Aktualności

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

(oligofrenopedagogika)

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, ampoule szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Zakres tematyczny:

? Psychopedagogiczne podstawy rozwoju i klinika zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.

? Wybrane zagadnienia z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku rozwojowym.

? Diagnoza i programowanie pracy rewalidacyjnej, podstawy pracy terapeutyczno? edukacyjnej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

? Metodyczne rozwiązania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, edukacja osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.

? Edukacja specjalna w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej.

? Wybrane problemy profilaktyki, stymulacji, korekcji i terapii w działaniach wspomagających rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną (techniki relaksacyjne, zabawa, drama, kompensacja funkcji percepcyjno ? motorycznych, itp.).

? Rozwijanie kompetencji pedagogicznych nauczycieli i ich umiejętności komunikacji interpersonalnej w kontekście optymalizacji działań rewalidacyjnych.

? Rodzina z osobą z niepełnosprawnością intelektualną.

?Formy wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku.

Poszczególne przedmioty zakończone będą egzaminem lub zaliczeniem.  Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest napisanie pracy końcowej.

Słuchaczami studiów mogą być:

-osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne

Studia kończą się otrzymaniem świadectwa ( MNiSW) ukończenia Studiów Podyplomowych.

Podstawa prawna:

? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400.

? Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2012 poz. 131