Aktualności

Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Studia dwu-semestralne

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem w szczególności preferowani są absolwenci takich kierunków studiów jak: psychologia, pedagogika, socjologia oraz inne osoby z przygotowaniem pedagogicznym

Uzyskiwane kwalifikacje: Studia przygotowują do pełnienia funkcji i zadań:

 • doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych,
 • doradcy pracy dla osób poszukujących pracy w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia,
 • doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego,
 • doradcy personalnego w biznesie, jako pracownika kierującego polityką personalną firmy.

Świadectwo: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Ramowy program studiów w wymiarze 366 godzin (60 ECTS) uwzględnia moduły niezbędne do przygotowania słuchacza do wykonywania swoich obowiązków profesjonalnie.

Charakterystyka absolwenta, ze szczególnym uwzględnieniem wskazania nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie
Nabyta wiedza pozwoli absolwentowi na wykonywanie działalności zawodowej w dziedzinie doradztwa zawodowego i edukacyjnego w warunkach gospodarki rynkowej z poszerzoną wiedzą o prawnym funkcjonowaniu pracodawcy w tej kwestii. Absolwenci studiów podyplomowych DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE nabędą rzetelną wiedzę i umiejętności.
Absolwent, po odbyciu studiów podyplomowych, posiadał będzie wiedzę z zakresu przede wszystkim:
o    podstaw prawnych i podstawowych pojęć prawa pracy;
o    specyfiki zarządzania karierą zawodową z uwzględnieniem mozliwości psychofizycznych klienta oraz możliwości systemu oświatowego.
o    runku pracy i rynku edukacyjnego z uwzględnieniem zjawiska bezrobocia jego społecznych skutków i mozliwości przeciwdziałania,
o    instytucji i systemu kształcenia ustawicznego w Polsce z uwzględnieniem mozliwości wspierania tego kształcenia;
o    pedagogicznych, psychologicznych uwarunkowań pracy z uwzględnieniem wiedzy na temat stanowisk pracy;
o    specyfiki proaktywnego zarządzania karierą zawodową;
o    metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego,
o    celów, zakresu, procedur,metod technik inarzędzi diagnostycznych w stosowanych w doradztwie zawodowym i edukacyjnym;
o    komunikacji interpersonalnnej z uwzglednieniem specyfiki rozmowy doradczej;
Absolwent zdobędzie również umiejętności w zakresie:
o    dokonywania wykładni przepisów z zakresu prawa pracy;
o    okreslania dynamiki zmian na rynku pracy oraz rynku edukacyjnym;
o    analizy stanowiska pracy i zawodu.;
o    realizacji badań i porady indywidualnej i grupowej;
o    analizy kwalifikacji i kompetencji zawodowych w swietle aktualnych zmian w edukacji zawodowej i rynków pracy.
o    organizacji stanowiska pracy doradcy zawodowego i edukacyjnego
o    zarządzania karierą zawodową i edukacyjną;
o    prowadzenia rozmów doradczych z uczniami oraz osobami dorosłymi, w tym także z osobami z niepełnosprawnością, z bezrobotnymi oraz niedostosowanymi społecznie;
o    przygotowania sie do rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenia indywiualnego planu działania oraz bilansu kompetencji;
o    stosowania nowoczesnych narzedzi pracy doradcy zawodowego i edukacyjnego;
o    realizacji rozmowy doradczej indywidualnej i grupowej z osobami na różnych etapach życia;
o    planowania i realizowania badań diagnostycznych jednostki i zbiorowości.
Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na ich wykorzystanie podczas pracy doradczej:
•    z dziećmi, młodzieżą uczącą się, osobami dorosłymi, bezrobotnymi niepełnosprawnymi;
•    na stanowisku doradcy zawodowego w urzędzie pracy, biurze karier, poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkole oraz innych placówkach oświatowych.
•    w zakresie kreowania ścieżki kariery, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne, sytuację życiową, a także sytuację na rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

Opłaty

 • opłata rekrutacyjna 50,00 zł
 • koszt uczestnictwa jednej osoby 1500 zł / semestr z możliwością uiszczenia opłaty ratalnie.

Zgłoszenia kierować

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Dziekanat Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego, ul. Wojska Polskiego 99, budynek nr 4 tel. 67 350 53 63

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, oraz inne świadectwa i zaświadczenia dokumentujące wymagane kwalifikacje wstępne
 • CV
 • 2 zdjęcia ( format legitymacyjny)
 • kopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego (nr konta 43 1020 4867 0000 1202 0090 5935) z dopiskiem nazwy studiów podyplomowych