Aktualności

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia dwusemestralne 60 ECTS

Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni
o   Pierwszego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera;
o   Drugiego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra;
o   Jednolitych studiów magisterskich, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra.

Uzyskiwane kwalifikacje:

Zgodnie z § 4 ust. 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) warunkiem  zatrudnienia w służbie BHP jest odbycie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  Po ukończeniu proponowanych studiów podyplomowych BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ich słuchacze nabędą uprawnienia z zakresu prowadzenia zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY są ściśle powiązane z obszarem i dziedziną nauk społecznych. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów pozwolą absolwentowi na podjęcie pracy związanej ze służbą bhp.  Kwalifikacje podyplomowe stanowić będą uzupełnienie posiadanego wykształcenia wyższego, poszerzając je o wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości regulacji prawnych w zakresie BHP; rozpoznawania i przeciwdziałania wystąpieniu chorób zawodowych; a także psychologii i socjologii pracy. Absolwent nabędzie również dodatkowe kompetencje do zarządzania i organizacji BHP.

Świadectwo: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Charakterystyka absolwenta, ze szczególnym uwzględnieniem wskazania nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie
Nabyta wiedza pozwoli absolwentowi na wykonywanie działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach gospodarki rynkowej z poszerzoną wiedzą o prawnym funkcjonowaniu pracodawcy w tej kwestii. Absolwenci studiów podyplomowych BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY nabędą rzetelną wiedzę i umiejętności z  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Absolwent, po odbyciu studiów podyplomowych, posiadał będzie wiedzę z zakresu przede wszystkim:
o    podstaw prawnych i podstawowych pojęć prawa pracy i administrowania bezpieczeństwem i higieną pracy;
o    specyfiki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także zarządzania zasobami ludzkimi;
o    psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań pracy z uwzględnieniem wiedzy na temat szkoleń z zakresu BHP;
o    ochrony przeciwpożarowej;
o    prac szczególnie niebezpiecznych;
o    akcji ratunkowych i udzielania pierwszej pomocy;
o    pomiaru czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, występujących w środowisku pracy oraz oceny zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki
o    ergonomii stanowiska pracy, a także chorób zawodowych, czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia;
o    oceny ryzyka zawodowego;
o    wypadków przy pracy;
o    standardów BHP w wybranych branżach.
Absolwent zdobędzie również umiejętności w zakresie:
o    zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem aspektów psychologicznych i socjologicznych pracy;
o    prowadzenia szkoleń z zakresu BHP i realizacji standardów BHP w wybranych branżach;
o    diagnozowania chorób zawodowych, kwalifikowania czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, ryzyka zawodowego;
o    zapobiegania wypadkom przy pracy oraz prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pierwszej pomocy;
o    zabezpieczania budynków, pomieszczeń i konstrukcji a także maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami BHP, z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń wynikających z wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;
o    zasad ergonomii, a także doboru środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na ich wykorzystanie podczas pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w:
o    w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach;
o    w zakładach świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
o    w organach nadzoru nad przestrzeganiem warunków pracy, w zakładach służby zdrowia, świadczących usługi medyczne dla ludności;
o    w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opłaty

  • opłata rekrutacyjna 50,00 zł
  • koszt uczestnictwa jednej osoby 1500 zł/semestr z możliwością uiszczenia opłaty ratalnie.

Zgłoszenia kierować

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Dziekanat Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego, ul. Wojska Polskiego 99, budynek nr 4 tel. 67 350 53 63

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • CV
  • 2 zdjęcia ( format legitymacyjny)
  • kopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego (nr konta 43 1020 4867 0000 1202 0090 5935)