Aktualności

Audytor Energetyczny i Efektywności Energetycznej

DANE PODSTAWOWE
1.    Nazwa studiów i oficjalny akronim:
Audytor energetyczny i efektywności energetycznej

2.    Profil kształcenia:
Profil praktyczny
3.    Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji podyplomowych
Studia podyplomowe audytor energetyczny i efektywności energetycznej trwają dwa semestry (1 rok). Do osiągnięcia efektów kształcenia niezbędne będzie uzyskanie 62 punktów ECTS.

4.    Otrzymywany tytuł
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent uzyska tytuł ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Audytor energetyczny i efektywności energetycznej, medical potwierdzony świadectwem ukończenia studiów podyplomowych

5.    Kwalifikacje pełne do których odnoszą się kwalifikacje podyplomowe
Zgodnie z Klasyfikacja zawodów i specjalności - Ministerstwo Rodziny, and Pracy i Polityki Społecznej absolwenci - przygotowują opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, capsule ze wskazaniem rozwiązania optymalnego z punktu widzenia kosztów jego realizacji oraz oszczędności energii; dokonują oceny stanu ochrony cieplnej budynku, systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji oświetleniowej budynku z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej w celu poprawy standardu energetycznego budynku i zaoszczędzenia na ogrzewaniu budynku.
Studia podyplomowe Audytor energetyczny i efektywności energetycznej są ściśle powiązane z obszarem i dziedziną nauk technicznych. Kwalifikacje podyplomowe stanowić będą uzupełnienie posiadanego wykształcenia wyższego, poszerzając je o wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości regulacji prawnych w zakresie energetycznym.

6.    Charakterystyka absolwenta, ze szczególnym uwzględnieniem wskazania nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie
Nabyta wiedza pozwoli absolwentowi na wykonywanie ocen energetycznych budynków i efektywności energetycznej zakładów.
Zadania zawodowe:
?    dokonywanie oceny stanu ochrony cieplnej budynku wyrażonej w m3 w celu określenia jednostkowego zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzania i wentylacji budynku, w zależności od wielkości kubatury części ogrzewanej budynku na podstawie przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
?    określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych, cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych oraz obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych;
?    określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła;
?    interpretacja wyników badan przenikania ciepła przez przegrody budowlane metodą termowizji i badań szczelności;
?    dokonywanie oceny systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania) oraz stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepła wodę użytkowa;
?    dokonywanie oceny systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej; wentylacji grawitacyjnej, hybrydowej, aeracji, wentylacji mechanicznej, systemów powietrznych i systemów powietrza z czynnikiem chłodniczym;
?    dokonywanie oceny instalacji oświetleniowej budynku: systemów oświetlenia dziennego, możliwości sterowania systemem oświetleniowym zmniejszające zużycie energii na oświetlenie; sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej audytowanego budynku posługując się specjalistycznymi programami komputerowymi;
?    opracowywanie analiz opłacalności przedsięwzięcia termom modernizacyjnego w celu oceny efektywności inwestowania środków ekonomicznych, w wyniku których następuje zmniejszenie: zapotrzebowania na energię dostarczoną do budynków na ogrzewanie i przygotowanie wody użytkowej, kosztów zakupu energii cieplnej dostarczanej do budynków, strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła dostarczającym energię cieplną do budynków;
?    przeprowadza audyty efektywności energetycznej według norm: PN-EN 16247; ISO50001

7.    Opis formalnych warunków wstępnych
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Audytor energetyczny i efektywności energetycznej jest ukończenie studiów wyższych:
?    Pierwszego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym inżyniera (kierunek budownictwo, energetyka, architektura, inżynieria środowiska lub pokrewnych);
?    Drugiego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem magistra;
?    Jednolitych studiów magisterskich, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem magistra.

 


Ramowy program studiów obejmuje 270 godzin zajęć (62 punktów ECTS). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń . Zajęcia odbywają się w języku polskim.

Opłaty

  • opłata rekrutacyjna 50,00 zł

  • koszt uczestnictwa jednej osoby 1950 zł/semestr przy płatności ratalnej (program zgłoszony jako projekt europejski - istnieje możliwość dofinansowania).

 

Zgłoszenia kierować:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Dziekanat Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego, ul. Wojska Polskiego 99, budynek nr 4 tel. 67 350 53 63

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy,

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

  • CV

  • 2 zdjęcia ( format legitymacyjny)

  • kopia dowodu osobistego

  • potwierdzenie wpłaty wpisowego (nr konta 43 1020 4867 0000 1202 0090 5935)

    *realizacja poszczególnych specjalizacji uzależniona jest od ilości chętnych na dane seminarium