. do godz. 14.00. 

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  

Dokumenty do pobrania:

Załącznik 5    Regulamin rekrutacji studentów? (link)
Załącznik 5a   Wniosek studenta o udział w Projekcie? (link)
Załącznik 6    Opis Projektu? (link)
Załącznik 7    Regulamin świadczeń materialnych dla praktykantów? (link)

Dokumenty do pobrania dla kierunku Administracja:

Regulamin PPZ

Z1 - Arkusz PPZ

Z2 - Karta Pracy Praktykanta

Z3 - Szczegółowy program PPZ

Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ

Z5 - Dziennik PPZ

Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)

Z6 - Sprawozdanie z PPZ

Z7 - Protokół zaliczenia PPZ

Z8 - Ocena za PPZ

Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Finanse i Rachunkowość:

Regulamin PPZ

Z1 - Arkusz PPZ

Z2 - Karta Pracy Praktykanta

Z3 - Szczegółowy program PPZ

Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ

Z5 - Dziennik PPZ

Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)

Z6 - Sprawozdanie z PPZ

Z7 - Protokół zaliczenia PPZ

Z8 - Ocena za PPZ

Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Wychowanie Fizyczne:

Regulamin PPZ

Z1 - Arkusz PPZ

Z2 - Karta Pracy Praktykanta

Z3 - Szczegółowy program PPZ

Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ

Z5 - Dziennik PPZ

Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)

Z6 - Sprawozdanie z PPZ

Z7 - Protokół zaliczenia PPZ

Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ