Dla instytucji

RUSZA II NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

"Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

UZUPEŁNIAJĄCA REKRUTACJA instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe

REKRUTACJA  INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) PRZYJMUJĄCYCH NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW PWSZ w WAŁCZU w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ogłasza rekrutację instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Wałczu, prowadzonych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:

1)      Tura I   - w roku akademickim 2016/2017;

2)      Tura II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze I praktyk zawodowych udział mogą wziąć instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Wałczu (Zał. 4). Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie podano w tabeli poniżej.

L.p.

Kierunek studiów

TURA I

Termin praktyki

Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie

1

Administracja

  • czerwiec – wrzesień 2017

2

2

Finanse i Rachunkowość

  • czerwiec – wrzesień 2017

2

3

Wychowanie Fizyczne

  • czerwiec – wrzesień 2017

16

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 4b) należy złożyć w Sekretariacie Prorektora ds. Kształcenia i Spraw studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 30.06.2017 r. do godz. 14.00.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.   

Dokumenty do pobrania:

Załącznik 4 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących
Załącznik 4a Zakres obowiązków zakładowego opiekuna praktyk zawodowych
Załącznik 4b Wniosek instytucji o udział w projekcie
Załącznik 6 Opis Projektu
Podręcznik dla zakładowych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

Dokumenty do pobrania dla kierunku Administracja:

Regulamin PPZ

Z1 - Arkusz PPZ

Z2 - Karta Pracy Praktykanta

Z3 - Szczegółowy program PPZ

Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ

Z5 - Dziennik PPZ

Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)

Z6 - Sprawozdanie z PPZ

Z7 - Protokół zaliczenia PPZ

Z8 - Ocena za PPZ

Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Finanse i Rachunkowość:

Regulamin PPZ

Z1 - Arkusz PPZ

Z2 - Karta Pracy Praktykanta

Z3 - Szczegółowy program PPZ

Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ

Z5 - Dziennik PPZ

Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)

Z6 - Sprawozdanie z PPZ

Z7 - Protokół zaliczenia PPZ

Z8 - Ocena za PPZ

Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Wychowanie Fizyczne:

Regulamin PPZ

Z1 - Arkusz PPZ

Z2 - Karta Pracy Praktykanta

Z3 - Szczegółowy program PPZ

Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ

Z5 - Dziennik PPZ

Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)

Z6 - Sprawozdanie z PPZ

Z7 - Protokół zaliczenia PPZ

Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ