Dla nauczycieli

RUSZA II NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

"Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" 

UZUPEŁNIAJĄCA REKRUTACJA na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

REKRUTACJA  NA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH (PPZ) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

-  TURA I -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ogłasza rekrutację  na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych na kierunkach studiów:  Informatyka w Biznesie i Administracji, Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Pedagogiki realizowanych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:

1)      Tura I   - w roku akademickim 2016/2017;

2)      Tura II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze I pilotażowych praktyk zawodowych mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Zał. 3).

 

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej.

L.p.

Kierunek studiów

TURA I

Termin praktyki

Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie

1

Administracja

  • czerwiec – wrzesień 2017

2

2

Finanse i Rachunkowość

  • czerwiec – wrzesień 2017

2

 

3

Wychowanie Fizyczne

  • czerwiec – wrzesień 2017

16

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 3a) należy złożyć w Sekretariacie Prorektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 30.06.2017 r. do godz. 14.00.

 

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.   

Dokumenty do pobrania:

Załącznik 3 Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk
Załącznik 3a Wniosek nauczyciela akademickiego o udział w projekcie
Załącznik 6 Opis Projektu
Podręcznik dla uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

Dokumenty do pobrania dla kierunku Administracja:

Regulamin PPZ

Z1 - Arkusz PPZ

Z2 - Karta Pracy Praktykanta

Z3 - Szczegółowy program PPZ

Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ

Z5 - Dziennik PPZ

Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)

Z6 - Sprawozdanie z PPZ

Z7 - Protokół zaliczenia PPZ

Z8 - Ocena za PPZ

Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Finanse i Rachunkowość:

Regulamin PPZ

Z1 - Arkusz PPZ

Z2 - Karta Pracy Praktykanta

Z3 - Szczegółowy program PPZ

Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ

Z5 - Dziennik PPZ

Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)

Z6 - Sprawozdanie z PPZ

Z7 - Protokół zaliczenia PPZ

Z8 - Ocena za PPZ

Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Wychowanie Fizyczne:

Regulamin PPZ

Z1 - Arkusz PPZ

Z2 - Karta Pracy Praktykanta

Z3 - Szczegółowy program PPZ

Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ

Z5 - Dziennik PPZ

Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)

Z6 - Sprawozdanie z PPZ

Z7 - Protokół zaliczenia PPZ

Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ